قلعۀ صدر عظم - خشك آب حزار خيل - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
قلعۀ صدر عظم Afganistán lugar poblado
شاه شهيد Afganistán sección de un lugar poblado
ده افغانان Afganistán mezquita
ده بوری Afganistán escuela
كوتۀ سنگی Afganistán sección de un lugar poblado
دمبر بابا Afganistán lugar poblado
كوه ريگی Afganistán montaña
پج Afganistán localidad
منطقۀ چينه Afganistán localidad
ده سبز Afganistán sección de un lugar poblado
چمن چركلا Afganistán sección de un lugar poblado
غزه Afganistán arroyo intermitente
گاری Afganistán pico
زاو Afganistán arroyo
دره شورو Afganistán valle
بتن Afganistán lugar poblado
سر ابشتی Afganistán montaña
سر ارو Afganistán montaña
درۀ پنجگل Afganistán arroyo intermitente
اوچال Afganistán arroyo intermitente
جنگندی Afganistán arroyo intermitente
زكو خيل Afganistán lugar poblado
نندير Afganistán lugar poblado
خرچ Afganistán lugar poblado
قارغان Afganistán lugar poblado
كوز باجگل Afganistán lugar poblado
منو كچ Afganistán lugar poblado
سر لكر Afganistán lugar poblado
زيارت خواجه عمر Afganistán santuario
كمپ Afganistán lugar poblado
كوه بابا صاحب Afganistán montaña
چپره Afganistán montaña
سوراخ Afganistán lugar poblado
گل پری Afganistán lugar poblado
لودم Afganistán lugar poblado
شيلۀ رنگل Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ بابی Afganistán arroyo intermitente
کوۀ اجرم Afganistán montaña
شینسر غر Afganistán montaña
چليمزی چوار موره Afganistán montaña
گرگال Afganistán lugar poblado
هندو كوت Afganistán montaña
شابازی Afganistán lugar poblado
واره مانه Afganistán montaña
رود قارو Afganistán acueducto
تنگئ پرانگ Afganistán montaña
شيلۀ لگد Afganistán arroyo intermitente
کسورک غر Afganistán montaña
دغال Afganistán lecho de un lago desecado
قریه پیر سبز جان Afganistán santuario
خواجه لكن بابا Afganistán santuario
سپین غر Afganistán montaña
جائ مقتدا صاحب Afganistán montaña
شيلۀ بازگل Afganistán arroyo intermitente
زيارت شهيد Afganistán santuario
كوه قلغه دختر Afganistán montaña
باغ بالا Afganistán santuario
قلعه دیوان بغی Afganistán lugar poblado
سمتخانه Afganistán fuerte
چنداول Afganistán sección de un lugar poblado
جادۀ ميمند Afganistán carretera
خرابه بصركول كاريز Afganistán lugar poblado abandonado
كچ Afganistán lugar poblado
قلعه وزیر Afganistán lugar poblado
قلعه فطح ﷲ Afganistán sección de un lugar poblado
گذرگاه Afganistán localidad
سزلگل Afganistán lugar poblado
شتگل Afganistán lugar poblado
شیله واگنه Afganistán arroyo intermitente
قلعه ميرزا احمد خان Afganistán lugar poblado
قلفك سيزده Afganistán acequia
دارال Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ سورگل Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ چوتا Afganistán arroyo intermitente
كوه سورگل Afganistán montaña
سر كتل سونی Afganistán cresta
سايفن هفتاد و سه Afganistán acequia
لکه بژی Afganistán lugar poblado
شگت Afganistán arroyo
دکه Afganistán área
قلعۀ ميارسول Afganistán lugar poblado
قلعۀ نورمحمد خان Afganistán lugar poblado
خان شاه سنگر Afganistán montaña
درۀ توچی Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ دشت ككرك Afganistán arroyo intermitente
وره Afganistán montaña
شش كهنه Afganistán lugar poblado
ككرك Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ دولی Afganistán arroyo
كارين Afganistán lugar poblado
بند كجهطاق Afganistán paso
شيلۀ عمر سياه Afganistán arroyo intermitente
تنگئ چاه غمبان Afganistán arroyo intermitente
قرغز Afganistán montaña
محمد خفه Afganistán arroyo intermitente
جر عتی Afganistán arroyo intermitente
سر بند كرم Afganistán montaña
كوه خزينه Afganistán montaña
زيارت حاجی ملا حليم Afganistán santuario
سيلابه Afganistán montaña
سر جر مزار Afganistán montaña
كوه شتخانه Afganistán montaña
دهن شاه بابا Afganistán montaña
كوه تماشا Afganistán montaña
شيلۀ كجهطاق Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ كولدم Afganistán arroyo intermitente
تپۀ دمغور Afganistán cresta
سر سياه سنگ Afganistán montaña
سياه سنگ Afganistán montaña
برگر Afganistán montaña
پيرك Afganistán arroyo
خواجه باز Afganistán arroyo
وادئ عرب ها Afganistán lago semicircular
Серай-Нала Afganistán arroyo intermitente
جر حسن تال Afganistán arroyo
ميدان هوائئ كندز Afganistán campo de aviación
كوۀ فرنگال Afganistán montañas
سرخ قول Afganistán arroyo intermitente
خرستن Afganistán lugar poblado
بدن Afganistán lugar poblado
اصغر Afganistán localidad
داشا Afganistán lugar poblado
اچو Afganistán lugar poblado abandonado
كوتل اشتر Afganistán paso
زرد سنگ Afganistán arroyo
كوتكشته Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ سلمنجی Afganistán arroyo intermitente
كمرك Afganistán arroyo intermitente
سيسلی Afganistán arroyo
سينی Afganistán área
شش تپه Afganistán lugar poblado
كلا والی Afganistán lugar poblado
كاريز خداداد آخوندزاده Afganistán lugar poblado
اقبال بالا Afganistán lugar poblado
اسدی Afganistán lugar poblado
خوش آسيا Afganistán lugar poblado
خوش آسيا Afganistán lugar poblado
سياه چی Afganistán localidad
كپك Afganistán paso
منطقۀ الف Afganistán valle
زیارت فقير نيكه Afganistán santuario
قریۀ حاجی شاغاسی Afganistán lugar poblado
حاجی ابراهيم Afganistán lugar poblado
حاجی عبدل احد خان Afganistán lugar poblado
تركی Afganistán cerro
تپۀ روغه Afganistán cerro
منگولی Afganistán lugar poblado
نوی كچ Afganistán lugar poblado
كوه شكروار Afganistán montaña
كوه ميرزا غوندك Afganistán montaña
شيله آق Afganistán barranco
باسوس Afganistán lugar poblado
پنجيری Afganistán lugar poblado
كوتل سر بل Afganistán paso
صندوق سای Afganistán lugar poblado
پوشته Afganistán montaña
گارناو غر Afganistán cerro
كاريز زردالو Afganistán canal subterráneos de irrigación
آق كوچه Afganistán lugar poblado
شيلۀ حسن Afganistán lugar poblado
مر شيخ Afganistán lugar poblado
لرخابی Afganistán lugar poblado
عمر خيل Afganistán lugar poblado
رحمت بای Afganistán lugar poblado
جر گذر Afganistán lugar poblado
خواجه احمد ميوند Afganistán lugar poblado
كوه دادا Afganistán montaña
درۀ عرب خيل Afganistán arroyo intermitente
غرمه تپه Afganistán lugar poblado
پلو كمر Afganistán lugar poblado
اندرابی Afganistán lugar poblado
جنگلی Afganistán lugar poblado
كميزژی Afganistán montaña
چرم گری Afganistán lugar poblado
كنگلی Afganistán lugar poblado
سينزی Afganistán lugar poblado
نادی Afganistán lugar poblado
اختر محمد خان Afganistán lugar poblado
مانو Afganistán lugar poblado
كفليزك Afganistán arroyo
كوه آب قول Afganistán montaña
كلۀ گاو Afganistán lugar poblado
شاخ غرو Afganistán lugar poblado
عبد الرحمانی Afganistán lugar poblado
كوه شوره خرك Afganistán montaña
محمد اكرم Afganistán lugar poblado
قره بای Afganistán lugar poblado
خواجه روشنائی Afganistán montaña
دشت شوره قول Afganistán llanura
جر خونی Afganistán arroyo intermitente
شيخ علی Afganistán lugar poblado
خوك دره Afganistán lugar poblado
زيارت ملا صاحب Afganistán santuario
دهان لارمندی Afganistán lugar poblado
زيارت بابا جنگل Afganistán santuario
سه چشمه Afganistán lugar poblado
سر سياه Afganistán cerro
چمچی سر Afganistán pico
موسى Afganistán montaña
ميدان Afganistán lugar poblado
شيلۀ تشك تاش Afganistán barranco
قلعۀ کهنه Afganistán ruina
جلائر Afganistán lugar poblado
بيش كپه Afganistán lugar poblado
مرچ علی Afganistán lugar poblado
چوكی بابا غر Afganistán montaña
بانده Afganistán lugar poblado
باباجی صاحب Afganistán santuario
كوه افشار Afganistán montaña
مياگانو كلی Afganistán lugar poblado
كوزه گداره Afganistán lugar poblado
تير غر Afganistán cerro
سكيچه Afganistán lugar poblado
حاجی موسى Afganistán lugar poblado
عاشقه Afganistán localidad
دشت گنجشكان Afganistán lugar poblado
ودیسار Afganistán lugar poblado
اگام تنگی Afganistán valle
شو دره Afganistán arroyo intermitente
قرغان Afganistán lugar poblado
غلجيان Afganistán lugar poblado
شيلۀ تنگ Afganistán arroyo intermitente
حاجی علی Afganistán lugar poblado
چچمن Afganistán lugar poblado
چهار چنار Afganistán lugar poblado
بای قشلاق Afganistán lugar poblado
ترلی Afganistán lugar poblado
شيلۀ خورد شنكی Afganistán arroyo intermitente
ميرزا Afganistán lugar poblado
درمدرم Afganistán lugar poblado
خندق شنوارو Afganistán arroyo intermitente
گور Afganistán lugar poblado
قلعه اتك Afganistán lugar poblado
چپريار Afganistán área
شيلۀ منلاره Afganistán arroyo intermitente
بور مرده Afganistán arroyo
جر ولنگك Afganistán arroyo intermitente
سر ووچكی Afganistán pico
ملايان Afganistán lugar poblado
قلعۀ خواجه Afganistán lugar poblado
سونگوری Afganistán lugar poblado
فقير بابا Afganistán santuario
كوه چهل گضی Afganistán montaña
قلعه كندو Afganistán lugar poblado
گاودره Afganistán arroyo intermitente
نچالام Afganistán lugar poblado
بند ناؤ غوله Afganistán montaña
علی گل Afganistán lugar poblado
چندلی پشته Afganistán montañas
قنات خلير Afganistán lugar poblado
جلال آباد Afganistán lugar poblado
كاريز نو Afganistán lugar poblado
زنگو كچ خور Afganistán arroyo intermitente
سره غر Afganistán cerro
داگ غلام خان Afganistán lugar poblado
شيلۀ چونگس Afganistán arroyo intermitente
تراگر Afganistán lugar poblado
بند آبگير Afganistán montañas
سلطان خيل Afganistán lugar poblado
دروالی Afganistán lugar poblado
تاتار خيل Afganistán lugar poblado
غين پائين Afganistán lugar poblado
دشت دو داگه Afganistán llanura
قريۀ زانده Afganistán lugar poblado
شيلۀ جانده Afganistán arroyo intermitente
كندی Afganistán montaña
بیتنی Afganistán lugar poblado
سابات Afganistán lugar poblado
زرشو Afganistán lugar poblado
زيارت شلخی Afganistán santuario
كلاجات Afganistán lugar poblado
قلندر بابا Afganistán santuario
گولائی Afganistán lugar poblado
كوه چاگی Afganistán montaña
تپه های غار آب مانو Afganistán montañas
كجی Afganistán lugar poblado
تريك Afganistán lugar poblado
خاك بادك Afganistán lugar poblado
ترخه Afganistán lugar poblado
كوه سرخ Afganistán cerro
قادر خيل Afganistán lugar poblado
خر خرده Afganistán montaña
سپركندی Afganistán montaña
شيلۀ درگی Afganistán arroyo intermitente
خواجه غر ولی Afganistán cresta
دند صاحبزادگان Afganistán lugar poblado
سیوری لگد Afganistán arroyo intermitente
كوه آب تنگ Afganistán montaña
بگرامی Afganistán lugar poblado
جر خشكك Afganistán arroyo intermitente
برینه Afganistán área
نبو كلا Afganistán lugar poblado
درگيانو رود Afganistán arroyo
ده شادی Afganistán lugar poblado
لكلك خانه Afganistán lugar poblado
كوه خضر Afganistán montaña
توپ لاغار Afganistán montaña
حوض Afganistán montaña
داگ Afganistán lugar poblado
كوه امانی Afganistán montaña
سنگ زرد Afganistán montaña
دولت Afganistán montaña
درۀ هژدرمن Afganistán arroyo
كركنی Afganistán lugar poblado
كلی Afganistán lugar poblado
شیله خشك قول Afganistán arroyo intermitente
شیله لخ Afganistán arroyo intermitente
خر گردو Afganistán arroyo intermitente
كوه چپری Afganistán montaña
كوه خيدرين Afganistán montaña
زير درز Afganistán paso
شيلۀ چكی Afganistán arroyo intermitente
خندق سرخ Afganistán arroyo intermitente
كوه كركو Afganistán montaña
جر چپر قول Afganistán arroyo intermitente
شاه جوی Afganistán lugar poblado
كوه سييد بچه Afganistán montaña
ده لته Afganistán lugar poblado
كلتری Afganistán lugar poblado
سپيا Afganistán lugar poblado
غوچک Afganistán lugar poblado
زيارت شاه بيرانه Afganistán santuario
بينيگاه Afganistán lugar poblado
خان شاه Afganistán lugar poblado
ژر گد Afganistán lugar poblado
تپۀ باور Afganistán cerro
دريای كابل Afganistán arroyo
خمار خيل Afganistán lugar poblado
كوه مژدر Afganistán montaña
سرنلی Afganistán lugar poblado
باری Afganistán lugar poblado
حيدری Afganistán montaña
كوه گله Afganistán montaña
قلعه حاجی Afganistán lugar poblado
شيلۀ تنگوری Afganistán arroyo
كوه جداكوك Afganistán montaña
قلعه سرخ Afganistán lugar poblado
گوریک Afganistán lugar poblado
بنگاو Afganistán lugar poblado
دهان دو نازيان Afganistán lugar poblado
زيارت علی كوه Afganistán santuario
شيلۀ لاره Afganistán montaña
كوركوت Afganistán lugar poblado
كوه پائ سفيد Afganistán montaña
سقاوه Afganistán lugar poblado
سر تپۀ شنور Afganistán montaña
سر علی چكن Afganistán montaña
شيلۀ جومات سفيد Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ سنداسی Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ بختاره Afganistán arroyo intermitente
دزا Afganistán lugar poblado
شيلۀ گری Afganistán montaña
شبر Afganistán lugar poblado
چشمه يخه Afganistán lugar poblado
قلعه كومه Afganistán lugar poblado
دربند Afganistán lugar poblado
كوز كالخيل Afganistán lugar poblado
دشت سيلابئ مادی Afganistán lugar poblado
ورخره وله Afganistán lugar poblado
قريۀ غوندی Afganistán lugar poblado
دوزالا خيل Afganistán lugar poblado
شيلۀ جكان Afganistán montaña
پاچخام Afganistán lugar poblado
شوبئ سبز Afganistán lugar poblado
قريۀ سر پان Afganistán lugar poblado
تليان Afganistán lugar poblado
وچ ناو Afganistán arroyo intermitente
بادیل Afganistán lugar poblado
برجی Afganistán montaña
شيرزاد Afganistán lugar poblado
ميدن كنی Afganistán lugar poblado
توره چينه Afganistán lugar poblado
شپاله Afganistán montaña
سهمل غر Afganistán montaña
کولاول Afganistán lugar poblado
شولت ناو Afganistán arroyo intermitente
کوفگی غر Afganistán montaña
سر بانده Afganistán lugar poblado
زيارت آخوند كالا Afganistán santuario
تلكی Afganistán lugar poblado
كندلی Afganistán lugar poblado
اشات Afganistán lugar poblado
اشات تنگی Afganistán arroyo intermitente
ارت Afganistán lugar poblado
مشوانی Afganistán lugar poblado
شيلۀ سركت Afganistán arroyo intermitente
ساندری غر Afganistán montaña
حاجی کوتی Afganistán lugar poblado
بنگو اوبه Afganistán lugar poblado
امری ناو Afganistán arroyo intermitente
لكه تیزه Afganistán montaña
سلیمانزی Afganistán lugar poblado
يخه چينه Afganistán lugar poblado
چنچن Afganistán lugar poblado
غاشی Afganistán cuesta
کربوری Afganistán lugar poblado
هندو غر Afganistán montaña
همواری كوت Afganistán paso
جندو سر Afganistán montaña
خان دره غر Afganistán montaña
كچنك Afganistán lugar poblado
سنگرک Afganistán lugar poblado
کلمانی Afganistán lugar poblado
سوتن غر Afganistán montaña
شيلۀ الگل Afganistán arroyo
پخلك غر Afganistán montaña
پرنی غر Afganistán montaña
لته لام Afganistán lugar poblado
رود شن Afganistán arroyo intermitente
پنر Afganistán lugar poblado
وچ خور Afganistán arroyo intermitente
منگسور Afganistán arroyo intermitente
شمتل غر Afganistán montaña
مورچل Afganistán lugar poblado
وتله تنگی Afganistán lugar poblado
دگل Afganistán arroyo intermitente
خاص كنر Afganistán localidad
ناكورا Afganistán lugar poblado
كاندر Afganistán lugar poblado
جومات کندو Afganistán montaña
ديواره Afganistán lugar poblado
زیارت والی بابا Afganistán santuario
کمه لعل پوره Afganistán lugar poblado
کمکی خیبر Afganistán lugar poblado
سر بچه Afganistán pico
سر منگير Afganistán pico
كوه غز Afganistán montaña
پانپیری Afganistán pico
سر چپری Afganistán pico
بره تيسه Afganistán lugar poblado
حوز میخ Afganistán montaña
كوه پلوچی Afganistán montaña
زيارت سر Afganistán pico
تور سر Afganistán pico
شيلۀ گزدری Afganistán arroyo intermitente
پيشه Afganistán lugar poblado
مسكن كچ Afganistán lugar poblado
كوه مورگه كوتاه Afganistán montaña
شوريك دره Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ كلان Afganistán arroyo intermitente
سپينی سر Afganistán pico
کندر خيل Afganistán lugar poblado
قريۀ مسگی Afganistán lugar poblado
مرچنزی Afganistán lugar poblado
شيله لمسی Afganistán arroyo intermitente
لوارگه Afganistán lugar poblado
كوركورك Afganistán montaña
كمبری Afganistán lugar poblado
كوز لتپ Afganistán lugar poblado
قريۀ محمد دين Afganistán lugar poblado
ميران صاحب Afganistán santuario
ميرك Afganistán lugar poblado
خواجه زائی Afganistán lugar poblado
منزل باغ Afganistán lugar poblado
مندگل باندی Afganistán lugar poblado
خيشك Afganistán lugar poblado
معروف Afganistán lugar poblado
خيك Afganistán lugar poblado
لويه چیری سر Afganistán montaña
لویه دکه Afganistán lugar poblado
خالگی Afganistán lugar poblado
لوته Afganistán lugar poblado
خندق Afganistán lugar poblado
خند Afganistán lugar poblado
خان آباد Afganistán lugar poblado
درۀ كشتاز Afganistán arroyo
خرچين Afganistán lugar poblado
خانۀ سيد مير Afganistán lugar poblado
خدروال Afganistán lugar poblado
شيله كاژه Afganistán arroyo intermitente
كاتيلام Afganistán lugar poblado
كوه كتو Afganistán montaña
جلال آباد Afganistán lugar poblado
جكان علیا Afganistán sección de un lugar poblado
كهنه دۀ پائين Afganistán lugar poblado
كهنه دۀ بينی غار Afganistán lugar poblado
قول چارری Afganistán arroyo
كهنه ده Afganistán lugar poblado
خلامت Afganistán lugar poblado
خواجه ابدال Afganistán lugar poblado
خاكريز Afganistán lugar poblado
كيل Afganistán lugar poblado
کته پور Afganistán lugar poblado
كورتكه Afganistán lugar poblado
كريك Afganistán lugar poblado
خواجه گل بيد Afganistán lugar poblado
خیران Afganistán lugar poblado
خواجه آب Afganistán lugar poblado
خنجكك Afganistán lugar poblado
خطنيزی Afganistán lugar poblado
خطيف Afganistán lugar poblado
ختی Afganistán lugar poblado
خان شملزی Afganistán lugar poblado
كاريز رام Afganistán lugar poblado
شیله كتوری Afganistán arroyo intermitente
کشموند غر Afganistán montañas
كشك نخود Afganistán lugar poblado
خوازی Afganistán lugar poblado
كدی Afganistán lugar poblado
خشك آب حزار خيل Afganistán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.