گردنه فیردین - رضا ویس - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
گردنه فیردین Irán paso
عزیزآباد Irán lugar poblado
کوه کمانجر Irán montaña
دم انجیر Irán localidad
کال کش Irán lugar poblado
حضرت سلیمان Irán lugar poblado
چشمه سفيد Irán lugar poblado
باقری Irán lugar poblado abandonado
درگه Irán lugar poblado
کوه قته برزه Irán montaña
کوه بزی Irán montaña
رودخانه آب زاغه Irán arroyo
بيلاتا Irán granja
باپیر Irán lugar poblado
دره یابو Irán lugar poblado
بان خود Irán lugar poblado
بابا شاه احمد Irán lugar poblado
دنگی عباس Irán lugar poblado
چم زرشک علیا Irán lugar poblado
کوه سر خوش آب Irán montaña
کوه برزه Irán montaña
زلانی بازان Irán lugar poblado
سولاوه حاتم Irán lugar poblado
راهدارخانه قلاجه Irán arroyo
کمره Irán lugar poblado abandonado
قورچی باشی Irán lugar poblado
میر حصار Irán localidad
نگره Irán lugar poblado
نهر گراب Irán arroyo
تنگ کرنو Irán arroyo
امامزاده بایم Irán santuario
چشمه مارانی Irán manantial
سراب کزازی Irán manantial
عبدالکريم Irán lugar poblado
مله ترشکه Irán lugar poblado
کزازی Irán lugar poblado
پشت تنگ میوانه Irán lugar poblado
کریم آباد Irán lugar poblado abandonado
کوه کله امیر Irán montaña
چشمه هامنو Irán manantial
شرکان Irán lugar poblado
چشمه چالابه چمرو Irán manantial
قلعه زنجیر Irán lugar poblado
دشت خوریلر Irán localidad
کچل آباد Irán lugar poblado
جوجار Irán lugar poblado
دشت مورت سفلی Irán lugar poblado
درمران سفلی Irán lugar poblado
کوه کته سیاه Irán montaña
دالاهو Irán área
درنه Irán lugar poblado
تنگ هفت گیب Irán valle
حصاریه Irán lugar poblado
سرو آباد بالا Irán lugar poblado
کانی کلارنگ Irán lugar poblado
وزمه صوفی توفیق Irán lugar poblado
گلباغی Irán lugar poblado
فولادی عليا Irán lugar poblado
انجیربوس Irán lugar poblado
حرمیان علیا Irán lugar poblado
اشکف Irán lugar poblado
گزند پائین Irán lugar poblado
نیاباد Irán lugar poblado
ملاچیه Irán lugar poblado
کوه مان جاجار Irán montaña
گردنه میر حصار Irán paso
کوه تخت خانمک Irán montaña
گروشه علیا Irán lugar poblado
کوه راگا Irán montaña
ماسندر Irán lugar poblado
بان زلان عليا Irán lugar poblado
زاوله سفلی Irán lugar poblado
شاينگان Irán lugar poblado
کوه باریکه Irán montaña
گل گل Irán lugar poblado
امامزاده شیخ محمد عزیز Irán santuario
کوه کویله Irán montaña
گوژه Irán campamento
کلاش هانوش Irán lugar poblado
کانی پاشا Irán manantial
فراویز Irán lugar poblado abandonado
نمازیه Irán campamento
شهرک امام خمینی Irán lugares poblados
بلگی Irán campamento
دره اسماعیلیه Irán lugar poblado
کهریزه محمود آباد Irán lugar poblado
کوه گن دره Irán montaña
بایدر علیا Irán lugar poblado
چم بایدره Irán arroyo
رستم کر Irán lugar poblado
دره وزان Irán lugar poblado abandonado
کوه حاجی علی Irán montaña
کریم آباد Irán ruina
کوه دوملن Irán montaña
قلعه جوقه Irán lugar poblado
سد علویان Irán dique
میکائیل آباد Irán lugar poblado
بشات حصار Irán lugar poblado
کوه برده رش Irán montaña
قتلو Irán lugar poblado
کهریزه Irán lugar poblado abandonado
خضر آباد Irán lugar poblado
کوه چاورک ریحان Irán montaña
ناچیت Irán lugar poblado
شیوه تو Irán lugar poblado
دره علی آباد Irán valle
قره بلاغ سفلی Irán lugar poblado
هجیج بزرگ Irán lugar poblado
چم چغاتو Irán arroyo
کوه چهل چشمه Irán montaña
رودخانۀ خور خوره Irán arroyo
حاجی لک Irán lugar poblado
ساری قمیش Irán lugar poblado
ابراهیم آباد Irán lugar poblado
قوره دره Irán lugar poblado
حمزه قره نین Irán lugar poblado
کوه قار ياغدی Irán montaña
کانی قلعه Irán lugar poblado
اسکول بالا Irán lugar poblado abandonado
دودان Irán lugar poblado
درود Irán lugar poblado
کانی چاه Irán manantial
کوه چاله پان Irán montaña
طراق تپه Irán lugar poblado
سوته Irán lugar poblado
نادرگلی Irán lugar poblado
گل سليمان آباد Irán lugar poblado
سراب Irán lugar poblado
سبزی Irán lugar poblado
ارمنک سفلی Irán lugar poblado
کوه بره گاه Irán montaña
گرده کوه Irán montaña
کوه نگرز Irán montaña
کوه پژمالان Irán montaña
کانی سیران Irán lugar poblado
کوه پیلاودره Irán montaña
کوه دره وسیان Irán montaña
دره ملا حسین Irán valle
کوه گردرش Irán montaña
قره جی Irán manantial
قره چر Irán lugar poblado
دره وران Irán lugar poblado
بیلو Irán lugar poblado
تپه ساری بابا Irán cerro
هواربرزه Irán lugar poblado
دگاگاه Irán lugar poblado
بلبر Irán lugar poblado
دره سفید خانی Irán valle
مم سیف الدین Irán lugar poblado
حسین ماهه Irán lugar poblado
غوث آباد Irán lugar poblado
انجیران Irán lugar poblado
خیدر Irán lugar poblado
دراغ Irán lugar poblado
کوه کلتگه Irán montaña
کوه ژیژوان Irán montaña
کانعمت Irán lugar poblado
خرمتا Irán lugar poblado
پیر عمران Irán lugar poblado
تپه سیاه رش Irán cerro
کانی سبزه Irán lugar poblado
رودخانه آویهنگ Irán arroyo
دره ده سرو Irán valle
هنگ چینه Irán lugar poblado
گمار لنگ Irán lugar poblado
هفت آنان Irán granja
جمیان Irán lugar poblado
درمانگاه Irán clínica
قشلاق صالح بیگ Irán lugar poblado
تپه گرده قیه Irán cerro
احمد آباد داش کسن Irán lugar poblado
موشاندره Irán lugar poblado
کوه گردرش Irán montaña
دره ترکان Irán valle
کله وش قالیا Irán granja
سقزلو Irán lugar poblado
شیلان آباد Irán lugar poblado
کانی زرینه Irán ruina
امامزاده قریب خانم Irán santuario
شینه Irán lugar poblado abandonado
پاسگاه مرزی مرانه Irán puesto fronterizo
دره بنچلا Irán valle
دره کانی اشکرته Irán valle
گودرز Irán granja
مقبره سید سونج Irán tumba
کوه برده زرد Irán montaña
مقبره حسن زیرک Irán tumba
هفت کانیان Irán manantial
کهنه ملالر Irán lugar poblado
کوچک آطمیش Irán lugar poblado
مرغداری سهند Irán granja
کوه هرس مال Irán montaña
کوه بولیانه Irán montaña
کوه هلوچان Irán montaña
داشاغل Irán lugar poblado
دره قورخانجی Irán valle
مخزن آب سقز Irán depósito de agua
داشالوجه Irán granja abandonada
سرا Irán lugar poblado
عبدالله بلاغی Irán manantial
سر نوبار Irán granja
کوه بیل ته Irán montaña
کوه راد سفید Irán montaña
کوه حسن قره Irán montaña
کوه بلکر Irán montaña
اینه چی Irán lugar poblado
کانی ملا Irán granja
پارک مولوی کرد Irán parque
کوه اشکوتین Irán montaña
کوه گل کوی Irán montaña
کوه چاکه سواره Irán montaña
کوه گردری سور Irán montaña
کوه کنه گرگ Irán montaña
قشلاق ملا Irán lugar poblado
جگر آغاچ Irán ruina
لگزی Irán lugar poblado
آلکلو Irán lugar poblado
کوه کون پس Irán montaña
گرده تپه Irán cerro
کوه سه قله Irán montaña
کوه کانی کبوتر Irán montaña
کوه خان احمد Irán montaña
کرکره Irán lugar poblado abandonado
طالیجار Irán lugar poblado
دره خان Irán valle
قره براز Irán lugar poblado
موچه Irán granja
کوه ساری بابا Irán montaña
دویسه Irán lugar poblado
کوه قاو خان Irán lugar poblado
آغجیوان Irán lugar poblado
دره چهارقیه Irán valle
کمر سیاه Irán lugar poblado
قلعه جقه Irán lugar poblado
آغچه لو Irán lugar poblado
کوه نوروزگلی Irán montaña
بهی آباد Irán corral
توت سرخان Irán lugar poblado
کوه داش بلاغ Irán montaña
قشلاق نوروزلو Irán lugar poblado
گرو قبران Irán lugar poblado
دره چای قره کند Irán valle
قاشقا داغی Irán montaña
نصرت آباد لکلر Irán lugar poblado
رودخانه گواور Irán arroyo
کلم بالا Irán lugar poblado
خوش قدم Irán lugar poblado
کوه قلعه چهر Irán montaña
کند هر Irán lugar poblado
گاروانی Irán lugar poblado
رشبوگر Irán lugar poblado
ده قاسم Irán lugar poblado
خزینه انبار جدید Irán lugar poblado
خانقاه Irán lugar poblado
علی آباد کوچک Irán lugar poblado
قلعه وزیر Irán choza
شمار Irán choza
دره چپی Irán lugar poblado
چقاجنگه سفلی Irán lugar poblado
خاوگه Irán lugar poblado
اکیس داغ Irán montaña
ایده لوی بزرگ Irán lugar poblado
کله جوب Irán lugar poblado
کوه نوک سیوان Irán montaña
امامزاده قاسم Irán santuario
باریکۀ صادقی Irán lugar poblado
شهرک لومار Irán lugar poblado
کوه گرده حاجی Irán montaña
اوش بازیا داغ Irán montaña
کت دره سی Irán valle
هپی بلاغی Irán lugar poblado
اسماعیلی علیا Irán lugar poblado
باسکله خان میرزا Irán lugar poblado
جوزار Irán área
دره سیاه Irán valle
کوه چمن گیر Irán montaña
گذر آباد Irán localidad
رحیم آباد سفلی Irán lugar poblado
رحیم آباد علیا Irán lugar poblado
بابان یاور عزیزی Irán lugar poblado
امیر آباد Irán lugar poblado
امیر آباد Irán lugar poblado
بال کهریز Irán acueducto
گوی درق بالا Irán lugar poblado
کلک نفتی Irán lugar poblado
ملک شاهی Irán área
ترازک عبدالله Irán lugar poblado
میله گه نامدار Irán lugar poblado
کوه بهار آب Irán montaña
حسن آباد Irán lugar poblado abandonado
عاشقان عابدین بیگ Irán lugar poblado
درکه ملا علی Irán lugar poblado
دمیرچی Irán lugar poblado
قلعه جوق Irán lugar poblado
پاریاب Irán lugar poblado
نیاز آباد Irán lugar poblado abandonado
داروی Irán lugar poblado
تجراکبرموش کش Irán lugar poblado
چاوشان Irán lugar poblado
آذربناب Irán lugar poblado
ایستگاه راه آهن مراغه Irán estación de tren
یوسف آباد Irán lugar poblado
رودخانه پالشکاب Irán arroyo
کوه کلک Irán montaña
کوه بلیجان Irán montaña
میان تنگ Irán lugar poblado
رودخانه سیاپله Irán arroyo
گلو دره Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
علی حسن علیا Irán lugar poblado
عباس آباد کل کل Irán lugar poblado
دالکه حاج عباسقلی Irán lugar poblado
توه لطیف Irán lugar poblado
قشلاق Irán lugar poblado
بایرام کندی Irán lugar poblado
سرگنداب Irán lugar poblado
پی کلا Irán lugar poblado
دار گل سید حسین Irán lugar poblado
دلو حسن آباد Irán lugar poblado
اوچ تپه کرد Irán lugar poblado
آقکند ثمرق Irán lugar poblado
آغبلاغ فتوحی Irán lugar poblado
حدود شاهانه Irán localidad
بوژان Irán lugar poblado
پلگانه Irán lugar poblado
پلگانه Irán lugar poblado
پهنه بر Irán lugar poblado
کوه پشت بیره Irán montaña
سراب نیلوفر Irán lugar poblado
سامره سفلی Irán lugar poblado
سامره علیا Irán lugar poblado
چله علیا Irán lugar poblado abandonado
یاری جان خالصه Irán lugar poblado
شیخ بابا Irán lugar poblado
علی بیگلو Irán lugar poblado
رودخانه تنگ خشول Irán arroyo
شرکت مکانیزه کشاورزی جانویس Irán área industrial
پشته میوله سفلی Irán lugar poblado
میان تنگ منصوری Irán lugar poblado
کوله سه Irán lugar poblado
کلک Irán lugar poblado
درویش بیگه Irán lugar poblado
مریوانی کاکیها Irán lugar poblado
کور بلاغ محمد نقی Irán lugar poblado
کنگربان پائین Irán lugar poblado
شرانلو Irán lugar poblado
شعبانلو Irán lugar poblado
سرکار آباد Irán lugar poblado
عبدل آباد Irán lugar poblado
عباس آباد Irán lugar poblado
جعفر آباد میش خاص Irán lugar poblado
بانکنجاب Irán lugar poblado
بابا جان Irán lugar poblado
عا لیبر Irán lugar poblado
سراب عایبر Irán manantial
ساتلمیش توپخانه Irán lugar poblado
مرغداری اخوت Irán granja
چم رژان Irán lugar poblado
کوه دارخرمن Irán montaña
چوب شله Irán lugar poblado
جوب بر Irán lugar poblado
داروند میش خاص Irán lugar poblado
در اشگفت Irán lugar poblado
چقا شفیع Irán lugar poblado
هرقروش Irán lugar poblado
چشمه ولگه Irán lugar poblado
چشمه خزانه Irán granja abandonada
حسن آباد Irán lugar poblado
پنج سواران Irán santuario
تنگ سرتاف Irán área
چشمه خرخر Irán área
کوه نثار Irán montaña
کانی گردک Irán manantial
قوزلوجه Irán lugar poblado
مهماندار سفلی Irán lugar poblado
مشد Irán área
ده عباسیان Irán lugar poblado
داور در میان Irán lugar poblado
چشمه کبود Irán lugar poblado
بلاوه تره علیا Irán lugar poblado
سرخک Irán lugar poblado
کوه لعل آباد Irán montaña
کنگربان وسط Irán lugar poblado
سراب شرف آباد Irán manantial
سدبرف آباد Irán dique
سدبرف آباد Irán dique
زیارتگاه قاضی وند Irán santuario
زردسوار Irán santuario
زیارتگاه امام رضا Irán santuario
دره چاله موسکه Irán valle
دره خور خوره Irán valle
میان قلعه Irán fuerte
کوه باگولا Irán montaña
شاهینی علیا Irán lugar poblado
قرمز بلاغ Irán lugar poblado
قره کند صدقی Irán lugar poblado
لیلان چای Irán arroyo
لکلر Irán lugar poblado
نظر کرده خدا Irán localidad
کوه سوله چه Irán montaña
علی آباد سفلی Irán lugar poblado
دره داد و بیداد Irán valle
گردنه شترمل Irán paso
دوازده امام Irán santuario
ولکه وند Irán lugar poblado
توروئیله Irán lugar poblado abandonado
تازه آباد خسرو Irán lugar poblado
داش آتان Irán lugar poblado
آلقو Irán lugar poblado
باقر آباد دیزگران Irán lugar poblado
توه سرخک علیا Irán lugar poblado
شورابه Irán lugar poblado
کوه کمال فین Irán montaña
ملخطاوی Irán lugar poblado
تق تق Irán lugar poblado
سفیدچقای دو ده Irán lugar poblado
ملک خطابی Irán lugar poblado
کوه گرمیرحسن Irán montaña
رودخانه نادر گلی Irán arroyo
ممه شیر Irán lugar poblado
آغچه دیزج Irán lugar poblado
روشت بزرگ Irán lugar poblado
قو چمی نامدار Irán lugar poblado
کوه کونه مار Irán montaña
کوه یرد گلانه Irán montaña
کوه کانی رمضان Irán montaña
پیر باغ Irán granja
اندر آب Irán granja
ژلیژه Irán lugar poblado
سرومال Irán lugar poblado
خانقاه حسن جادار Irán lugar poblado
آب بیساران Irán arroyo
دم سرخ لکی Irán lugar poblado
کوه هومر Irán montaña
کوه کوچک Irán montaña
کوه گره چیا Irán montaña
سد آبیاری ورله Irán dique
کوه سوره Irán montaña
ورپل Irán lugar poblado
شرکت آلمین Irán fábrica
خوره زردی Irán lugar poblado
کوه میروس Irán montaña
کوه تینو Irán montaña
هور Irán granja abandonada
هانیه Irán lugar poblado
کوه شیانه Irán montaña
کوه شیانه Irán montaña
سالیان Irán lugar poblado
پیچون Irán lugar poblado
چمه طاق Irán lugar poblado abandonado
رودخانه هیوس Irán arroyo
گردنه ناوملان Irán paso
دره بانی زیاه Irán valle
کوه نیجله Irán montaña
کوه گردی گرل Irán montaña
کوه گردی گرل Irán montaña
نیر Irán lugar poblado
کوه کوری مریم Irán montaña
کولیچ Irán lugar poblado
دار همره Irán área
چای قره تپه Irán arroyo
غار کاوات Irán cueva
خشکین Irán lugar poblado
خشکین Irán lugar poblado
خروسه Irán lugar poblado
کانی حسین بک Irán lugar poblado
گرده بیشه Irán bosque
کوه برک کروی Irán montaña
مقبره شیخ محمود Irán tumba
دره قلاگاه Irán valle
دزوند علیا Irán lugar poblado
دیوزناو Irán lugar poblado
ده کانان Irán lugar poblado
چشمه سرخاب Irán manantial
کوه سرده قلا Irán montaña
خوری آباد Irán localidad
خوری آباد Irán localidad
فیروزه Irán granja abandonada
کرگینه Irán lugar poblado
دادانه کمانگر Irán lugar poblado
چوئین Irán lugar poblado
بیساران Irán lugar poblado
صفی آباد Irán granja abandonada
کلاه آباد Irán lugar poblado
خرس آباد کوچک Irán lugar poblado
کانی سلام Irán granja
کوه کوله سه Irán montaña
معدن سنگ درکه Irán Mina
اسلام آباد Irán lugar poblado
مقبره شاه مصطفی Irán tumba
کوه کیواران Irán montaña
کوه قازانه Irán montaña
بابا Irán lugar poblado
بابا Irán lugar poblado
کوه هفت سواره Irán montaña
وتره زمین Irán lugar poblado
امامزاده حسن جادار Irán santuario
سنگر سیاه دان Irán área
کوه سنگر ساقر Irán montaña
رضا ویس Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.