قريۀ ال - لندی مورگه - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
قريۀ ال Afganistán lugar poblado
جرغاتی Afganistán lugar poblado
كوۀ پرنگال Afganistán montañas
جارچی Afganistán lugar poblado
غنجو Afganistán lugar poblado
كوه ميان Afganistán montaña
كوه خشك Afganistán montaña
زنيه Afganistán lugar poblado
دهيك Afganistán lugar poblado
درونه كندی Afganistán montaña
صوفيان بابا Afganistán lugar poblado
خروتی Afganistán lugar poblado
كوه پیتاو كلان Afganistán montaña
ده هرزاره Afganistán lugar poblado
كوه كفتر Afganistán montañas
چشم آب Afganistán lugar poblado
دنگان Afganistán lugar poblado
بابا شنگل Afganistán lugar poblado
دشت رباط Afganistán llanura
كويه خيل Afganistán lugar poblado
قلندر خيل Afganistán lugar poblado
كوتاه Afganistán lugar poblado
تاج Afganistán lugar poblado
بوستان Afganistán lugar poblado
چهل دختران Afganistán arroyo
خرمن سنگ Afganistán lugar poblado
تاج Afganistán montaña
بالتو خيل Afganistán lugar poblado
نهر Afganistán lugar poblado
بوم پتن Afganistán lugar poblado
آستانه Afganistán lugar poblado
كوه ارچه Afganistán montañas
بادروک Afganistán montaña
درۀ گواره سنگ Afganistán arroyo intermitente
كوه خاک خاور Afganistán montaña
حصار تله Afganistán arroyo intermitente
قول غفور خيل Afganistán arroyo intermitente
قلعۀ محمد رفيق Afganistán lugar poblado
بسی خیل Afganistán lugar poblado
كوه مزار Afganistán montaña
كوه آرزو Afganistán montaña
آرزاوه Afganistán lugar poblado
كوه تلبه Afganistán montaña
محمد جان غند Afganistán montaña
چهلكتای نياز Afganistán arroyo intermitente
شهر بلند Afganistán lugar poblado
ختانگلو Afganistán lugar poblado
درۀ سلاح خان Afganistán arroyo
كوه سپينكی Afganistán montañas
يخيل Afganistán lugar poblado
آستانه Afganistán área
دهنۀ كفشان Afganistán lugar poblado
عمه جینه Afganistán lugar poblado
سياه سنگ Afganistán arroyo intermitente
قلعۀ موسى بالا Afganistán lugar poblado
گل كوه Afganistán montaña
رود ايلشفی Afganistán arroyo intermitente
كوتل آوی Afganistán montaña
دشت سراب Afganistán llanura
كوه خسا پتاو Afganistán montañas
ولنگ Afganistán lugar poblado
گرجزی Afganistán lugar poblado
مزار پدركلان Afganistán santuario
ورو Afganistán lugar poblado
استاخی Afganistán arroyo intermitente
تناخاك Afganistán lugar poblado
نرمه Afganistán lugar poblado
كوه خواجه عکی Afganistán montañas
كوه چپر Afganistán montaña
سركی Afganistán lugar poblado
وادئ چرمستان Afganistán arroyo
تنگی Afganistán lugar poblado
درۀ بار Afganistán lago
شيلۀ لشتئ سرخ Afganistán arroyo intermitente
جوئ گدی Afganistán arroyo
كوه شهر بلند Afganistán montaña
جوئ چكه Afganistán lugar poblado
بوچی Afganistán lugar poblado
كوه شامار Afganistán montaña
کرواشی Afganistán lugar poblado
خواجه Afganistán lugar poblado
صحرا Afganistán lugar poblado
بلندی Afganistán lugar poblado
باغ چتی Afganistán cuesta
گوخه Afganistán lugar poblado
شيلۀ كاسوك Afganistán arroyo intermitente
كوه پرانگ شيلی Afganistán montaña
كوه مردار لاشه Afganistán montaña
جر گزك Afganistán arroyo intermitente
درۀ اورتی Afganistán lugar poblado
سره غوندی Afganistán montaña
كوۀ پزگران Afganistán montaña
توپ Afganistán montaña
ناوه بالا Afganistán arroyo
كوه علیستو Afganistán montaña
كوه آرزو Afganistán montaña
كوه ارچه Afganistán montañas
سفيد قول Afganistán arroyo intermitente
قول دولت خان Afganistán arroyo intermitente
قلعه سليمان Afganistán lugar poblado
سر غوجورك Afganistán montaña
كوه سياه قول Afganistán montaña
بيدمشك Afganistán lugar poblado
بكری غر Afganistán montaña
بچك غر Afganistán montaña
محمد رسول خانه Afganistán lugar poblado
خشی غر Afganistán montaña
سرتالا غر Afganistán montaña
زرغونك شیله Afganistán arroyo intermitente
مغلژين Afganistán arroyo intermitente
سوختی گردنه Afganistán paso
شاه مزدوری غر Afganistán montaña
برجمیخ Afganistán montaña
بابدل سپين Afganistán montaña
ملا امير احمد كلی Afganistán lugar poblado
لمل Afganistán lugar poblado
بركت شیله Afganistán arroyo intermitente
بادامك كلی Afganistán lugar poblado
دوله Afganistán lugar poblado
سپسینی Afganistán montaña
شين لاش Afganistán montaña
سبزآباد Afganistán lugar poblado
باقی کور Afganistán lugar poblado
كوۀ ماغ Afganistán montaña
كوۀ آشره Afganistán montaña
تنگی بكی Afganistán arroyo intermitente
پش قول Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ حوض Afganistán arroyo intermitente
قریۀ يعقوب Afganistán lugar poblado
رود بابا علی Afganistán arroyo intermitente
چرلی Afganistán arroyo intermitente
دار گرگ Afganistán arroyo intermitente
برن تنگی Afganistán sección del arroyo intermitente
باغچسیده Afganistán lugar poblado
قلعه شکرﷲ خان Afganistán lugar poblado
شيلۀ كچی Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ كودگی Afganistán arroyo intermitente
اوتمان Afganistán lugar poblado
دشت بیست هزاری Afganistán localidad
لوی تنگی Afganistán lugar poblado
نورپیا بانده Afganistán arroyo intermitente
رانمری Afganistán arroyo intermitente
خندق در Afganistán arroyo intermitente
جوئ ساريه Afganistán arroyo intermitente
شیلۀ شمال Afganistán valle
لهر Afganistán superficie cultivada
دنده Afganistán montaña
شيلۀ گوجی Afganistán arroyo intermitente
ميشه Afganistán lugar poblado
شیله استرغچ Afganistán arroyo intermitente
قريۀ ملا علم Afganistán lugar poblado
زيارت خواجه سرخ Afganistán santuario
زيارت خواجه صاحب Afganistán santuario
زيارت رباط نوه Afganistán santuario
لرم كچ Afganistán arroyo intermitente
كربوری Afganistán lugar poblado
ملا اسفنج Afganistán lugar poblado
پرمكان Afganistán sección de un lugar poblado
قلعه زمن خان Afganistán sección de un lugar poblado
قلعه شيخ Afganistán sección de un lugar poblado
قلعه وزیر Afganistán lugar poblado
تپۀ بيبی مهرو Afganistán montaña
ده نو Afganistán sección de un lugar poblado
بازار کائی Afganistán lugar poblado
قريۀ فضا Afganistán lugar poblado
مهمند Afganistán área
عبدل خيل Afganistán cerro
كوه مونی Afganistán montaña
وچكی رغی Afganistán arroyo intermitente
قريۀ ميدان سرخ Afganistán lugar poblado
شيلۀ چنار Afganistán arroyo intermitente
كوز كرمل Afganistán lugar poblado
بخن Afganistán lugar poblado
كتكی Afganistán lugar poblado
علی شير Afganistán localidad
تريزی Afganistán localidad
تركنری Afganistán zona tribal
ملا علی Afganistán lugar poblado
ججگل دره Afganistán montaña
آب ترخی Afganistán lugar poblado
خوری Afganistán lugar poblado
ژرندو كورونه Afganistán lugar poblado
بيله Afganistán lugar poblado
کوه بره Afganistán lugar poblado
باغ Afganistán lugar poblado
تپه تژه Afganistán lugar poblado
دريای دم Afganistán lugar poblado
زيارت فقير جانداد بابا Afganistán santuario
ورغشتو توپ Afganistán montaña
ترلی Afganistán lugar poblado
مقبرۀ احمد شاه بابا Afganistán santuario
قلعه مختار Afganistán lugar poblado
رود شوروك Afganistán arroyo intermitente
آوش كندی Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ شابازی Afganistán arroyo intermitente
اژنی الگد Afganistán arroyo intermitente
ناوه کجک Afganistán arroyo intermitente
لوندی Afganistán lugar poblado
چنزی Afganistán arroyo intermitente
كژ چقر Afganistán arroyo intermitente
عمر خيل Afganistán lugar poblado
حوض نغلو Afganistán embalse
نوروزی Afganistán localidad
میدان هوائئ فراه Afganistán campo de aviación abandonado
سنگانی Afganistán lugar poblado
وچه لگده Afganistán arroyo intermitente
تاغر Afganistán lugar poblado
چشمۀ خانك Afganistán lugar poblado
زيارت چهل گازی Afganistán santuario
سنوغان Afganistán localidad poblada
دتمگل Afganistán lugar poblado
كوه ووری Afganistán montaña
سره كنده Afganistán arroyo intermitente
چوننگلی خونی Afganistán lugar poblado
شيلۀ ولوچ Afganistán arroyo intermitente
معدنی Afganistán arroyo intermitente
میدان هوائئ جلال آباد Afganistán campo de aviación
ماز الله Afganistán localidad
كورهای ارغنداب Afganistán lugar poblado abandonado
اينك Afganistán lugar poblado
زيارت امام جان Afganistán santuario
شيله زركی Afganistán sección del arroyo intermitente
قلفك پنجاه و دو Afganistán acequia
شگو هواره Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ قيصر Afganistán arroyo intermitente
قريۀ تورتم Afganistán lugar poblado
اسلامی Afganistán comisaría
کوتل گرکی Afganistán paso
پوسته پاینده خاک Afganistán comisaría
کوتل شمسه Afganistán paso
کوه غوند Afganistán arroyo intermitente
زیارت گورکو Afganistán lugar poblado
شيله قولوج Afganistán arroyo intermitente
كوتل شملتو Afganistán paso
نرست Afganistán localidad
كرچگل خونی Afganistán lugar poblado
كوه چرگل Afganistán montaña
ميانتو Afganistán lugar poblado
شيلۀ مرغاب Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ ديوارك Afganistán arroyo intermitente
زيارت آخوندزده ملا عبد الله Afganistán santuario
كوه خطيف Afganistán montaña
آخوندزاده ملا محمد قاسم Afganistán santuario
تنگئ سفيد Afganistán desfiladero
شيلۀ شاه بيد Afganistán arroyo intermitente
تپۀ كوچک پوزه Afganistán estribación
كوه تشلغ Afganistán montaña
سياه سنگ Afganistán montaña
منجر Afganistán montaña
جر كدهلك Afganistán arroyo intermitente
ترهتو Afganistán valle
دامنۀ شانهكی Afganistán cuesta
كوه پيازی Afganistán montaña
شيلۀ سياه جوشی Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ مير خان Afganistán arroyo intermitente
پتاؤ سرخ Afganistán montaña
وادئ خواجه باز Afganistán valle
كبك پر كلان Afganistán montaña
گورگرك Afganistán lugar poblado
تنگئ كفلن دره Afganistán desfiladero
وادئ عرب ها Afganistán localidad
باغ غنه Afganistán manantial
درۀ بته Afganistán valle
ملا خيل Afganistán lugar poblado
گرگك Afganistán lugar poblado
جر سرخ Afganistán arroyo intermitente
چيله Afganistán lugar poblado
خس پله Afganistán lugar poblado
بيش تن تيگ Afganistán lugar poblado
ميلی Afganistán lugar poblado
كوه بابا Afganistán montaña
گل كوه Afganistán cresta
بيدك Afganistán montaña
سوله Afganistán arroyo intermitente
يال Afganistán cerro
خشك آب Afganistán arroyo intermitente
كوتل منداق Afganistán paso
شيخ Afganistán lugar poblado
كدو خيل Afganistán lugar poblado
چوب بر Afganistán lugar poblado
ساچ مغ Afganistán lugar poblado
سفيد خاك Afganistán lugar poblado
آروغ Afganistán localidad
بتينگن Afganistán barranco
پير نخچير Afganistán lugar poblado
سه دره Afganistán desfiladero
زیارت اخوندزاده Afganistán santuario
تپۀ خواجکی Afganistán cerro
وله Afganistán montaña
علی آباد Afganistán lugar poblado
جوئ غلجی Afganistán arroyo intermitente
مدرسه Afganistán lugar poblado
جمال خيل Afganistán lugar poblado
شلام بالا Afganistán lugar poblado
لالی Afganistán lugar poblado
مر شيخ Afganistán lugar poblado
كاريز گرمابك Afganistán lugar poblado
قرغيز پائين Afganistán lugar poblado
توت مزار Afganistán lugar poblado
بوئين Afganistán lugar poblado
هندو باغ Afganistán lugar poblado
دۀ نو Afganistán lugar poblado
گاگره Afganistán lugar poblado
سيوی Afganistán lugar poblado
قره قشلاق Afganistán lugar poblado
عسی خيل Afganistán lugar poblado
كتا خيل Afganistán lugar poblado
لودين Afganistán lugar poblado
قزل سای Afganistán lugar poblado
شيلۀ غزنی Afganistán arroyo intermitente
دركی خيل Afganistán lugar poblado
قلعه پاره Afganistán lugar poblado
كاريز صوفی Afganistán canal subterráneos de irrigación
طغائی Afganistán lugar poblado
خروتی Afganistán lugar poblado
يشان قشلاق Afganistán lugar poblado
خرۀ تو Afganistán lugar poblado
نوآباد Afganistán lugar poblado
خواجه سبز پوش Afganistán lugar poblado
پوزۀ بيني سنگ Afganistán montaña
تسنك Afganistán cuesta
چكله اور Afganistán lugar poblado
بند خاک جبار Afganistán montañas
كوتگی Afganistán lugar poblado
میچنی غر Afganistán montaña
ابراهيم خيل Afganistán lugar poblado
حاجی محمد خان Afganistán lugar poblado
نغلو Afganistán localidad
كوه ككری Afganistán cresta
شيلۀ جگدلك Afganistán arroyo intermitente
جر چاهتك Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ كركچی Afganistán arroyo intermitente
آهنگران Afganistán lugar poblado
قوچی Afganistán lugar poblado
قريۀ كلان Afganistán lugar poblado
حاجی بيد الله Afganistán lugar poblado
آدمزی Afganistán lugar poblado
يشانان Afganistán lugar poblado
عبد الرزاق Afganistán lugar poblado
قريۀ غری Afganistán lugar poblado
كوه جنگل Afganistán montaña
زيارت دولی بابا Afganistán santuario
ود سر Afganistán pico
اغزو كلی Afganistán lugar poblado
داگو غر Afganistán cresta
مستو خيل Afganistán lugar poblado
سورچ Afganistán lugar poblado
حلمه Afganistán lugar poblado
از باغ غر Afganistán montaña
گراتك Afganistán lugar poblado
داگو Afganistán área
عبد الله آخوندزاده كاريز Afganistán lugar poblado
اهارگر Afganistán lugar poblado
لوی كلی Afganistán lugar poblado
زاوی خور Afganistán arroyo intermitente
چشمۀ شوراب Afganistán manantial
ریشکه سر Afganistán pico
سر غت Afganistán lugar poblado
بسملاه Afganistán lugar poblado
سرخ قشلاق Afganistán lugar poblado
فيض الله خان Afganistán lugar poblado
عبد الرحمان خان Afganistán lugar poblado
قلعه بره Afganistán lugar poblado
قلعه چاچی Afganistán lugar poblado
شيلۀ شهزاده چلی Afganistán arroyo intermitente
شیله بيگ نظر Afganistán arroyo intermitente
ده تار Afganistán lugar poblado
تنورك Afganistán arroyo intermitente
دولت خيل Afganistán lugar poblado
شیوه Afganistán localidad
غنی انوك دره Afganistán arroyo intermitente
زرگران Afganistán lugar poblado
وچ كمبو بند Afganistán cresta
منلاره Afganistán lugar poblado
سپين خور Afganistán arroyo
زرگانه Afganistán arroyo intermitente
جر غارك Afganistán arroyo intermitente
جر مارتو Afganistán arroyo intermitente
قول شورابك Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ انجر Afganistán arroyo intermitente
كلاچه Afganistán lugar poblado
كوتل غرغره Afganistán paso
سپينكی مورگی Afganistán lugar poblado
انبار ميله Afganistán lugar poblado
كوه دند منج Afganistán montaña
شيلۀ مانو Afganistán arroyo intermitente
كوه سرخ Afganistán montaña
كوه دشت سيلابئ مادی Afganistán montaña
درۀ محمند Afganistán localidad
خندق كلان Afganistán arroyo intermitente
جر شولوك Afganistán arroyo intermitente
چنار Afganistán lugar poblado
ميرزا خيل پائین Afganistán lugar poblado
قدرت كلی Afganistán lugar poblado
كوچيان Afganistán lugar poblado
سنگ لاكه Afganistán cuesta
شيلۀ كوتل سبز Afganistán arroyo intermitente
جر تكتو Afganistán arroyo intermitente
كوه ماشينگان Afganistán cerro
سراچه Afganistán lugar poblado
كوه تنگی Afganistán montaña
ملا خيل Afganistán lugar poblado
كوه كفر قلعه Afganistán montaña
بهادر خيل Afganistán lugar poblado
شيلۀ گلوچ Afganistán arroyo intermitente
اسفران Afganistán montaña
چپری Afganistán lugar poblado
كيلی Afganistán lugar poblado
سيد احمد خيل Afganistán lugar poblado
كوه راشه Afganistán cerro
كچ Afganistán cuesta
سه چلی Afganistán montaña
قلعه لوگری Afganistán ruina
سرشتهداری Afganistán lugar poblado
غوايگزه Afganistán lugar poblado
سياه كوه Afganistán montaña
جاكه كلان Afganistán cerro
كنداب Afganistán lugar poblado
گلوی قلعه امير Afganistán lugar poblado
ترناب Afganistán sección de un lugar poblado
پشته Afganistán cuesta
بر خاكو خيل Afganistán lugar poblado
كتنی Afganistán lugar poblado
باغ ماسان Afganistán lugar poblado
محمود آباد Afganistán lugar poblado
دامنۀ كمره Afganistán cuesta
گوگ سرخ Afganistán localidad
جبگی Afganistán lugar poblado
شيلۀ ولی Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ چوبی Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ جلالی Afganistán arroyo intermitente
بوم Afganistán arroyo intermitente
كاريز بازرگان Afganistán canal subterráneos de irrigación
سر گرداب Afganistán cresta
قلعه زور Afganistán lugar poblado
دشت سيلابئ غلم Afganistán lugar poblado
دربو ژور Afganistán lugar poblado
شيلۀ نوره Afganistán arroyo intermitente
زيارت كلا Afganistán santuario
كوشكك Afganistán lugar poblado
بتن Afganistán lugar poblado
تور خيل Afganistán lugar poblado
جوئ ساوه Afganistán arroyo
چشمۀ توده Afganistán manantial
كوه شربته Afganistán montañas
كوه پيچنگالوبا Afganistán santuario
كوه سياه قرخ Afganistán montaña
قريۀ خورد Afganistán lugar poblado
قريۀ داگ Afganistán lugar poblado
ترن Afganistán lugar poblado
گدری Afganistán lugar poblado
شيلۀ رود جان Afganistán arroyo
كتسنگ Afganistán lugar poblado
كرسو Afganistán lugar poblado
كوه فرمان بيگ Afganistán cerro
مار كوه Afganistán cerro
زفر خان تير Afganistán montaña
پن قاش Afganistán lugar poblado
درۀ پيچلره Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ سبز Afganistán arroyo intermitente
قلعه سليم Afganistán lugar poblado
توقچی Afganistán lugar poblado
لكنی Afganistán lugar poblado
كرپه Afganistán localidad
مستی خیل Afganistán lugar poblado
شيلۀ چناری Afganistán arroyo intermitente
شيلۀ ولون Afganistán arroyo intermitente
قلعه مرزا Afganistán lugar poblado
شيلۀ بدران Afganistán arroyo intermitente
چشمۀ توتك Afganistán manantial
كالر Afganistán ruina
ده غر Afganistán lugar poblado
توركانی Afganistán lugar poblado
قريۀ ملوه Afganistán lugar poblado
مسكن ملكان Afganistán campamento
حليم خيل Afganistán lugar poblado
ظريف خيل Afganistán lugar poblado
شمشپور پائين Afganistán lugar poblado
ملايمپور Afganistán lugar poblado
اراوه رود Afganistán arroyo intermitente
كوه نچه Afganistán montaña
خيالگل Afganistán lugar poblado
ملا نظر محمد بابا Afganistán mezquita
پشته دند Afganistán montículo
كوه تنگئ سرخ Afganistán montaña
گاوپور Afganistán lugar poblado
قلعۀ نشر Afganistán lugar poblado
بوره سنگ Afganistán montaña
قريۀ ژی Afganistán lugar poblado
درۀ دور بابا Afganistán valle
كچ خونی Afganistán lugar poblado
قلعه كرپی Afganistán lugar poblado
ياركانی Afganistán lugar poblado
درۀ ملا عمر Afganistán arroyo intermitente
گاو مرده Afganistán montaña
جر آب قولك Afganistán arroyo intermitente
ارغچ غر Afganistán montaña
لرمی كنج Afganistán llanura
سركی Afganistán cuesta
لندی مورگه Afganistán cerroNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.