بهاره دول - بوگنه - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
بهاره دول Irán lugar poblado
باغله علیا Irán lugar poblado abandonado
بی شی Irán lugar poblado
دره تلخ آب Irán valle
باغ کلسلین Irán huerto
شهید مدنی Irán lugar poblado
سانیل وسطی Irán granja abandonada
تپه پشت کبود Irán cerro
زینلان علیا Irán lugar poblado
تکیه Irán lugar poblado
عمرمل Irán lugar poblado
گاو زمینی Irán manantial
ماهوته Irán lugar poblado
چشمه سفید Irán manantial
سراب بزتپان Irán manantial
چنار علیا Irán lugar poblado
پاسگاه انتظامی جلالوند Irán comisaría
طویله گاه سفلی Irán lugar poblado
قلعه سرخ Irán lugar poblado
پشت تنگ Irán lugar poblado
ماهیزان سفلی Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
کوه کور Irán montaña
کوه قلعه کبری Irán montaña
کوه وره زردک Irán montaña
ضبطکین Irán lugar poblado abandonado
تازه آباد باغ ابریشم Irán lugar poblado
سرخه لیزه Irán lugar poblado
کورل Irán lugar poblado
رود خانه کلسلین Irán arroyo
چم خزینه Irán lugar poblado
مال حاضری Irán manantial
کوه کلخونی Irán montaña
شهرک الهیه Irán lugar poblado
بان رمضان Irán lugar poblado
بوژان Irán localidad
کوه سفید Irán montaña
کوه دیارگه رماوند Irán montaña
کوه بن هر Irán montaña
بیر انقلاب Irán lugar poblado
کوه شیخ Irán montañas
کوه شاماش Irán montaña
موریان صالح آباد Irán lugar poblado
کرانی پائین Irán lugar poblado
رودخانه پاچه Irán arroyo
کوه دربند کبود Irán montaña
پاسگاه مرزی بیات Irán comisaría
داربند هلیلان Irán área
کوه دراوسان Irán montaña
پچی کبود Irán área
سنگ سفید Irán lugar poblado
جلالوند Irán área
قیطول Irán lugar poblado
کرگان Irán lugar poblado
کهرار سفلی Irán lugar poblado
تختان Irán campamento
خان پری Irán localidad
قلعه تسمه Irán fuerte
انجیرک Irán lugar poblado
تاپو Irán lugar poblado
جنگل دیونه Irán bosque
پشم Irán lugar poblado
رودخانه گاکیه Irán arroyo
پاسگاه انتظامی پل سیمره Irán comisaría
کله کن زنگی Irán lugar poblado
یاری خان علیا Irán lugar poblado
گامیزج علیا Irán lugar poblado
گاکیه Irán lugar poblado
بهمن آباد علیا Irán lugar poblado
فرودگاه آبدانان Irán aeropuerto
دال زری Irán campamento
خیبر Irán lugar poblado
کرمعلی Irán lugar poblado
چاه کرمخان Irán campamento
شهرک امام Irán lugar poblado
سرین Irán lugar poblado
گلزار شهید فاضلی Irán lugar poblado
هاشم آباد Irán lugar poblado
سیکان Irán lugar poblado
تخت شیرین Irán lugar poblado
تیشه کن Irán lugar poblado
ملحیان Irán granja
خرک آب علیا Irán lugar poblado
خلیلان سفلی Irán lugar poblado
رودخانه گدار پهن Irán arroyo
صالح آباد Irán lugar poblado
آئینه جوب Irán lugar poblado
عمله بالا Irán lugar poblado
امامزاده علمدار Irán santuario
چم میانرود Irán arroyo
انگورد Irán lugar poblado
اسب دره Irán valle
امامزاده سيد بهمن Irán santuario
کوه ماهی زرد Irán montaña
سلطان کوه Irán montaña
قوشخانه سفلی Irán lugar poblado abandonado
كوه کبودرخانه Irán montaña
کوه میرادال Irán montaña
دول کانی تلخ Irán barranco
کوه دول قلعه Irán montaña
کمیچه Irán lugar poblado
کلکان آفتابرو Irán lugar poblado
کالیان وسط Irán lugar poblado
کاهل آباد Irán lugar poblado
کوه بهلول Irán montaña
کوه برابر Irán montaña
قره آقاج عليا Irán lugar poblado
تازهاباد مران Irán lugar poblado
تازهاباد مران Irán lugar poblado
سراب رفتخان Irán arroyo
جامیشان علیا Irán lugar poblado
اسد آباد Irán ruina
امامزاده حاجی بابا حسین Irán santuario
مقبره سید جعفر Irán tumba
بهشت محمدی Irán cementerio
بابا راد Irán lugar poblado
باخرم کهنه Irán granja abandonada
قوروچنک Irán lugar poblado
امامزاده کبود سوار Irán santuario
آله درۀ پائين Irán lugar poblado
کانی كتان Irán montaña
تپه اسماعیل Irán lugar poblado
زحمانی Irán lugar poblado
کوه هاچا Irán montaña
خور جهان Irán lugar poblado
خویون Irán lugar poblado
خذر گوران عليا Irán lugar poblado
پاسگاه درباغی Irán comisaría
کمال آباد Irán lugar poblado
كوه سراج الدين Irán montaña
كوه سراج الدين Irán montaña
سورنی پائین Irán lugar poblado
سیر کوه Irán lugar poblado
کوه سیاه کمر Irán montaña
صفائیه Irán lugar poblado
سایه کور سفلى Irán lugar poblado
گل دره Irán valle
دره قره جبل Irán valle
امام زاده ابراهیم Irán santuario
گردنه ساری گوینی Irán paso
دره مکتب خانه Irán valle
شیرعلی Irán lugar poblado
چم نران Irán arroyo
سر ینجیانه پائین Irán lugar poblado
سر ینجیانه پائین Irán lugar poblado
نقاره خانه Irán lugar poblado
کشکمیر علیا Irán lugar poblado
آق داغ Irán montaña
کوه کلتکه Irán montaña
کوه سینه کش دربند Irán montaña
کوه دیمکان Irán montaña
شرکت کانال سازی کوثران Irán fábrica
پاسگاه برزگر Irán comisaría
قلعه قشلاق Irán lugar poblado
کوه گوژهه Irán montaña
قشلاقلو Irán lugar poblado
هيئت آباد Irán lugar poblado
کوه سرا Irán montaña
نصرت آباد Irán lugar poblado
چال داغی Irán área
کوه ساخ بلاغ Irán montaña
قلعه تپه Irán lugar poblado abandonado
قلعه مظفر خان Irán fuerte
خلک Irán lugar poblado
رزلانسر Irán lugar poblado
چم برونه Irán arroyo
نجف آباد Irán lugar poblado
گرتویچ سفلى Irán lugar poblado
گوی تپه Irán montaña
الله لو چای Irán arroyo
دوشان تپه Irán montaña
باروت آقاجی Irán lugar poblado
امین آباد Irán lugar poblado
شط مر Irán localidad
گند آباد Irán lugar poblado
گیچی دره Irán lugar poblado
قلابردینه Irán volcán
دره دربند Irán valle
رودخانه دونگه Irán arroyo
جاده شهید همت Irán carretera
دره کانی خدر Irán valle
دوساخ دره Irán valle
کوه هفت سواره Irán montaña
قرادیان Irán lugar poblado
کانی کوچکین Irán manantial
چشمه توران Irán lugar poblado
گرماب Irán lugar poblado
دارتوت Irán lugar poblado
علی كندی Irán lugar poblado
کوه قره داغ Irán montaña
جان علی Irán lugar poblado
دره کانی کبود Irán valle
دره کانی قل قل Irán valle
دره علی ساقه Irán valle
کوه هنجیس Irán montaña
چراغ آباد Irán lugar poblado
دره قازاخ Irán valle
اسلمرز Irán lugar poblado
مقبره برشخص Irán tumba
کوه دوزله Irán montaña
بلشت Irán lugar poblado
دره ناو تنگ Irán valle
زاخان بالا Irán lugar poblado
کوه دربند Irán montaña
کوه پشت آبادی Irán montaña
کوه پشت آبادی Irán montaña
دره قیاجار Irán valle
سنندج Irán lugar poblado
کانی قنبر Irán manantial
شهید باهنر Irán lugar poblado
حیدر آباد Irán lugar poblado
بهانیه Irán granja
ام الحیل Irán lugar poblado
قوچاق Irán lugar poblado
كوه قره گل Irán montaña
پشته ماژین Irán lugar poblado
شاخه Irán lugar poblado
حمزه Irán lugar poblado
تپه سیبور Irán cerro
روستای فتح Irán campamento
کوه رقابیه Irán montaña
قلعه جبرئیل Irán lugar poblado
نوگران Irán lugar poblado
کله هی Irán lugar poblado
دوشان قاچان Irán montaña
کوه کانیوا Irán montaña
پاسگاه انتظامی برکه Irán comisaría
پاسگاه انتظامی رفیع Irán comisaría
سر پله Irán lugar poblado
وجه کبود پائین Irán lugar poblado
ژیور Irán lugar poblado
نهیرات Irán lugar poblado
شرفه Irán área
فیض آباد Irán lugar poblado
گلکه جار Irán granja
چم کبود بالا Irán lugar poblado
کوه شلت Irán montaña
محیره Irán lugar poblado
حسین آباد Irán lugar poblado
سراب نقل Irán localidad poblada
آق كند Irán lugar poblado
آلاسقل Irán lugar poblado
گویجه Irán lugar poblado
گرجی بیان Irán lugar poblado
شهرستان Irán lugar poblado
چنگر Irán lugar poblado
كوه كاني خيم Irán montaña
باویل علیا Irán lugar poblado
ینگیجه Irán lugar poblado
انجیره Irán lugar poblado
بکت Irán lugar poblado
محمودآباد دو دانگ Irán lugar poblado
اسداباد سفلى Irán lugar poblado
خلیل آباد Irán lugar poblado
شیخ آباد Irán lugar poblado
سیل میش علیا Irán lugar poblado
آبتاف Irán campamento
چاه خیا Irán lugar poblado
پاپی خالدار سفلی Irán lugar poblado
رودخانه هنام Irán arroyo
دکاموند Irán lugar poblado
دره باغ سفلی Irán lugar poblado
پشت تنگ فيروز آباد Irán lugar poblado
اسد آباد Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
لیله Irán lugar poblado
کوه ورخر Irán montaña
مؤمن Irán lugar poblado
سراب ریخ اسبی Irán manantial
گردنه اسپش Irán paso
سراب کهمان Irán manantial
تتر آباد Irán lugar poblado
رضا آباد Irán lugar poblado
منصور آباد Irán lugar poblado
خان جان خانی Irán lugar poblado
زیارتگاه کاکا رضا Irán santuario
کاکا رضا علیا Irán lugar poblado
کاکا رضا مرکزی Irán lugar poblado
قاسم آباد Irán lugar poblado
پای برج Irán lugar poblado
نظر آباد Irán lugar poblado
مزرعه گناوه Irán granja
آهنگری Irán lugar poblado
محمد علی آباد Irán lugar poblado
گاوکش سفلی Irán lugar poblado
گاو کش علیا Irán lugar poblado
پیر ماهی Irán lugar poblado
سیاه کمر علیا Irán lugar poblado
گریران علیا Irán lugar poblado
سر اب ملکی Irán campamento
حسین آباد Irán lugar poblado
دره زردی Irán lugar poblado
ابراهیم آباد Irán lugar poblado
دره ساکی علیا Irán lugar poblado
تنگ شبیخون Irán paso
کوه قلالون Irán montaña
بادیه دو Irán lugar poblado
کوه چک ریز Irán montaña
بر آفتاب چنار Irán lugar poblado
امیر سفلی Irán lugar poblado
تجره گله دار Irán lugar poblado
علی آباد علیا Irán lugar poblado
کوه بز مرك صير Irán montaña
کوه سه کانیان Irán montaña
کوه قافل Irán montaña
رضوان آباد Irán granja
کوه قلات خیری Irán montaña
وحدت آباد Irán lugar poblado
ملک آباد Irán lugar poblado
کمال آباد Irán huerto
حسین آباد خانی Irán granja
کوه بر افتاب Irán montaña
تودر Irán lugar poblado
قدمگاه حضرت عباس Irán santuario
تپه قلعه سنگی Irán cerro
ایزد آباد Irán granja
خرسین Irán lugar poblado
کوه سنگ سیاه Irán montaña
منصور آباد Irán lugar poblado
موتور محمد آباد Irán lugar poblado
کوه چاه زردو Irán montaña
چاه کنار بالا Irán lugar poblado
بگستی Irán área
تل سیاه Irán cerro
چاه کنار بالا Irán lugar poblado
ومکان Irán lugar poblado
کوه تخت سرخ Irán montaña
کوه خور نفس Irán montaña
پغری Irán granja
دره هرا Irán valle
محدودۀ احداث شهرک خاتم الانبیاء Irán lugar poblado abandonado
کلاته حاج لال محمد Irán granja
قبر شیخین Irán ruina
کوه سیاه Irán montaña
تنگ صیاد Irán desfiladero
کوه قره یاتاق Irán montaña
شهرک سید عنایت Irán lugar poblado
قلهک Irán granja
شهرک شهید بهشتی Irán localidad
شهرک شهید چمران Irán localidad
کوه درویش علیا Irán montaña
شرکت راهسازی هامون Irán área industrial
کال تنگل شور Irán arroyo
گردنه زردیها Irán paso
زیارت بی بی Irán santuario
مرغ بابا گردو Irán localidad
کوه ترشک Irán montaña
امامزاده محمد Irán santuario
کوه خرجین Irán montaña
شهرک خیبر Irán lugar poblado
پاسگاه ژاندارمری بنجی Irán comisaría
الماسکی Irán granja
صفر علی بلاغی Irán granja
شرکت دانه داران Irán granja
حیدر آباد Irán granja
مزرعه علی چرخی Irán granja
اسماعيل آباد Irán lugar poblado
قلعه افراسیاب Irán ruina
قاسم آباد Irán lugar poblado
قاسم آباد Irán lugar poblado
شهرک صفی خان Irán lugar poblado
جزن Irán lugar poblado
وسف Irán granja
کوه بونه Irán montaña
هری Irán granja
مزرعه قلعه شهری Irán granja abandonada
کوه قلعه وشا Irán montaña
گل چاه میل Irán granja
سو سلطان Irán redil
لایار Irán localidad
ده آباد Irán estación de tren
کوه قلاتون Irán montaña
چقا ده Irán lugar poblado
محله ده چیمه Irán lugar poblado
کوه داربست Irán montaña
امامزاده عز الدین Irán santuario
مزرعه تیهو دشت Irán granja
میدان امام خمینی Irán plaza
کوه کلنگ جفتی Irán montaña
چاه جنگلبانی Irán huerto
باغستان Irán localidad
افوشته Irán localidad
گروان Irán lugar poblado
توده Irán localidad
کوه زنا Irán montaña
تنگ تور Irán lugar poblado
قره گزلو Irán lugar poblado
شمس آباد Irán lugar poblado
آبله Irán localidad
مزرعه خطیر Irán localidad
دره چنار سوخته Irán valle
کوه شهرک Irán montaña
ملیان Irán lugar poblado
کوشک محمد آباد Irán lugar poblado
دوچاهی Irán redil
کوه دارهند Irán montaña
حسن آباذ Irán lugar poblado
گلیجان Irán lugar poblado
لادر آباد Irán granja abandonada
بهمه ای Irán lugar poblado
نطنز Irán lugar poblado
ناوستان Irán lugar poblado
امامزاده شاهسواران Irán santuario
سر مرغ Irán localidad
کعبه کوچک Irán santuario
کوه وزهر Irán montaña
کوه برزقو Irán montaña
چیمه Irán localidad
کوه وزین Irán montaña
قنات مار گله Irán localidad
چشمه رحمتی Irán manantial
دره شنی Irán valle
تل زرد Irán granja
كوخک Irán lugar poblado
امامزاده محمود Irán santuario
انگلکبان Irán lugar poblado
ده خیر Irán lugar poblado
مزرعه گرمابه Irán granja abandonada
مهوز بلند Irán montaña
گدار قره نو Irán localidad
دشت بکان Irán llanura
کوه بربانه Irán montaña
گردنه بربانه Irán paso
معدن کوه عرش Irán Mina
دره فراخ Irán valle
پیر کناره Irán granja
شرکت تولیدی لوله Irán área industrial
فیروز آباد Irán parada del tren
قهیز Irán instalaciones agrícolas
چک آب Irán granja
نیم ایستگاه آب شيرين Irán parada del tren
چاق گدار Irán granja
چاق گدار Irán granja
مجتمع کشتارگاه صنعتی کاشان Irán área industrial
اسد آباد Irán lugar poblado
دره جیدری Irán barranco
رودخانه منجقلی Irán arroyo
مزرعه هنجان Irán granja
ور سده Irán granja abandonada
تپه میش مرگی Irán cerro
شهرک صنعتی امیر کبیر Irán lugar poblado
شرکت گچ کاشان Irán fábrica
رود اوجان Irán arroyo
کوه لیلمن Irán montaña
شانق Irán lugar poblado
جعفر آباد پائین Irán lugar poblado
مزرعۀ عباس آباد Irán granja
احمدوند Irán huerto
شاهزاده یحیی Irán santuario
گز Irán estación de tren
زرد کوه افغانی Irán montaña
کوه لارفات Irán montaña
کوه گرگز Irán montaña
کوه چال سفید Irán montaña
چاه زرین Irán localidad
کوه سعید Irán montaña
قلعه سنگ Irán granja
چاله قره Irán lugar poblado
بهروسی Irán granja
کوه شادی یون Irán montaña
چشمه آب باریک Irán manantial
شهسوار غیب Irán lugar poblado
جلدک Irán lugar poblado
سطح آباد Irán granja
کوه تخت حلوا Irán montaña
همایون آباد Irán granja abandonada
قوام آباد Irán granja
زیارتگاه شاهزاده ابراهیم (١) Irán santuario
سرقمش Irán granja abandonada
قلعه کهریز Irán fuerte
گیلان Irán lugar poblado abandonado
سین آباد Irán granja
کلکی Irán granja
تلخ آباد Irán lugar poblado abandonado
کوه صالح پيغمبر Irán montaña
واشحم Irán granja
قیس آباد Irán granja abandonada
امامزاده هادی Irán santuario
مسعود آباد Irán granja abandonada
باغ نجف Irán jardín
حسین آباد Irán granja abandonada
مهین آباد Irán granja
تلک آباد Irán granja
بادمه Irán lugar poblado
ده نو Irán lugar poblado
سر اره Irán lugar poblado
نیم ایستگاه قاسم Irán parada del tren abandonada
تله کوه Irán montaña
شاه ابراهیم Irán santuario
قلعه مورچون Irán lugar poblado abandonado
مشکان Irán lugar poblado
بز مستان Irán granja
اهل ابن علی Irán santuario
قاضی دره Irán lugar poblado
اشتراب Irán lugar poblado
ابراهیم آباد Irán lugar poblado abandonado
پیشه کوه Irán montaña
سه کرود Irán granja
قولیه Irán granja
بوگنه Irán granja abandonadaNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.