چاه صنعتی - سید هاشم - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
چاه صنعتی Irán pozo
میانده قلعه گنج Irán lugar poblado
تاریک ماه Irán lugar poblado
چیل آباد Irán lugar poblado
ملا عباسی Irán lugar poblado
آهوان بالا Irán lugar poblado
کوه کوناپچک Irán montaña
کوه کلاتوهی Irán montaña
تنگ آبناز Irán desfiladero
حضرت امیر Irán santuario
گون چار Irán lugar poblado
سنگستان Irán huerto
آستانه Irán huerto
علم کوه Irán montañas
امامزاده پیر محمد Irán santuario
گود نارنجی Irán redil
کاخ ساسانی Irán sitio histórico
کوه گر Irán montaña
زیردان Irán arboleda de palmeras
کوه سیاه Irán montaña
برکه سفید Irán lugar poblado
شرکت کشت و صنعت جیرفت Irán área industrial
ده پیش سفلی Irán lugar poblado
قنبرآباد Irán lugar poblado
کنار میری Irán lugar poblado
کوه سورو Irán montaña
سورو Irán granja abandonada
ندوئیه علیا Irán lugar poblado
علی آباد Irán granja abandonada
مبارک آباد Irán lugar poblado
خوش آب Irán granja
آب گرم Irán área
چشمه شیرین Irán huerto
ملک آباد Irán lugar poblado
گلو حنا Irán lugar poblado
جگا Irán huerto
کوه شاه بهاران Irán montaña
گود گرازی Irán granja
دوتو لغز Irán granja
قلات Irán lugar poblado abandonado
تنگ کلون Irán desfiladero
دره زاغون Irán valle
زیارتگاه حضرت امیر المومنین Irán santuario
زیر گون Irán granja
تپه های هلالی Irán cerros
ایزد آباد Irán lugar poblado
حسن آباد Irán granja
دره اسپیدان Irán valle
کورو Irán localidad
کمارو Irán granja
زیارتگاه ابو الفضل Irán santuario
چشمه طرج Irán granja
دهنه باغ غلام کنار Irán corriente de agua
آب باد Irán lugar poblado
وحبشک Irán lugar poblado abandonado
زیارتگاه سید مسافر Irán santuario
خلیل آباد Irán lugar poblado abandonado
دره انجیر Irán valle
پیدافک Irán huerto
کوه آب باد Irán montaña
جزفطن سفلی Irán lugar poblado
توجردی Irán lugar poblado
زیارتگاه شاه زنگور Irán santuario
زیارتگاه حضرت علی Irán santuario
کوه کل گود Irán montaña
کله قوچ Irán localidad
منگنریه Irán granja
لیفرجان Irán lugar poblado abandonado
خمار Irán lugar poblado abandonado
رودخانۀ جغین Irán arroyo
رودخانه غیک Irán arroyo intermitente
مشاع یک جزساله علیا Irán granja
مشاع دو جزساله علیا Irán granja
کوه کنار باهی Irán montaña
رودخانه تلخ Irán arroyo intermitente
دهنه سرخ Irán corriente de agua
گاوکی Irán localidad
دشت شور Irán lugar poblado
کوه دره سیاه Irán montaña
کوه بیل Irán montaña
دره اشکفت سیاه Irán valle
قاسم آباد Irán lugar poblado
بلوکو Irán granja
تنگ شاهرخی Irán desfiladero
رودخانه مردهک Irán arroyo
زیارتگاه امام حسین Irán santuario
تاج آباد Irán localidad
جهاد آباد ذو الفقاری Irán lugar poblado
ابراهیم آباد Irán lugar poblado abandonado
مزرعه علی بن موسی الرضا Irán granja
کوه کنار میشی Irán montaña
کلکسورک Irán área
چاه شمع Irán granja
حسین آباد Irán lugar poblado
آب گرم Irán lugar poblado
کوه اشکفت گاوی Irán montaña
دشت لق Irán campamento
کنارستان Irán granja
محمد آباد Irán lugar poblado
قلعه کوچک Irán lugar poblado
اشکهران Irán lugar poblado
شهرك صنعتی جیرفت Irán área industrial
میدان انقلاب Irán plaza
بند باغ Irán campamento
پر کنار Irán granja
چاه مورو Irán pozo
محمد آباد کلانتر Irán lugar poblado
کهور آباد Irán lugar poblado
حسین آباد هرندی Irán lugar poblado
کریم آباد Irán lugar poblado
همت آباد Irán lugar poblado abandonado
حاجی آباد Irán lugar poblado abandonado
چهار باغ بالا Irán lugar poblado abandonado
کلو کنده Irán lugar poblado
زيارتگاه پيراحمد شاه Irán santuario
تنگ داربست Irán desfiladero
قنات سید آباد Irán canal subterráneos de irrigación
علی آباد Irán lugar poblado abandonado
قدمگاه حضرت محمد Irán santuario
حسین آباد Irán lugar poblado
علی آباد سازمان Irán lugar poblado
کوه پل تخت Irán montaña
سالیه Irán granja
گز آباد ده شیخ Irán lugar poblado
دانشگاه کشاورزی جیرفت Irán escuela
بن کوه علیا Irán lugar poblado
لاخ گرمی Irán montaña
رود آب وسطی Irán lugar poblado
رودخانه رود آب Irán arroyo intermitente
قاتمیه Irán lugar poblado
مزرعه وکیل آباد Irán granja
امامزاده شاهسواری Irán santuario
زیارتگاه حضرت علی Irán santuario
زیارتگاه امام حسن Irán santuario
دهنو Irán lugar poblado
دو بنه Irán lugar poblado
الله دینی Irán lugar poblado
زیارتگاه اماگزاده میر احمد بریز Irán santuario
قشم قاوی Irán lugar poblado
کوه کویز Irán montaña
قنات نو Irán lugar poblado
رزق آباد Irán lugar poblado
شرکت کشت و صنعت جیرفت Irán área industrial
مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی Irán granja
محمود آباد برومند Irán lugar poblado
دولت آباد Irán lugar poblado
زیارتگاه امام رضا Irán santuario
جنگل آباد Irán lugar poblado
کوه سرخ Irán montaña
خارستان Irán lugar poblado
دامدامه Irán lugar poblado
کوه شانک Irán montaña
رودخانه اشکان Irán arroyo
بی بی فاطمه Irán santuario
ستج Irán lugar poblado abandonado
رودخانه داربست Irán arroyo intermitente
حسین آباد Irán lugar poblado abandonado
دومرخ Irán granja
رودخانه دومرخ Irán arroyo
امامزاده ابراهیم Irán santuario
درگازن Irán lugar poblado
پاسگاه انتظامی زرجان Irán comisaría
شهر شیب کلاه Irán lugar poblado
داربو Irán lugar poblado abandonado
اوپتن Irán granja
کوه جمکن Irán montaña
ایرر Irán lugar poblado
نه من ریز Irán lugar poblado
دهن راه Irán lugar poblado
کوه سرخ Irán montaña
ناشگی Irán lugar poblado
سر کهنو Irán lugar poblado
شه بابک Irán lugar poblado
دشت کپی Irán llanura
گدار ریزه Irán paso
خور باهو Irán estuario
چشمه زنبوری Irán manantial
درومک Irán lugar poblado
ککی Irán lugar poblado
حبیبهی Irán lugar poblado
منک خشکی Irán isla unida a tierra
کوه گنبد Irán montaña
بی بی زیارت Irán santuario
لاور احمدی Irán área
چشمهلای سیاه Irán manantial
شاهزاده ابراهیم Irán santuario
طاهونه Irán lugar poblado
نخيلو Irán lugar poblado
لار Irán lugar poblado
وهن Irán lugar poblado
نهیر Irán arboleda de palmeras
کستک Irán lugar poblado
ننگارو Irán lugar poblado
رودخانه بالاقو Irán arroyo intermitente
قصر دختر Irán palacio
پیر آباد Irán lugar poblado
سده Irán lugar poblado
نظام آباد Irán lugar poblado
زیارتگاه پیر مراد Irán santuario
تل مهتابی Irán lugar poblado
تل مهتابی Irán lugar poblado
قلات مارو Irán pico
رودخانه عاشق Irán arroyo intermitente
دهنه بن گونی Irán desembocadura de una corriente
شهرك وزیره Irán lugar poblado
شورویه حسینیه Irán lugar poblado
پیر آباد Irán lugar poblado
تل کوتو Irán montaña
سیستان علیا Irán lugar poblado
شهر دم Irán lugar poblado abandonado
قلعه دم Irán fuerte
تپه های سرخ Irán cerros
سنگ چارك Irán lugar poblado
حاجی آباد Irán lugar poblado
پیر آباد Irán lugar poblado abandonado
گور خر Irán lugar poblado
تل خدادادی Irán montaña
چشمه مور دوشون Irán manantial
زیارت شاه عباس Irán santuario
در تاج Irán granja
فرودگاه لار Irán aeropuerto
چشمه شکارلیا Irán manantial
توت Irán granja
کنه Irán granja abandonada
زیارتگاه پنجه علی Irán santuario
پک بالا Irán campamento
کوه موسرا Irán montaña
کرده شیخ Irán lugar poblado
میر حاجات Irán santuario
ال مقبلی Irán granja
علی آباد سفلی Irán lugar poblado
کوه بالش Irán montaña
آبرو Irán lugar poblado
آبجهان Irán lugar poblado
کهری Irán lugar poblado
محمد آباد Irán lugar poblado
معین آباد Irán granja
کوه گاو پرکن Irán montaña
کوه سرم Irán montaña
گل خدا Irán arboleda de palmeras
نیزار Irán lugar poblado abandonado
بازینجکان Irán granja
حسن آباد Irán lugar poblado
مسلم آباد Irán lugar poblado
سرسوره Irán granja abandonada
کوه شتری Irán montaña
چشمه سارچیل Irán manantial
رودخانه چاه نقره Irán arroyo intermitente
چهار چشمه Irán área
تنگ تاوه Irán localidad
دهنه دهو Irán lugar poblado abandonado
قدمگاه حضرت علی Irán santuario
لاغر Irán granja
مزر آب Irán granja abandonada
کنارو Irán granja
کوه گزدان Irán montaña
کوه کر رواسکی Irán montaña
رودخانه شط بادام Irán arroyo intermitente
رودخانه بیدکی Irán arroyo intermitente
ته بدو Irán lugar poblado abandonado
دهنه بند سرب Irán localidad
تل بلوچی سیاهو Irán lugar poblado
کوه گل کنی Irán montaña
قدمگاه حضرت امیر Irán santuario
باغ Irán lugar poblado
کوه قلعه Irán montaña
کوه سرحد Irán montaña
معدنو Irán centro vacacional
کوه برفی Irán montaña
کل پکی Irán redil
اشکفت سیاه Irán corral
چاه بادام Irán lugar poblado
رودخانه شور Irán arroyo
چشمه تنگ زرد Irán manantial
تل سرخ Irán cerro
چاه غلامعلی Irán pozos
بلند کوه Irán montaña
کهن رسول بخش Irán lugar poblado
رستاق Irán lugar poblado
کوه سیاهو Irán montaña
کوه کوچک Irán montaña
کوه کرتک گچ Irán montaña
چاه عید Irán lugar poblado abandonado
پلنگی Irán lugar poblado
کیمپونو Irán lugar poblado
کوه شاداب Irán montañas
کوه تنگ قلعه Irán montaña
خرگوشکی Irán granja
دم دهنه سغ Irán lugar poblado
کنگ ریشه Irán lugar poblado
بنگل Irán campamento
کوه شاهین Irán montaña
دم کن Irán lugar poblado
استخر سفلی Irán lugar poblado
کوه شرکت Irán montaña
زینل آباد Irán granja
مرتضی علی Irán santuario
بوارک Irán lugar poblado abandonado
کوه سمانی Irán montaña
کوه دوبان Irán montaña
ترادان Irán granja abandonada
ملک آباد Irán lugar poblado
رودخانه پتکان Irán arroyo
چاه مزراع Irán lugar poblado abandonado
پرکا Irán arboleda de palmeras
کوه چاه بید Irán montaña
چاه نصروئیه Irán lugar poblado abandonado
سر تنگ چکچک Irán lugar poblado
مهر آباد Irán lugar poblado
زیارتگاه سید ابو طراب Irán santuario
گل کوچک Irán lugar poblado
آب باریک Irán granja
بوگال بالا Irán granja
رودخانه ترند Irán arroyo
چاه چنگیز Irán granja
پر کو کن Irán lugar poblado abandonado
کناری Irán lugar poblado
چاه لک Irán localidad
کوه درگز Irán montaña
کوه کهنک Irán montaña
ریگ جهی پائین Irán lugar poblado
چاه زرد Irán localidad
برشعابی Irán lugar poblado
سیاه کهور Irán lugar poblado
آب محنت Irán lugar poblado
گزازا Irán lugar poblado abandonado
ماران قلعه Irán lugar poblado
قدمگاه امام جعفر صادق Irán santuario
چاه میر Irán lugar poblado
امین آباد Irán lugar poblado
رودخانه ماشکید Irán arroyo
پوزه اسلیق Irán redil
چاه عباس (شماره ۲) Irán lugar poblado
چاه شیروان Irán lugar poblado
دره شکفت ریگ Irán valle
زیل Irán lugar poblado
درزین Irán arboleda de palmeras
قدمگاه حضرت امیر Irán santuario
برد شیر Irán lugar poblado abandonado
چاه نجم الدین Irán granja
شندان Irán lugar poblado
کوراوران Irán lugar poblado
چاه نوادان Irán pozo
کهنک Irán lugar poblado
سینه عسل Irán lugar poblado
ماسالاری Irán lugar poblado
تیاب Irán lugar poblado
تنگ ریشگی Irán campamento
تیغ سیاه Irán lugar poblado
علی آباد Irán arboleda de palmeras
کلاب سفلی Irán lugar poblado
ده شیخ Irán lugar poblado
کمبروک Irán lugar poblado
گور آبوک Irán lugar poblado
دشت یک Irán lugar poblado
آغل دیگو Irán redil
کوه سبزو Irán montaña
گدار مارون Irán paso
کوه کاردو Irán montaña
کوهک Irán lugar poblado
کفه سلطان آباد Irán lugar poblado
کوه پیچ کوه Irán montaña
دهنه چاه خانگه Irán desembocadura de una corriente
بازرگان Irán lugar poblado
در سنگ Irán arboleda de palmeras
در شک Irán arboleda de palmeras
نور آباد Irán lugar poblado
ده سرخه Irán lugar poblado
سر تنگ دره شیر Irán arboleda de palmeras
رودخانه گلو سیاه Irán arroyo intermitente
پا کوه دوتخته Irán localidad
دشت چهار Irán lugar poblado
چهار چرخه Irán lugar poblado
اقوردی Irán lugar poblado abandonado
رودخانه گدار Irán arroyo intermitente
خیر آباد Irán arboleda de palmeras
دهنه سهلک Irán lugar poblado abandonado
ده بالا Irán lugar poblado
تنگ تور Irán localidad
چاه نو تعویق Irán lugar poblado
سلبویه Irán lugar poblado
سر گدار Irán lugar poblado abandonado
کاظم آباد Irán lugar poblado
قدمگاه امام رضا Irán santuario
حضر آباد Irán ruina
شهرک نصر Irán lugar poblado
کوه دیگو Irán montaña
چنار Irán lugar poblado
کوه چاه زرد Irán montaña
نیگ بالا Irán granja
گرودل Irán lugar poblado
رودخانه سرباز Irán arroyo intermitente
خیر رود Irán lugar poblado
کلرود علیا Irán lugar poblado
جهاد آباد Irán lugar poblado
کلاب علیا Irán lugar poblado
چاه بهمن Irán pozo
چاه انجیر Irán área
دره نی تلخ Irán barranco
حاجی آباد Irán granja
رودخانه تنگ سالی Irán arroyo intermitente
گلینوئیه Irán granja
گرم بیت بالا Irán lugar poblado
ابوذریه Irán lugar poblado
کوه لای بیشه Irán montaña
امیر المومنین Irán santuario
نجف آباد Irán granja
کریم آباد سفلی Irán lugar poblado
قدمگاه امام حسن Irán santuario
چاه رحیمی Irán granja
کوه توالی Irán montaña
قدمگاه شیخ ضیاء الدین Irán santuario
پشت لر Irán lugar poblado
قدمگاه خواجه خسرو Irán santuario
شانزهی Irán lugar poblado
پشو Irán arboleda de palmeras
چنار نر رو Irán corral
امامزاده سید ابو احمد Irán santuario
تنگ آب Irán corral
علی آباد نصیر خانی Irán lugar poblado
قاسم آباد گنبگی Irán lugar poblado
موتور شهید ضدوقی Irán lugar poblado
سوخته Irán huerto
باغ چشی Irán jardín
باغ کندال Irán jardín
زیرچنگ Irán lugar poblado
کوه زیره Irán montaña
خادر Irán lugar poblado
بایگان Irán lugar poblado
دب سلیمان Irán lugar poblado
حمودی ساچت Irán lugar poblado
ام الفصیح Irán lugar poblado
جزیره امام حسن Irán isla
طرۀ بخاخ Irán lugar poblado
سدره دو Irán lugar poblado
سگور Irán lugar poblado
مالح ماهور Irán lugar poblado
طل انت Irán lugar poblado
طاهریه سه Irán lugar poblado
کارخانه بهره برداری آب تیمور Irán fábrica
آلبوحمید Irán lugar poblado
منیوحی Irán lugar poblado
آرامگاه سید طاهر Irán tumba
خسرو آباد Irán localidad
صفحه یک Irán lugar poblado
طریق القدس Irán lugar poblado
پل شهید کریمیان Irán puente
پیچ سید جابر Irán lugar poblado
ملیحه شرقی Irán lugar poblado
کوه هیزج گوینی Irán montaña
ایستگاه آهو Irán estación de tren
گلبهار Irán lugar poblado
احمد آباد فردوس دو Irán lugar poblado
محل احداث روستای طاهریه سه Irán lugar poblado
دوب سعید Irán localidad
شاه عبدالعظيم Irán santuario
امامزاده علی سید غیاث Irán santuario
سید سعدون Irán lugar poblado
ولی آباد بهشتی Irán localidad
درويشيه Irán lugar poblado
رده سيحان Irán lugar poblado
حاجی حسين Irán lugar poblado
غضبانیه Irán lugar poblado
خرایب Irán lugar poblado abandonado
تنگ عقیلی Irán desfiladero
مسعودیه حنون Irán lugar poblado
مسعودیه Irán lugar poblado
عباس سکینی Irán granja
مشارع Irán lugar poblado
امامزاده شاه چراغ Irán santuario
نهر شادگان Irán canal
کوه گچ Irán cerro
شاد آباد Irán lugar poblado
قانشار بلاغ Irán lugar poblado
مقبره خدیجه خاتون Irán tumba
امامزاده خزر Irán santuario
کونمار Irán lugar poblado
کوه بردسیاه Irán montaña
رحیم کوژیا Irán lugar poblado
امامزاده محمود Irán santuario
قلا پیوند Irán lugar poblado
قلوزه Irán lugar poblado
زلكه Irán lugar poblado
آليجان Irán lugar poblado
كوه مميجار Irán montaña
دره دول وول Irán valle
چم کوپی گوره Irán arroyo intermitente
رودخانه شور Irán arroyo
کوه مزرا Irán montaña
حصیف Irán lugar poblado
چم هانه گلان Irán arroyo intermitente
چم هانه گلان Irán arroyo intermitente
مرعیه Irán granja abandonada
عین المجیبل Irán lugar poblado
سيف آباد Irán lugar poblado
پاسگاه نیروی انتظامی آزاده Irán comisaría
ابو علیمه Irán lugar poblado
ام الهلیانه نو Irán granja
كوه سه كانيان Irán montaña
سید هاشم Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.