گردنه شترمرده - ده بلوچی قابیل - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
گردنه شترمرده Irán paso
کلوک آبدان Irán lugar poblado
قدمگاه امير المؤمنین Irán santuario
چشمه گوری Irán manantial
چشمه زر Irán manantial
خرائی Irán lugar poblado
کوه ميرزا عرب Irán montaña
رودخانه نارمند Irán arroyo intermitente
تل زرد Irán cerro
کوه اشکن Irán montaña
قنات آشکارا Irán canal subterráneos de irrigación
کوه البرز Irán montaña
کوه بنه زیره Irán montaña
كش رودخانه قد Irán lugar poblado
رود داريج Irán arroyo
کوه سفيد Irán montaña
چشمه آش کر Irán manantial
ترخشک Irán granja abandonada
کرکسا Irán área
رود گزيک Irán arroyo
سوخورگ Irán lugar poblado
رود بوته گز Irán arroyo
چاه صواب Irán lugar poblado
دو کوهه Irán área
تنگ کفتار Irán paso
چشمه بناب گل Irán manantial
رود شاه ولی Irán arroyo
روئین Irán granja
کوه آشبر Irán montaña
شاه مردان Irán santuario
چاه مزار Irán granja
مورتویه Irán lugar poblado
کلاته بنی Irán granja
سر بستان Irán granja
مهمانشهر آهنگران(اردوگاه افاغنه) Irán campamento
باغوئیه Irán huerto
دره رز Irán granja
قدمگاه حضرت ابو الفضل Irán santuario
مازگرد Irán lugar poblado
قدمگاه حضرت ابو الفضل Irán santuario
سد خاکی کوثر Irán dique
چاه گنده Irán lugar poblado
چاه جمال Irán campamento
شوق آباد Irán lugar poblado
کوه جرنگ آباد Irán montaña
کوه مزار Irán montaña
گوشک سفلی Irán lugar poblado
باغات گلو Irán jardín
حجتیه Irán lugar poblado
میان لبی Irán lugar poblado
ناز دشت Irán lugar poblado
دیوان مراد سفلی Irán santuario
مور کردی Irán localidad
کوه حور آب Irán montaña
مور کردی Irán localidad
تونگ Irán montaña
سالیه Irán lugar poblado abandonado
زرع دشت Irán granja
خورابی Irán lugar poblado
سعید آباد Irán lugar poblado
گدار کرته ای Irán granja abandonada
چاله Irán granja
چشمه حسین Irán granja
هزار بوته Irán lugar poblado
پشموکی Irán lugar poblado
رستم آباد Irán arboleda de palmeras
دروین Irán granja abandonada
مهرویه Irán lugar poblado
سر گریچ Irán lugar poblado
کوه پا سفید Irán montaña
محمد آباد Irán lugar poblado
چاه بنه باز Irán pozo
رودخانه رهبران Irán arroyo
قدمگاه مرتضی علی Irán santuario
ده ماتان Irán lugar poblado
کونیان Irán lugar poblado
اسلام آباد Irán lugar poblado
شقارک Irán lugar poblado
دروك Irán granja
گهنوئی Irán lugar poblado
کوه سر خان Irán montaña
زهره ئی Irán lugar poblado
رودخانه گزی Irán arroyo intermitente
موهو الی Irán centro vacacional
لالای Irán granja
بجگان Irán lugar poblado
قدمگاه حضرت علی Irán santuario
نو دژ Irán lugar poblado
کوه شکوه Irán montaña
كوه قلعه زنگی Irán montaña
کی گین Irán lugar poblado
قاسم آباد Irán lugar poblado
چشمه سوند Irán manantial
بنه زنگار Irán granja
قشلاق قاسم آباد Irán lugar poblado
الله آباد Irán lugar poblado
آدوری Irán localidad
رودخانه گلاشکرد Irán arroyo
مسافر آباد Irán lugar poblado
چیل آباد Irán lugar poblado
گز گنتیل Irán lugar poblado
چاه گلی Irán lugar poblado
کریکوئیه Irán granja
دیهورچ Irán lugar poblado
محمودی Irán granja abandonada
کوه لاریان Irán montaña
وم پرخوردی Irán lugar poblado abandonado
چاه گرد Irán huerto
قدمگاه حضرت عباس Irán santuario
قدمگاه بی بی گیلو Irán santuario
دم گرو بند Irán lugar poblado
قدمگاه حضرت امير Irán santuario
کوه سهر تک گیشان Irán montaña
اسلام آباد Irán lugar poblado
پشتکوه نیان Irán montaña
قلعه ساقی Irán lugar poblado abandonado
دره گز Irán arboleda de palmeras
کهن Irán lugar poblado
کوه پشتکوه Irán montaña
مزار شاه مراد Irán santuario
رکی Irán jardín
رودخانه سفید باغ Irán arroyo
سنگویه Irán lugar poblado
اسفندقه Irán área
کوه باغ برج Irán montaña
بقبوقیه Irán granja
باغ بیابان Irán granja
پتكنان Irán lugar poblado
کوه نهال سبز Irán montaña
شمیل Irán lugar poblado
فیروز آباد Irán lugar poblado
رودخانه گاو سیاه Irán arroyo intermitente
کوه سیاه Irán montaña
قدمگاه حضرت خضر Irán santuario
کوه سرزه خاروگ Irán montaña
ده گنجی Irán granja
نیمرو محمودی Irán localidad
اکبر آباد Irán granja
رودخانه سرخ Irán granja
گل کن Irán granja
بیدو Irán granja
چاه میرزاده Irán granja abandonada
سری تو Irán granja
کوه قرمز Irán montaña
چاه سبز بالا Irán lugar poblado
رودخانه مل شتر Irán arroyo intermitente
مریم گدار Irán granja
کهنه کوه Irán granja
بزنجان Irán lugar poblado
سنگ چارک Irán granja
احشام سفینه تاج Irán lugar poblado
کوه کرشمه Irán área
هراران Irán lugar poblado
موتور آب سبزه بلوچ Irán lugar poblado
تبرکن Irán granja
سوزن Irán granja
کوه سنگ کلت بر Irán montaña
زیارتگاه سلطان یحیی Irán santuario
قدمگاه علی Irán tumba
مغونیه پائین Irán lugar poblado
خان تیلیکوه Irán granja
نرگسی Irán lugar poblado
کوه نراب Irán montañas
دریاچه سد هلیل رود Irán lago
دهنو Irán lugar poblado
ده گلوبند Irán granja
گونوئیه Irán lugar poblado
باغ حاجی Irán lugar poblado
ده توکل Irán granja
بنه پشت Irán lugar poblado
کوه گودسلو Irán montaña
دو رودی سفلی Irán granja
بیدگران Irán lugar poblado
کوه خرما کوهی Irán montaña
گهین Irán granja
قنات چمران Irán canal subterráneos de irrigación
کوه سفید Irán montaña
ده پیروز Irán granja
دیوران Irán sección de un lugar poblado
حمید آباد Irán lugar poblado
کاروانسرای شیرزاد Irán localidad
قله حیدری Irán granja
گلی پای نگین Irán granja
آشیانه زر Irán granja
گوشکین Irán lugar poblado
مبارک شاه Irán localidad
معدنوئیه Irán granja
جونودیه Irán granja
قنات سرخ Irán lugar poblado
گرینوئیه Irán lugar poblado
صفا Irán lugar poblado
گازروئیه Irán lugar poblado
ده دیوان Irán lugar poblado
کوه شادیان Irán montaña
رودخانه زریون Irán arroyo
رودخانه گیشکی Irán arroyo
گدار سبز Irán lugar poblado
حسین آباد Irán lugar poblado
طرنگ Irán lugar poblado
زیارت حاج سید قریب Irán santuario
علی آباد Irán arboleda de palmeras
کلاته کلو Irán granja
باغچه Irán granja
درمیشان Irán lugar poblado
باغچه Irán lugar poblado
کوه سينا Irán montaña
دوستانه Irán lugar poblado
چشمه چنار Irán manantial
دهنه چنار Irán localidad
چشمه نراب Irán manantial
سنگ سفید Irán lugar poblado
وکیل آباد Irán granja
قدمگاه سید علی Irán tumba
تنگ سفیدو Irán localidad
کوه سیر کوهی Irán montaña
شاه شمس الدین Irán tumba
محمود آباد Irán lugar poblado
سیخوران Irán lugar poblado
ده نو Irán granja
زنجیری Irán lugar poblado
معدن آبدشت Irán Mina
کوه تيزاب Irán montaña
کال دو کوهه Irán arroyo
کال شله شوروز Irán arroyo
چشمه چنار Irán manantial
چاله مورت Irán lugar poblado
زين آباد Irán granja
معدن کروم سبحان Irán mina de cromo
امیر آباد Irán lugar poblado
نو ديک Irán granja abandonada
کال شور Irán arroyo
سر گز دهنوی سفلی Irán lugar poblado
کارگاه Irán lugar poblado
مشکين آباد Irán granja abandonada
خیر آباد Irán lugar poblado
کاريون Irán lugar poblado
کال جانی Irán arroyo
حوض خواجه خضر Irán embalse
احمد آباد Irán granja
جعفر آباد Irán granja
اسماعیل آباد Irán granja
آب بند Irán localidad
چاخوزاده Irán lugar poblado abandonado
منصور آباد Irán lugar poblado
محمد آباد Irán granja
کوه دو کرمی Irán montaña
مختار آباد Irán granja
بنگاه مانو Irán lugar poblado abandonado
بره کش Irán granja abandonada
بهکستان Irán lugar poblado
قدمگاه امامزاده آقا سید Irán santuario
شهرک درجنان ابراهیمی Irán lugar poblado
تیفکان پائین Irán lugar poblado
بندر پائین Irán lugar poblado
قاسم آباد Irán lugar poblado
کوه سروستان Irán montaña
موردان Irán lugar poblado
نیمرودی Irán lugar poblado
کوه زبر Irán montaña
کوه سه قله ای Irán montaña
شورانی Irán lugar poblado
غروتی Irán lugar poblado
کوه تیاب Irán montaña
کوه رزو Irán montaña
بلوچی Irán lugar poblado
گاندر بالا Irán lugar poblado
رزدر Irán lugar poblado
باغ هندانی Irán lugar poblado
چالقان Irán lugar poblado
بیدویه Irán huerto
کناروئیه Irán lugar poblado
گارموئی Irán lugar poblado
کوه آب بید Irán montaña
رودخانه کافری Irán arroyo intermitente
آب شور Irán lugar poblado
چوره بولیلان Irán lugar poblado
شهرك شهید بهشتی Irán lugar poblado
گردنه گدار عربو Irán paso
گرم Irán lugar poblado
پیزگان Irán lugar poblado
كوريدازان Irán granja
بجگان Irán lugar poblado
رودخانه دژ علیا Irán arroyo
پلدهی Irán lugar poblado
کوه سفید Irán montaña
قدمگاه حضرت ابو الفضل Irán tumba
شهرك شورانی Irán lugar poblado abandonado
کهیر Irán localidad
قدمگاه حضرت بی بی Irán tumba
سید حسین Irán lugar poblado
شیخ رحمانی Irán lugar poblado
سريك Irán lugar poblado
رودخانه کاشکوه Irán arroyo intermitente
دبستان نیک خواه Irán escuela
محمود آباد سفلی Irán lugar poblado
میراجل Irán lugar poblado
بیت عیسی Irán lugar poblado
مزرعه ٢ Irán lugar poblado
خلیفه حیدر Irán lugar poblado
دشت هویزه Irán llanura
دشت Irán lugar poblado abandonado
زیارت شهباز Irán santuario
رودخانه دوین Irán arroyo
قدمگاه مزتضی علی Irán santuario
ورينز Irán granja
نز Irán lugar poblado
گورانی Irán lugar poblado
قدمگاه حضرت امیر Irán santuario
قدمگاه میر عمر Irán santuario
چراغ ابدال Irán lugar poblado
الی بالتا Irán lugar poblado
خون سرخ Irán ruina
امامزاده سید سلمان Irán santuario
حریه سه Irán lugar poblado
زیارتگاه علی ابو سنسله Irán santuario
چویس سه Irán lugar poblado
كهوردان Irán lugar poblado
سوفان سفلی Irán lugar poblado
سید عنایت Irán lugar poblado
سری یک Irán lugar poblado
قلباری Irán lugar poblado
خوانسار Irán localidad
حاج منعم Irán lugar poblado
زویه یک Irán lugar poblado
بروایه طریچی Irán lugar poblado
بستانو Irán lugar poblado
زمین کوچک Irán granja
حلوائی Irán granja
امامزاده سبزه پوش Irán santuario
قل رمزی Irán lugar poblado
سیاه شیر Irán granja
تنگه ندام Irán lugar poblado
بخ Irán área
ده فتح الله Irán lugar poblado
باغ محمد احمد شاه Irán granja
دره باغ اربابی Irán valle
چم قوزمکان Irán arroyo intermitente
چارک Irán lugar poblado
کوه بژنوسرک Irán montaña
سر کهنان Irán lugar poblado
سر کهنان Irán lugar poblado
سیلوی زاهدان Irán almacén
دره دلان Irán valle
رود شیرین Irán arroyo
مرکز تربیت شهید باهنر Irán escuela
خير آباد Irán lugar poblado
زیر آباد Irán granja abandonada
کلاته کشوه Irán granja
گلنار Irán arboleda de palmeras
وزيری Irán lugar poblado
دهنه صاحب داد Irán área
قوچ دره Irán granja
قوجه Irán lugar poblado
امامزاده اولی الله Irán santuario
کوه کونه هنگ Irán montaña
کچل آباد Irán lugar poblado
منصوریه Irán área
دره گراخک Irán desfiladero
گوش بنگ Irán granja
کوه آقجه قوجه Irán montaña
کوه پل Irán montaña
گنجینه Irán granja
درویشه رش Irán lugar poblado
کوه خواجه Irán montaña
قلعه آب Irán lugar poblado
حوضدر Irán localidad
ریگاب سنجلی Irán ruina
رودخانه بزرگ Irán arroyo
دریاچه سبز Irán lago
تلخ آباد Irán lugar poblado abandonado
دهک شورک Irán lugar poblado
یوسف آباد Irán lugar poblado
ده مدخان Irán lugar poblado
آياخچی Irán lugar poblado
زویت Irán campamento
کوه اللهی Irán montaña
حسین آباد Irán lugar poblado
بید Irán lugar poblado
الله آباد Irán granja
حاجی ابراهیم Irán campamento
رودخانه زیارت Irán arroyo
پشت ادیمی Irán lugar poblado
محله زشک بالا Irán lugar poblado
دو پر کوه Irán montaña
صاحبداد خان چاه Irán lugar poblado
کوه یکشنبه Irán montaña
کوه برد زرد Irán montaña
کنگ Irán lugar poblado
کوه شمشیر خانی Irán montaña
دره هوار جمین Irán valle
آل يوسفئ عليا Irán lugar poblado
محمد آباد Irán lugar poblado
محمد آباد Irán lugar poblado
دماغه پزم Irán punta
جهلیار Irán lugar poblado
کلچات Irán granja
لورگباغ Irán lugar poblado
مسجد توحید Irán mezquita
محمد آباد Irán lugar poblado
پاسگاه سنا رود جنوبی Irán comisaría
رمین Irán lugar poblado
پاسگاه شهر سوخته Irán comisaría
رحمان خان مالکی Irán área
ایستگاه راه آهن پل Irán estación de tren
کمان کشی Irán lugar poblado
حسین آباد Irán lugar poblado
ساختمان Irán lugar poblado
ده صادق Irán lugar poblado
ده مولی Irán lugar poblado
دولت آباد Irán corral
ده بی برگ خردمند Irán lugar poblado
کنانرو Irán lugar poblado
ده گل میر Irán lugar poblado
ریارتگاه خواجه خضر Irán santuario
زیارتگاه شاه حسن Irán santuario
کلگه زار Irán lugar poblado
کلات علی خان Irán lugar poblado
ده انوشیروان Irán lugar poblado
ده امیر Irán lugar poblado abandonado
كلل علیا Irán lugar poblado
ده ملا عبدالله Irán lugar poblado
آل شمس الدين Irán lugar poblado
آس باد Irán lugar poblado
ده محسن Irán lugar poblado
رودخانه مرقوم Irán arroyo
حاجی جماع Irán lugar poblado
آب مخک Irán granja
آب مخک Irán granja
پوزه حیدری Irán campamento
کوکان Irán lugar poblado
تنگ فارياب Irán lugar poblado
تنگ فارياب Irán lugar poblado
برواز Irán lugar poblado
شاه نعمت الله Irán santuario
زیری Irán lugar poblado abandonado
رودینی Irán localidad
جره وسطی Irán lugar poblado
کوه گیوه پا Irán montaña
ده شهریاری Irán lugar poblado
ملک شیر زهی Irán lugar poblado
توکل بارانی Irán lugar poblado
شیرین Irán lugar poblado
زیارتگاه حضرت علی Irán santuario
زین العابدین Irán tumba
ده مادین Irán lugar poblado
سدکی Irán lugar poblado
ده هیبت Irán lugar poblado
ده درویش Irán lugar poblado
بریچی Irán lugar poblado
ده سلیم Irán lugar poblado
ده پهلوان سفلی Irán lugar poblado
ده خدا رحیم Irán lugar poblado
باغ خوشگو Irán arboleda de palmeras
شاه غیب Irán santuario
بی بی زلیخا Irán santuario
ده احمد Irán lugar poblado
اصغر جنگی Irán lugar poblado
گمشاد Irán lugar poblado
ده حاج ملک Irán lugar poblado abandonado
ده عباسعلی Irán lugar poblado abandonado
شرکت چاه Irán lugar poblado
رودخانه سور Irán arroyo
زیارتگاه زیدبن علی Irán santuario
سارانی Irán lugar poblado
یسون خان Irán lugar poblado
کیخا Irán localidad
ده ملا دادی Irán lugar poblado
ده محمد ملا دادی Irán lugar poblado
ده سزاوار Irán lugar poblado abandonado
ده صمد Irán lugar poblado
قوس الدین Irán corral
شیف نوکال نخلی Irán lugar poblado
عیسی زهی Irán lugar poblado
ده محمد ابراهیمی Irán lugar poblado
ده حسن Irán lugar poblado
مندیلان Irán lugar poblado
ده تکور Irán lugar poblado
کلنگون Irán lugar poblado
گندمریز Irán lugar poblado
ده براوی Irán lugar poblado
حاج سید خان Irán lugar poblado
شهرک ده آقایی Irán lugar poblado
بهرام آباد Irán lugar poblado abandonado
محمد آباد Irán lugar poblado
شاه غیب Irán santuario
شاهزاده نورالدین Irán santuario
دره علی خانی Irán campamento
قاسم آباد پشت آب زابل Irán lugar poblado
ده گرگ Irán lugar poblado
چرک Irán lugar poblado
حسینیه Irán santuario
شهرک ساسولی Irán lugar poblado
آب گرم Irán granja
نیم ایستگاه آبشور Irán estación de tren
چهار چشمه شریف آباد Irán lugar poblado
حسینیه Irán santuario
شش امامزاده Irán santuario
ده سهراب Irán lugar poblado
آب شیرین Irán lugar poblado
ده بلوچی قابیل Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.