قلعۀ آقا - منلی خونی - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
قلعۀ آقا Afganistán lugar poblado
بهارك Afganistán lugar poblado
كم پاپین Afganistán lugar poblado
صوفی غلام Afganistán lugar poblado
غوندی Afganistán lugar poblado
شیله هزار Afganistán lugar poblado
كوه خلۀ امبيس Afganistán montaña
كوترؤ تنگ Afganistán montaña
جوبگی Afganistán lugar poblado
ناصر كلا Afganistán lugar poblado
کوۀ بابكر Afganistán montaña
قلعه طوس Afganistán lugar poblado
شيلۀ سنگك Afganistán arroyo intermitente
كوه زرد Afganistán lugar poblado
لاور Afganistán lugar poblado
شيلۀ لمنگل Afganistán arroyo intermitente
ملايان تنگی Afganistán arroyo intermitente
كوه اودال Afganistán cerro
ابراهيم خيل Afganistán lugar poblado
درۀ قتم بلاق Afganistán arroyo intermitente
بادیل سر Afganistán montaña
بر نورگل Afganistán lugar poblado
سيد نظيم پاچا Afganistán santuario
بادی Afganistán lugar poblado
چميا Afganistán lugar poblado
ماما گل کندو Afganistán montaña
سياه قرغ Afganistán montaña
دهان شيلۀ خشك Afganistán lugar poblado
گورخل Afganistán lugar poblado
ریچه لام تنگی Afganistán arroyo intermitente
ورسک Afganistán lugar poblado
قلايگل Afganistán arroyo intermitente
كوه شاوزه Afganistán montaña
شواز Afganistán lugar poblado
شانهكی Afganistán cerro
صابر كلا Afganistán lugar poblado
شاتوری Afganistán lugar poblado
شاه آب كابلی Afganistán lugar poblado
كاريز سييد Afganistán lugar poblado
قول حسين عبد ال علی Afganistán arroyo
شايسته مری Afganistán cementerio
سر سواركه Afganistán lugar poblado
كوه سوسنگ Afganistán montaña
درۀ سوسنگ Afganistán arroyo intermitente
سر آسياب Afganistán lugar poblado
شمشير سنگ Afganistán montaña
قریۀ شمشير Afganistán lugar poblado
كوه قاده Afganistán montaña
كوۀ شنكی Afganistán montaña
شمبووت Afganistán lugar poblado
شاهراه Afganistán lugar poblado
كوه شنگی Afganistán montaña
سدگ آباد Afganistán lugar poblado
قوريه Afganistán arroyo
ستار كلا Afganistán lugar poblado
سراو Afganistán lugar poblado
كوه قره باغ Afganistán montaña
قره باغ Afganistán lugar poblado
سرك كلی Afganistán lugar poblado
دشت سرك Afganistán llanura
شی ناو Afganistán arroyo intermitente
قلاچه Afganistán lugar poblado
رباط سرخ Afganistán lugar poblado
شاۀ مغلان Afganistán lugar poblado
شركی Afganistán lugar poblado
كوه قجير Afganistán montaña
رونده Afganistán lugar poblado
سروان خيل Afganistán lugar poblado
كوۀ سر تنگی Afganistán montañas
قرخی Afganistán montaña
قلندر توی Afganistán localidad
رمزی كلی Afganistán lugar poblado
قترغی Afganistán lugar poblado
رباط نو Afganistán lugar poblado
چشمۀ رباط ميرزا Afganistán manantial
قلعه ولئ پائين Afganistán lugar poblado
قلغه ملا امين Afganistán lugar poblado
قريۀ شاهی مبارك Afganistán lugar poblado
قوچی Afganistán lugar poblado
قلعه مير داوود Afganistán lugar poblado
قلعه لنگر Afganistán lugar poblado
بند قلعه لالا Afganistán cerro
كوه قبی Afganistán montaña
سهور Afganistán lugar poblado
سفيد سنگ Afganistán lugar poblado
سفروال Afganistán lugar poblado
سفر قلعه Afganistán lugar poblado
قلعه سفيد Afganistán lugar poblado
قاش ملك Afganistán lugar poblado
قاش مجيد Afganistán lugar poblado
پنگه Afganistán lugar poblado
پوناوك Afganistán montaña
قلعه رازی Afganistán lugar poblado
صلوات Afganistán lugar poblado
قلعه جوز Afganistán lugar poblado
قريۀ قيام الدين Afganistán lugar poblado
قريۀ صاحبجان Afganistán lugar poblado
شيلۀ سغنق Afganistán barranco
قاضی كاريز Afganistán lugar poblado
سغنق Afganistán montañas
قريۀ رغی Afganistán lugar poblado
قل قبان Afganistán lugar poblado
ثمر خيل Afganistán lugar poblado
رگی Afganistán lugar poblado
قلعه نوك Afganistán lugar poblado
صمدی Afganistán lugar poblado
رينيه Afganistán lugar poblado
ريگی Afganistán lugar poblado
قلاتی Afganistán lugar poblado
ناكام Afganistán lugar poblado
نو وارد خواجه روشنائی Afganistán lugar poblado
نو وارد Afganistán lugar poblado abandonado
مناره Afganistán lugar poblado
ملايم Afganistán lugar poblado
پاكه خيل Afganistán lugar poblado
پساو Afganistán lugar poblado
نو آباد Afganistán lugar poblado
نو روز زای Afganistán lugar poblado
ناقل Afganistán lugar poblado
پركه Afganistán lugar poblado
نوی خدو خيل Afganistán lugar poblado
ناصر خيل Afganistán lugar poblado
قلعه نامدار Afganistán lugar poblado
ناصر Afganistán lugar poblado
پساب Afganistán lugar poblado
اوشكی Afganistán lugar poblado
وريسكی Afganistán lugar poblado
اورگوميی Afganistán lugar poblado
شيلۀ اورگك Afganistán arroyo intermitente
كوه نو جوی Afganistán montaña
كوه نگنك Afganistán montaña
پيتاو Afganistán lugar poblado
مراد خان Afganistán lugar poblado
مرادی Afganistán lugar poblado
ملا كوچی Afganistán lugar poblado
پشت باغ Afganistán lugar poblado
پای شيلمين Afganistán lugar poblado
ملا دوست Afganistán lugar poblado
نيكزی Afganistán lugar poblado
قريۀ پای Afganistán lugar poblado
حكومت ناد علی Afganistán lugar poblado
ميلی Afganistán lugar poblado
مياگن Afganistán lugar poblado
ناوه Afganistán lugar poblado
كوتۀ مغل Afganistán lugar poblado
محمد رضا كلا Afganistán lugar poblado
ميانه گنداب Afganistán lugar poblado
مزيد Afganistán lugar poblado
رود اوميش Afganistán arroyo intermitente
جوئ لعل Afganistán lecho de un lago desecado
للم بز Afganistán lugar poblado
لالكی Afganistán lugar poblado
موسى زائی Afganistán lugar poblado
موسى علی Afganistán lugar poblado
للبلال Afganistán montaña
موسى خيل Afganistán lugar poblado
پنگانی Afganistán lugar poblado
پياده راه Afganistán lugar poblado
مستلبی Afganistán paso
عثمان خيل Afganistán lugar poblado
محمود راقی Afganistán localidad
قریۀ نیکو Afganistán lugar poblado
نوخيز Afganistán lugar poblado
شیله تندكی Afganistán lugar poblado
قریۀ ملک زرین Afganistán lugar poblado
لالكی Afganistán lugar poblado
موشكه Afganistán lugar poblado
ملكر Afganistán lugar poblado
لنگر Afganistán lugar poblado
لندی سر تنگی Afganistán lugar poblado
قلعه مختر Afganistán fuerte
لندی Afganistán lugar poblado
لندی Afganistán lugar poblado
کاشته ميل Afganistán lugar poblado
محب الله Afganistán lugar poblado
قريۀ محمد خيل Afganistán lugar poblado
ميدان Afganistán lugar poblado
پچير خور Afganistán arroyo intermitente
پاچاوال Afganistán lugar poblado
مدو خيل Afganistán lugar poblado
منارۀ پای Afganistán lugar poblado
شيلۀ ملنگ Afganistán arroyo intermitente
ماما خيل Afganistán lugar poblado
مامه Afganistán lugar poblado
مالان Afganistán lugar poblado
ملا فيضو كلی Afganistán lugar poblado
موله Afganistán lugar poblado
لارخابی Afganistán lugar poblado
لند Afganistán lugar poblado
لمبر Afganistán lugar poblado
لعل ریگ Afganistán duna
كرزالای Afganistán lugar poblado
خوش آب Afganistán lugar poblado
ميشك Afganistán lugar poblado
دشت مير هزار Afganistán llanura
مير غياث كاريز Afganistán lugar poblado
كوتل خرمالق Afganistán paso
خيرآباد Afganistán lugar poblado
كوه خميردان Afganistán montaña
جوئ لهر Afganistán arroyo intermitente
كاروانده Afganistán lugar poblado
لاغر Afganistán lugar poblado
كوشك Afganistán lugar poblado
كوشه Afganistán lugar poblado
كوثهه Afganistán lugar poblado abandonado
بند ارغنداب Afganistán embalse
الكوزی Afganistán lugar poblado
ارباباط Afganistán lugar poblado
سياه كوه Afganistán montaña
درۀ استامه Afganistán localidad
تيقلا Afganistán lugar poblado
غر ناوور Afganistán montaña
زردالو ناو Afganistán arroyo intermitente
درۀ مردان خيل Afganistán arroyo intermitente
قلعه سرخ Afganistán lugar poblado
قابدضان Afganistán lugar poblado
کوتل کاوشان Afganistán paso
كوه خارستان Afganistán montaña
قشلاق Afganistán lugar poblado
الركچه Afganistán lugar poblado
راست دره Afganistán arroyo intermitente
قول هر Afganistán desfiladero
شيلۀ سنگر Afganistán arroyo intermitente
سپيركی Afganistán montaña
كاريز Afganistán lugar poblado
قلعۀ بازيد Afganistán lugar poblado
سياه پره Afganistán montaña
خواجه غر ولی Afganistán santuario
خواجه لی Afganistán cresta
حوض مهم خان Afganistán lago
چقور خیل Afganistán lugar poblado
منه Afganistán arroyo intermitente
چيكل Afganistán lugar poblado
پجه Afganistán lugar poblado
موسى خان Afganistán lugar poblado
ده نو Afganistán lugar poblado
بارك Afganistán lugar poblado
اروکی Afganistán lugar poblado
پير حاضر Afganistán santuario
چنزئی Afganistán lugar poblado
بابا غومبكی Afganistán lugar poblado
درۀ الوچه Afganistán arroyo intermitente
ميم خان Afganistán localidad
قول گدای Afganistán arroyo intermitente
قول بندكزار Afganistán arroyo intermitente
يورچی Afganistán lugar poblado
دشت وفيان Afganistán lugar poblado
گل غوندی Afganistán lugar poblado
دشت وفيان Afganistán lugar poblado
قلعه زمان Afganistán lugar poblado
شاه مراد خيل Afganistán lugar poblado
همزه خيل Afganistán lugar poblado
ظفر خيل Afganistán lugar poblado
پشای راج Afganistán lugar poblado
گمبير Afganistán arroyo intermitente
كج گردن Afganistán montaña
قول خواو غر Afganistán arroyo intermitente
لينی Afganistán montaña
ده اسكابو Afganistán lugar poblado
درون Afganistán arroyo intermitente
قول اندور Afganistán arroyo
جر علی Afganistán lugar poblado
كجكان علیا Afganistán lugar poblado
انجومن Afganistán arroyo intermitente
درۀ غوزو Afganistán arroyo intermitente
چنار Afganistán lugar poblado
چلانه Afganistán lugar poblado
علیا Afganistán lugar poblado
چاريكار Afganistán lugar poblado
ده ميكنی Afganistán lugar poblado
آغاجان Afganistán lugar poblado
درۀ راست Afganistán arroyo intermitente
چهلكتا Afganistán lugar poblado
قلعۀ نصرو Afganistán lugar poblado
سره تله Afganistán arroyo intermitente
ابراهيم بابا Afganistán montaña
كوتل سيف الدين Afganistán paso
پايمزار Afganistán lugar poblado
كوه تخت بيد Afganistán montaña
درۀ شگل Afganistán arroyo intermitente
توتم درۀ سفلى Afganistán lugar poblado
زاغك Afganistán lugar poblado
كوه سريه Afganistán montañas
چارو Afganistán lugar poblado
كاريزگی Afganistán lugar poblado
چم Afganistán lugar poblado
شيلۀ آب Afganistán arroyo intermitente
قلعه بالا Afganistán lugar poblado
چهار کارک Afganistán lugar poblado
آبدك جرناو Afganistán montaña
داروچكا Afganistán lugar poblado
درۀ سياه سنگ Afganistán arroyo intermitente
كوه خونو Afganistán montaña
كوه كاريلا Afganistán montaña
بلو سنگ سر Afganistán montaña
كاريز پوزه Afganistán montaña
جرويش Afganistán arroyo intermitente
قول آرزاوه Afganistán arroyo
شيلۀ چلمجای Afganistán arroyo intermitente
قول محمد شاه Afganistán arroyo intermitente
اچما Afganistán lugar poblado
ملا محمد بابا Afganistán santuario
ناوهلج Afganistán cuesta
كوه حوض رستم Afganistán montañas
شيلۀ سياه چوب Afganistán arroyo intermitente
باغندك Afganistán montaña
تپۀ كارون Afganistán montaña
ونروئ بالا Afganistán lugar poblado
سری Afganistán lugar poblado
منغار توره Afganistán montaña
بند بالا Afganistán paso
سياه چوب Afganistán lugar poblado
كوۀ وادخول Afganistán montaña
شپيلغ Afganistán lugar poblado
ملا مرجوی Afganistán lugar poblado
دريندی Afganistán arroyo intermitente
كوه شاخ Afganistán montaña
شپيلغ Afganistán lugar poblado
تلخانه Afganistán lugar poblado
صوفی خيل Afganistán lugar poblado
لوی غر Afganistán montaña
گرماب Afganistán lugar poblado
سنگ خان Afganistán lugar poblado
دريای غور بند Afganistán arroyo
اسكام دره Afganistán lugar poblado
درۀ اسكام Afganistán lugar poblado
اشق آباد Afganistán lugar poblado
گدای خیل Afganistán lugar poblado
دو كويان دشت Afganistán llanura
رخه Afganistán área
موسا خيل Afganistán lugar poblado
چينار تو Afganistán lugar poblado
للمه سلطان Afganistán lugar poblado
شين كوتل Afganistán paso
تاجيكی كفشن Afganistán lugar poblado
قول سومان Afganistán arroyo intermitente
درۀ پیاوشت Afganistán arroyo
زيارت خواجه سبز پوش Afganistán santuario
ملكان Afganistán lugar poblado
سر كوه ربات فراج Afganistán montaña
بغ ميدان Afganistán lugar poblado
قلعه صحرا Afganistán lugar poblado
شهيد Afganistán santuario
كوه سری Afganistán montaña
قول آتم Afganistán arroyo intermitente
جمشيد خيل Afganistán lugar poblado
عزیز خیل Afganistán lugar poblado
قول ورسک Afganistán arroyo intermitente
كوه چوی Afganistán montaña
تپۀ آب تو Afganistán montaña
درۀ اوشابه Afganistán arroyo
چهارمغژا Afganistán montaña
قلعۀ خواجه ها Afganistán lugar poblado
آغل خان Afganistán lugar poblado
آشاوه Afganistán lugar poblado
قريۀ عبدل Afganistán lugar poblado
قلعۀ موسى پائين Afganistán lugar poblado
قلعۀ غلام شاه Afganistán lugar poblado
قلعۀ سامان Afganistán lugar poblado
قلعۀ سفيد Afganistán lugar poblado
حريف خيل Afganistán lugar poblado
حاجی خيل Afganistán lugar poblado
قول ده يك Afganistán arroyo intermitente
ده سرخ Afganistán lugar poblado
آب دره Afganistán arroyo
توتونزار Afganistán lugar poblado
نوبره Afganistán lugar poblado
چوكری زارك Afganistán montaña
كوه ده سفر Afganistán montaña
ممه Afganistán lugar poblado
مشونگی Afganistán lugar poblado
شيرداغ Afganistán lugar poblado
د خشكول غر Afganistán montaña
قول آدال Afganistán arroyo intermitente
كدی منگلی Afganistán lugar poblado
قلعه كاكو Afganistán lugar poblado
سنگ دزدان Afganistán montaña
چوهی غر Afganistán montaña
فقيرزی Afganistán localidad
كورغان غر Afganistán montaña
سيانو غر Afganistán montaña
شاه مزدوری كوتل Afganistán paso
توره شیله Afganistán arroyo intermitente
د لملو غوندی Afganistán montaña
د ملا منير آخوند زيارت Afganistán santuario
كشته ارگتو Afganistán lugar poblado
لور کروری Afganistán lugar poblado
سیاه مانده Afganistán montaña
كاريز سوسنك Afganistán lugar poblado
زيارت بابک صاحب Afganistán santuario
هزاربز مانده Afganistán valle
قول كاكا Afganistán arroyo intermitente
قول مردلی Afganistán arroyo intermitente
قول قوره Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ اشپی Afganistán arroyo intermitente
چروكی Afganistán arroyo intermitente
وراغبلی نری Afganistán paso
گوربند نری Afganistán paso
سلتنی خوله Afganistán sección del arroyo intermitente
بنگسیو دور Afganistán lugar poblado
بکی سودگر Afganistán lugar poblado
لوی پتان Afganistán lugar poblado abandonado
توره Afganistán cerro
شيلۀ ويكندی Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ كافر Afganistán arroyo intermitente
وچه ناله Afganistán arroyo intermitente
كناركی Afganistán arroyo intermitente
برس پانه Afganistán arroyo intermitente
کشموند Afganistán cresta
كوه غوايگزه Afganistán montaña
اوپن جمل Afganistán montaña
يحيى خيل Afganistán lugar poblado
همت خيل Afganistán lugar poblado
سلی منجکی نری Afganistán paso
انزرکی نری Afganistán paso
گرباز Afganistán área
شيلۀ ورگومو كمر Afganistán arroyo intermitente
كوتل منگل Afganistán paso
دزد دره Afganistán arroyo intermitente
منه Afganistán lugar poblado
راه عثمان خيل Afganistán sendero
قلعه سبیر Afganistán lugar poblado
جگدلی Afganistán paso
سيدرگد Afganistán localidad
نورپكی Afganistán arroyo intermitente
كوتل پزون Afganistán paso
ناوگی Afganistán arroyo intermitente
نرگسه Afganistán zona tribal
چچندی كمر Afganistán lugar poblado
شمل Afganistán arroyo
زيارت للو نيكه Afganistán santuario
زيارت بابا خفه Afganistán santuario
كوه دمبر Afganistán montaña
ولو همواره Afganistán montaña
جور Afganistán montaña
گورگاه كوچك Afganistán arroyo intermitente
عیمل خان شونجی Afganistán santuario
ليه ژكه Afganistán lugar poblado
كوه اوغوزگی Afganistán montaña
كوه كناسير Afganistán montaña
قنات كلاته Afganistán lugar poblado
عزیز آباد Afganistán sección de un lugar poblado
كاريز سر پوزه Afganistán canal subterráneos de irrigación
درۀ سونو Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ سوادۀ باندی Afganistán lugar poblado
چنگی Afganistán lugar poblado
نياز بيگ Afganistán sección de un lugar poblado
حصه دوم كارتۀ نو Afganistán sección de un lugar poblado
شيلۀ بلوچ Afganistán lugar poblado
كوه دزد كشته Afganistán montaña
گردنۀ سبز پوش Afganistán paso
گندمک خور Afganistán arroyo intermitente
ششدرك Afganistán sección de un lugar poblado
كوۀ آسی آباد Afganistán montaña
مياگان Afganistán lugar poblado
سپين كاكی Afganistán lugar poblado
كوه غرنغ ژور Afganistán montaña
موشته خور Afganistán arroyo intermitente
گرگال موره Afganistán montaña
دبرزی Afganistán lugar poblado
درگی Afganistán lugar poblado
جوئ باقرچر Afganistán arroyo intermitente
مليكی Afganistán lugar poblado
رود عام Afganistán barranco
غوندی Afganistán lugar poblado
كتكی Afganistán lugar poblado
توری Afganistán lugar poblado
جر گاومرده Afganistán arroyo intermitente
كوه تير Afganistán montaña
درۀ صدگله Afganistán arroyo intermitente
بره غر Afganistán lugar poblado
كوتگی Afganistán lugar poblado
کوتل موتی Afganistán arroyo intermitente
شوين Afganistán área
كوه برولو Afganistán montaña
چاگی Afganistán lugar poblado
كرغنک بالا Afganistán lugar poblado
كرغنک پائین Afganistán lugar poblado
سهيدان Afganistán santuario
شيلۀ شتن گردن Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ آب دراز Afganistán montaña
درۀ كرته Afganistán lugar poblado
سر چغان Afganistán montaña
سنگم Afganistán lugar poblado
چينی Afganistán lugar poblado
كوز كورونه Afganistán lugar poblado
چپری Afganistán montaña
تنی Afganistán zona tribal
ملوره Afganistán cerro
وكه Afganistán lugar poblado
محمد سرور جای Afganistán cuesta
كاريز حاجی خان محمد Afganistán canal subterráneos de irrigación
وزيرو تنگی Afganistán arroyo intermitente
نوموپوش غر Afganistán montaña
ده جوز بارکزائی Afganistán lugar poblado
ميدان هوائئ كندهار Afganistán campo de aviación
شيلۀ كراجی Afganistán lugar poblado
كوه گوهرديش Afganistán montaña
شيلۀ كونك Afganistán arroyo intermitente
منلی خونی Afganistán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.