سید جعفر کندی - گیژان - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
سید جعفر کندی Irán lugar poblado
شوریک Irán lugar poblado
کوه اورین کوچک Irán montaña
کوه سماقه Irán montaña
کران سفلی Irán lugar poblado
آغ باش Irán lugar poblado
دره شناتال Irán valle
چشمه گل Irán lugar poblado
گنه دار منگور Irán lugar poblado
آلاوان Irán lugar poblado
ورمیشان Irán lugar poblado
کوه هواربلند Irán montaña
دره نوروز بلاغی Irán valle
کوه هواروال Irán montaña
نژ دره Irán lugar poblado
خطایلو Irán lugar poblado
کوه کانی سو Irán montaña
حسو کندی Irán lugar poblado
کوه طالش Irán montaña
چاپان Irán ruina
کوه ییلاق Irán montaña
ملکلی Irán lugar poblado
تازه کند Irán lugar poblado
سالوس Irán lugar poblado
شالی آباد Irán lugar poblado
بازرگان Irán lugar poblado
بدر آباد Irán lugar poblado
هجران Irán lugar poblado
قزل آرخ Irán lugar poblado
کهل Irán lugar poblado
کاروانسرا Irán lugar poblado
نعلبند Irán lugar poblado
عیسی کندی Irán lugar poblado
شدی Irán lugar poblado
بهلوله Irán lugar poblado
گاباخ بلاغ Irán lugar poblado
فیشل قره قویون Irán lugar poblado
گرد کشانه Irán lugar poblado
بیستان Irán lugar poblado
صمد یوردی Irán lugar poblado
آجیدگه Irán lugar poblado
آق بلاغ Irán lugar poblado
یخلقان Irán lugar poblado
اینچه کهنه Irán lugar poblado
یایچی Irán lugar poblado
قلعه جوق Irán lugar poblado
خلخله Irán lugar poblado
حاجو Irán lugar poblado
بیوران سفلی Irán lugar poblado
کوه گرد رش Irán montaña
زینه روک Irán lugar poblado
کوه گرد قبله Irán montaña
پیرکانی Irán lugar poblado
حمزه آباد بالا Irán lugar poblado
دوز آغل Irán lugar poblado
شریف کندی Irán lugar poblado
کوه شهراز Irán montaña
کوه رگ Irán montaña
دنبکی Irán lugar poblado
سردشت Irán lugar poblado
مراغان Irán lugar poblado
کانی سلیمان Irán granja
کوه ساکان Irán montaña
محمد صلاح Irán lugar poblado
کوه کانی رش Irán montaña
کوه پیر ناصر Irán montaña
تپه ساری گونی Irán montaña
آق مزار Irán lugar poblado abandonado
قره قوش سفلی Irán lugar poblado
رودخانه کنگا گوش Irán arroyo
رودخانه گلاس Irán arroyo
کوه رادار Irán montaña
اشنوزنگ Irán lugar poblado
کلیج Irán lugar poblado
دول گوزان Irán lugar poblado
قولار Irán lugar poblado
علی یارا Irán lugar poblado
سپیدار نعلین Irán lugar poblado
شیخ احمد Irán lugar poblado
قره بلاغ Irán granja abandonada
آجای Irán lugar poblado
کوه کریدر Irán montaña
حسن آباد Irán lugar poblado
قادر آباد Irán lugar poblado
برد کور Irán lugar poblado
داش کسن Irán lugar poblado
نصیر آباد Irán lugar poblado
کوه خان طاوس Irán montaña
سرچاوا Irán lugar poblado
دره کانی رش Irán valle
دو آب Irán lugar poblado
هق Irán lugar poblado
شکر آباد Irán lugar poblado
سرتیز Irán lugar poblado
گردشینان Irán lugar poblado
کوه سرتیز Irán montaña
آغ دونلو Irán lugar poblado
کاکوژه سفلی Irán lugar poblado
دیلانچی ارخی سفلی Irán lugar poblado
آرنا Irán lugar poblado
گاموس Irán lugar poblado
قزل داغ عجم Irán lugar poblado
علی قندو Irán lugar poblado
کوه بلفت Irán montaña
کنده قولان بالا Irán lugar poblado
گنه دار Irán lugar poblado
ذمه Irán lugar poblado
اوغال Irán lugar poblado
پارک ملی Irán parque
یومریداش Irán lugar poblado
قلعه خاره Irán granja
کولوس Irán lugar poblado
شوربلاغ علیا Irán lugar poblado
گورانگه Irán lugar poblado
گرد آشوان Irán lugar poblado
خواجه علی Irán centro vacacional
میدان انقلاب Irán plaza
قرق داغی Irán montaña
خری چوندره Irán lugar poblado
پیردان Irán lugar poblado
پانه سر Irán granja abandonada
نیزه سفلی Irán lugar poblado
میر شیخ حیدر Irán lugar poblado
کانی رش Irán lugar poblado
بادین آباد منگور Irán lugar poblado
گرد رحمت Irán lugar poblado
شهرک مهاجرین Irán lugar poblado
سورکان Irán lugar poblado
احمد عزیز Irán lugar poblado
کوه بردجوز Irán montaña
شیوبرسی Irán granja abandonada
گوران آباد قزاق Irán lugar poblado
کانی سرخ Irán lugar poblado
سه کانی Irán lugar poblado
بیران Irán lugar poblado
بیکوس Irán lugar poblado
قلعه تراش Irán lugar poblado
کوه سلطان زینال Irán montaña
کوه سنگ سفید Irán montaña
بوبانه Irán lugar poblado
آشه دینه Irán granja abandonada
ممند آباد Irán lugar poblado
حاجی غلده Irán lugar poblado
دره آرمیشه Irán valle
نژ دره Irán valle
تپه مکی Irán lugar poblado
گلینه علیا Irán lugar poblado
گلینه سفلی Irán lugar poblado
چم قازان Irán arroyo
کوه پیر سنان Irán montaña
رودخانه گده Irán arroyo
کله سپیان Irán lugar poblado
ساوان Irán lugar poblado
نوچوان Irán lugar poblado
پاشقلاته Irán lugar poblado
گردنه Irán lugar poblado abandonado
طالقان Irán lugar poblado
کوه قلا گاور Irán montaña
سیر Irán lugar poblado
کوه قورخ داغی Irán montaña
قره لر حاج تقی Irán lugar poblado
اسب میرزا Irán lugar poblado
کوه سید Irán montaña
کوه درو Irán montaña
سوغانلو Irán lugar poblado
رودخانه لاوین Irán arroyo
گند ملا عیشی Irán lugar poblado
گرد کاشان Irán lugar poblado
دره مالیچه Irán valle
قلات Irán lugar poblado
کوه فرنگ Irán montaña
محمود خان Irán granja
کورانی Irán lugar poblado
کوه دو پازا Irán montaña
دلمیر Irán lugar poblado abandonado
اسلام آباد Irán lugar poblado
کوه رویه Irán montaña
بالتان Irán lugar poblado
کوه زنده بید Irán montaña
رودخانه بادین آباد Irán arroyo
قلانیان Irán lugar poblado
کوه سامرانت Irán montaña
اشترک Irán lugar poblado
کیزه Irán granja
دره بازه ازغند Irán valle
بازق حیدر Irán granja abandonada
رودخانه ترامپوک Irán arroyo
پولوهی گو آر Irán lugar poblado
یورقون آباد علیا Irán lugar poblado
تازه کند قشلاق Irán lugar poblado
قلیچ داغ Irán montaña
مومان بالا Irán lugar poblado
جیکولی حاجی آباد Irán granja
رحیم آباد لوچان Irán lugar poblado
کوه ناسی Irán montaña
واویلا Irán lugar poblado
دیزج تکیه Irán lugar poblado
قزل عاشق Irán lugar poblado
کوی لاله Irán localidad
شور کند Irán lugar poblado
کوه میدان داش Irán montaña
آق بلاغ میدان Irán lugar poblado abandonado
صبرخان Irán lugar poblado abandonado
مومان پائین Irán lugar poblado
مومان پائین Irán lugar poblado
جزیره گمیچی Irán isla
وقاصلوی سفلی Irán lugar poblado
کوه کشیش Irán montaña
بابارود Irán lugar poblado
محدوده شهرک ایثار Irán lugar poblado
قزل عاشق Irán localidad
قشلاق محمد قلی Irán lugar poblado
حمیدی گاه Irán lugar poblado
کوه چندری Irán cerro
کوه بلندو Irán montaña
باوریدان Irán lugar poblado
پلگی سفلی Irán lugar poblado
رودخانه زشگ Irán arroyo
کلاته بازخانی Irán granja
مرنگلوی بزرگ Irán lugar poblado
حیدرلوی سفلی Irán lugar poblado
خیابان طالقانی Irán calle
خیابان هفده شهریور Irán calle
قراگوز ایل Irán lugar poblado
قرالر لطف الله بیگ Irán lugar poblado
نکن بکان Irán granja
کوه بلندو Irán montaña
سورک Irán lugar poblado
حسنخون Irán lugar poblado
رودخانه جاغرق Irán arroyo
سفته Irán granja abandonada
ماکو کندی Irán lugar poblado
سلطان آباد Irán lugar poblado
کوی گلشهر Irán lugar poblado
زیارتگاه ننه مريم Irán santuario
ازقلو Irán lugar poblado
مشگ آباد علیا Irán lugar poblado
جهتلو Irán lugar poblado
رود شیردل Irán arroyo
دهانه سرخ کلات Irán desembocadura de valles o arroyos intermitentes del desierto
یادگار Irán lugar poblado
ده سهراب Irán lugar poblado
دربارود Irán lugar poblado
القیان Irán lugar poblado
شهرک فرشته Irán lugar poblado
بلوار شلتو Irán calle
سنگر میر عبدالله Irán lugar poblado
گویجه باران Irán lugar poblado
رودخانه کهیر Irán arroyo
پاسگاه مرزی ملا شریف Irán puesto fronterizo
کلفیاز Irán lugar poblado
کفتارگی Irán lugar poblado
کلاته سید علی Irán lugar poblado
دانقرلو Irán lugar poblado
چنقرالوی پل Irán lugar poblado
رمضان کلک Irán lugar poblado
شمیل Irán lugar poblado abandonado
کوه منزلاب Irán montaña
ده میرزا موسی Irán lugar poblado
رودخانه گلستان Irán arroyo
کهمران Irán granja abandonada
حاجیا داغی Irán montaña
جروک مسافر Irán lugar poblado
تنگه لواری آب Irán desfiladero
پاسگاه مرزی ریکچا Irán comisaría
امامزاده شاه سواران Irán santuario
اشترک Irán lugar poblado
بند گلستان Irán dique
بازق گنده زار Irán granja abandonada
کلاته سیانو Irán granja abandonada
عیسی لو ذمی Irán lugar poblado
عیسی لوی حیدرلو Irán lugar poblado
دره سینو Irán valle
رودخانه وشنام Irán arroyo
وشنام Irán lugar poblado
خور گیشداب Irán canal
شهرک شهید بهشتی Irán lugar poblado
عیسی حاجی Irán lugar poblado
سید خان Irán lugar poblado
ده رستم Irán lugar poblado
یغمور اعلی Irán lugar poblado
ولنده سفلی Irán lugar poblado
خلخله Irán lugar poblado
شیخ سر مست Irán lugar poblado
قهرمان لری علیا Irán lugar poblado
وشنام Irán lugar poblado
ده بزی Irán lugar poblado
پا چنار Irán lugar poblado
امامیه Irán lugar poblado abandonado
قراجلو Irán lugar poblado
چنقرالوی یکان Irán lugar poblado
آده بزرگ Irán lugar poblado
خیر آباد Irán lugar poblado
بامری Irán lugar poblado
عشق آباد Irán lugar poblado
پشت گل Irán lugar poblado
گوران کش پائین Irán lugar poblado
کچکول Irán lugar poblado abandonado
ده نوری محمد ناروئی Irán lugar poblado abandonado
میر گل Irán lugar poblado
بلوچ خان نارولی Irán lugar poblado
سهراب غلامی Irán lugar poblado
ده زیارت Irán lugar poblado
واصلان Irán lugar poblado
شمع علی Irán granja
کلاته چل گره پائین Irán granja abandonada
گلمرز سفلی Irán lugar poblado
تپه گدی امیر بیگ Irán cerro
زیارتگاه خلیفه جنگی Irán santuario
ده بچه در Irán lugar poblado abandonado
ده غلام حیدر Irán lugar poblado
غلام گلزار Irán lugar poblado
خواجه احمد Irán lugar poblado
نصوح آباد Irán lugar poblado
جاغرف Irán lugar poblado
کلاته نو درخت Irán granja abandonada
کلاته علی سوری Irán granja abandonada
گرو آباد Irán lugar poblado
کوه چاوشقلی Irán montaña
چشمه ملا قیه Irán manantial
دیر گل Irán área
کتنلوی سفلی Irán lugar poblado
لیلام Irán lugar poblado abandonado
زیارتگاه امیر المؤمنین Irán santuario
گوری Irán lugar poblado
کلاته ری در Irán granja abandonada
ده ساقی Irán lugar poblado
بالدرلو Irán lugar poblado
ظاهر آباد Irán lugar poblado
مجید آباد Irán lugar poblado
چهار صولن Irán lugar poblado
کج بازق بالا Irán granja abandonada
ده ملا حسن Irán lugar poblado
ده قاضی Irán lugar poblado abandonado
ده احمد علی خان Irán lugar poblado
قره چای Irán arroyo
تپه گچه یاتان Irán cerro
شهرک رضوی Irán lugar poblado
قصر Irán lugar poblado
کوه رجنه Irán montaña
محمد آباد Irán granja
کلاته گلاب Irán granja
ساحل برج Irán lugar poblado
چاه حاجعلی Irán pozo
فاز Irán lugar poblado
ایستگاه حشمتیه Irán estación de tren
ده غیبی Irán lugar poblado
فتح آباد Irán lugar poblado
سلطان حسین Irán lugar poblado
امامزاده عینعلی زینعلی Irán santuario
کلاته پنج در Irán granja
شر شر Irán lugar poblado
کلاته سه بازه گی Irán granja abandonada
کلاته پای چهل دار Irán granja abandonada
نادر Irán estación de tren
قازقان Irán lugar poblado
چلغی Irán lugar poblado
ابراهیم آباد Irán lugar poblado
اژدر کوه Irán montaña
کلاته رگی Irán granja abandonada
بازق غلامعلی Irán granja abandonada
کلاته قندخانی بالا Irán granja abandonada
کلاته ده نو Irán granja abandonada
چشمه پونه Irán granja
فرح آباد Irán lugar poblado
دره پیوه ژن Irán valle
گازرگاه Irán granja
حصار افغان Irán granja
حداد Irán granja
فخر آباد Irán lugar poblado
کوه قلعه گاو Irán montaña
جلالی Irán lugar poblado
کریم آباد Irán lugar poblado
خرو بالا Irán lugar poblado
اردمه Irán granja abandonada
حسن شقاب Irán lugar poblado abandonado
طرق Irán estación de tren
خواجه مراد Irán santuario
اسماعیل آباد Irán lugar poblado
کوه بادی Irán montaña
رودخانه طرق Irán arroyo
طرق Irán lugar poblado
گرجی Irán lugar poblado
رود خین Irán lugar poblado
حسن چاش ملکان Irán lugar poblado
جو فروش Irán granja
برج آباد Irán lugar poblado
ابراهیم آباد Irán granja
مهدی آباد Irán lugar poblado
مزرعه حسینی Irán granja
اسماعیل آباد Irán lugar poblado
عیش آباد Irán lugar poblado
عوضی Irán lugar poblado
شهر طوس پائین Irán lugar poblado
امامزاده محمد Irán santuario
کوه قرلوئک Irán montaña
کنکان Irán lugar poblado
پیر سالمی Irán fuerte
نور آباد Irán lugar poblado
تل گاو بالا Irán cerro
تنگ انبوه Irán localidad
کوه ماک جمالی Irán montaña
تپه تنب ناقاره Irán cerro
شمس آباد تخت Irán lugar poblado
شمس آباد تخت Irán lugar poblado
کلاه سیاه Irán lugar poblado
زنگی آباد Irán lugar poblado
دیندارلو Irán lugar poblado
چشمه چورو Irán manantial
چشمه صادقی Irán manantial
دانشگاه آزاد اسلامی مرو دشت Irán universidad
پشت چک Irán localidad
باغ دره نیگی Irán huerto
کناردون Irán huerto
برگ توت Irán granja
چنار سوخته Irán lugar poblado
چشمه دره گچی Irán manantial
داریون Irán lugar poblado
مرکز آموزش فنی حرفه ای مرو دشت Irán escuela
پارک ملی بمو Irán parque
رودخانه رینو Irán arroyo
قاسم بگی Irán granja
کوه زنجیران Irán montaña
فتح آباد سفلی Irán lugar poblado
چشمه چنار همت Irán manantial
بهیا Irán localidad
سایبان سوله Irán almacén
کارگاه شرکت سابیر Irán fábrica
کارخانه وایتکس Irán fábrica
سرهون Irán granja
گردنه موک Irán paso
نهر بهمنی Irán canal
کوه خرسکی Irán montaña
عماد آباد Irán lugar poblado
دولت آباد Irán lugar poblado
ده چاشت Irán lugar poblado
مهر آباد Irán localidad
شهرک ولیعصر فیروزی Irán lugar poblado
علویه Irán lugar poblado
کوه گور بهمن Irán montaña
پوزه عسلی Irán carretera
ترکان Irán lugar poblado
کوه صوفیا Irán montaña
شرکت تولیدی پارس سرنگ Irán fábrica
مقبره خشایار شاه Irán tumba
آب هونگه Irán arroyo
سابله Irán lugar poblado
کوه دو فروش Irán montaña
رودخانه کرخه Irán arroyo
بستان Irán lugar poblado
جرایه Irán lugar poblado abandonado
کوه قره داش Irán montaña
چهار میلان Irán granja
چاه چراغ Irán lugar poblado
احمد آباد پنجه علی Irán lugar poblado
حسن آباد Irán lugar poblado
چم رامول Irán arroyo
مله وله Irán lugar poblado
خشکه آبخورد Irán lugar poblado
گوژه Irán lugar poblado
افرینه Irán lugar poblado
چنار سفلی Irán lugar poblado abandonado
زیر انبار Irán lugar poblado abandonado
چم باغ Irán lugar poblado
چم غلامعلی Irán lugar poblado abandonado
زوراندول Irán lugar poblado
خوش آب Irán lugar poblado
تیمور آباد Irán lugar poblado
شهید رجایی Irán lugar poblado
کوه باغله Irán montaña
طاق عباسعلی Irán lugar poblado abandonado
مله عبدالعلی Irán lugar poblado
خرسدر سفلی Irán lugar poblado
چشمه حاج محمد Irán lugar poblado
شاه آباد Irán granja
چمنی جعفر بیک Irán lugar poblado
بالاندر Irán lugar poblado
دشت چمران Irán lugar poblado
زعفران Irán granja abandonada
فرخ آباد Irán lugar poblado
دمرود سفلی Irán lugar poblado
مقبره سید نعمت ﷲ جزایری Irán tumba
چم کنیژک Irán lugar poblado
کمره حشمت آباد Irán lugar poblado
کوه داربره Irán montaña
کوه کره Irán montaña
چیا پیکه Irán lugar poblado abandonado
خیر آباد Irán lugar poblado
خیر آباد Irán granja abandonada
کلک زالیاب Irán lugar poblado
سه آسیاب Irán lugar poblado
طاق رضاله Irán lugar poblado
رومشگان Irán localidad
اثر زمین Irán lugar poblado
زوران تل Irán lugar poblado
قالبی سفلی Irán lugar poblado
رحمان Irán lugar poblado
مله کوه Irán montañas
معمولان Irán lugar poblado
گیژان Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.