امامزاده جعفر - تبريزك - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
امامزاده جعفر Irán santuario
نهرلی Irán lugar poblado
چايگون Irán ruina
چاه گاو Irán lugar poblado
الاه آباد Irán lugar poblado
ارميان Irán lugar poblado
شاه تپه Irán cerro
پروانه Irán lugar poblado
كوه لو Irán montaña
آكا شاه حيدر Irán lugar poblado
رودخانۀ رمشك Irán arroyo
كناب بالا Irán lugar poblado
هيشن Irán lugar poblado
عرب بوران Irán lugar poblado
كوه آردشان Irán montaña
الياس Irán lugar poblado
زرما Irán lugar poblado
ازانده Irán lugar poblado
مولا Irán lugar poblado
دره باغ دوم Irán lugar poblado
چاه وبا Irán pozo
خشدود Irán lugar poblado
خوشدون Irán lugar poblado
حجت آباد Irán lugar poblado
گلبند Irán lugar poblado
خودشته Irán lugar poblado
يلخچی كومه Irán lugar poblado
سالار كنده Irán lugar poblado
كاسگر مهله Irán lugar poblado
كرك الي Irán lugar poblado
كرك بالا Irán lugar poblado
كرك عليا Irán lugar poblado
كوجان Irán lugar poblado
کوه کنی احمد Irán montaña
گورچان Irán lugar poblado
گال پائين Irán lugar poblado
كل Irán lugar poblado
وزن درۀ كوچك Irán cerro
راهوال Irán granja
علياباد كوه ينالو Irán ruina
قانشر بلاغ Irán lugar poblado
كوه چنار Irán montaña
قاسم آباد Irán lugar poblado
حوض سلطان حسين Irán depósito de agua
كوه سلطانی Irán montaña
فيروز آباد Irán lugar poblado
كانی تالا Irán lugar poblado
كوه نو كلان Irán montaña
تيمان قلعه Irán lugar poblado
آقبلاق Irán lugar poblado
كوه سه كانيان Irán montaña
جنيان Irán lugar poblado
جعفر خانی Irán lugar poblado
قوزلو پائین Irán lugar poblado
سنته Irán lugar poblado
كوه سلطان آغزلو Irán montaña
شيخ ذكرين Irán santuario
شاه ولی Irán lugar poblado
تازه آباد Irán lugar poblado
آرازگونی علیا Irán lugar poblado
مير آباد Irán lugar poblado
كوه قلعه نازان Irán montaña
حسين آباد مران Irán lugar poblado
كوه پلشته Irán montaña
قلعه وليانه Irán lugar poblado
ول Irán lugar poblado
كسنزان Irán lugar poblado
درهرد Irán lugar poblado
زرتك Irán lugar poblado
كوه سهبرا Irán montañas
كلات ترشكه Irán lugar poblado
قلعت ترشك Irán lugar poblado
گيزمل سفلى Irán lugar poblado
گيزمل الي Irán lugar poblado
گيزمل بالا Irán lugar poblado
گيزمل عليا Irán lugar poblado
فرهاد آباد Irán lugar poblado abandonado
دبستان چاغرلو Irán escuela
دالو Irán lugar poblado
امامزاده بابا شيخ Irán santuario
چم نرگسله Irán arroyo
چيچيخوار Irán lugar poblado
كوه بيان Irán montaña
امامزاده شیخ ابراهیم Irán santuario
کوه کنیشک کژیاک Irán montaña
قلعه كهنه Irán lugar poblado
سد كورش كبير Irán dique
كورش بزرگ Irán dique
سريگ Irán lugar poblado
تمگس Irán lugar poblado
صلخ Irán lugar poblado
تياب گرمو Irán lugar poblado abandonado
شيب دراز Irán lugar poblado
زراداد Irán lugar poblado
حاجی آباد Irán lugar poblado abandonado
حنيفقان Irán lugar poblado
معدن دلازيان Irán Mina
معدن دلازيان Irán Mina
كوه قره بلاغ Irán montaña
كوه گزل دره Irán montaña
امامزاده يرد قيدر Irán santuario
كوه نمك كوثار Irán montaña
كوه چاهك Irán montaña
دو تولی Irán granja
دوتوولی Irán granja
دو ويسه Irán lugar poblado
بزان Irán lugar poblado
ارنان Irán lugar poblado
كوه كلكان Irán montaña
سردشت ابراهيم آباد Irán lugar poblado
آب شاهيغی Irán arroyo
گازر خانی Irán lugar poblado
بندر سيرف Irán lugar poblado
طاهری Irán lugar poblado
سيرف Irán lugar poblado
برك Irán lugar poblado
كنی ليلی Irán lugar poblado
الك كهنه Irán lugar poblado
كوه شيطانه Irán montaña
كوه كرگاه Irán montaña
كوه هزار هزار Irán montaña
كوه چمنگاه Irán montaña
شاه سوار Irán montaña
كوه آبير بزرگ Irán montaña
انجيرلی Irán pico
حاجی آباد Irán lugar poblado
يمنان سفلى Irán lugar poblado
كوه وزمان Irán montaña
اجگره Irán lugar poblado
ساتيله Irán lugar poblado
بيدو سرحد Irán lugar poblado
قاعدی Irán lugar poblado
مكو Irán lugar poblado
اختر Irán lugar poblado
الك Irán lugar poblado
كوه قلعه دويسه Irán montaña
تودار ملا Irán lugar poblado
توئی درتان Irán lugar poblado
چم صوفيان Irán arroyo
حاجی احمدی Irán lugar poblado
كوه بيخو Irán montaña
سنندج Irán lugar poblado
ملكشان Irán lugar poblado
ملكشان بالا Irán lugar poblado
خوشاب Irán lugar poblado
بيد خر Irán lugar poblado
بيد خوار Irán lugar poblado
بيد بلند Irán lugar poblado
بارگوه Irán granja
بيراهه Irán lugar poblado
اربنه Irán granja abandonada
پاكوه Irán lugar poblado
نخل غانم Irán lugar poblado abandonado
ميانلو Irán lugar poblado
قلعه ميانلو Irán lugar poblado
كلكان Irán lugar poblado
حسن آباد Irán lugar poblado
سيد علی Irán tumba
كوه قلالم Irán montaña
كوه ميمك Irán montaña
باری Irán lugar poblado
خندم Irán lugar poblado
خندم Irán lugar poblado
اره مهمد Irán lugar poblado
اروج محمد Irán lugar poblado
اروج محمد Irán lugar poblado
دره باخ Irán lugar poblado
آلما سرای Irán lugar poblado
المی سری Irán lugar poblado
قلمان سرا Irán lugar poblado
سرسوی سفلى Irán lugar poblado
كوه كلابكر Irán montaña
خشكه دول Irán lugar poblado
چوپانلوی سفلى Irán lugar poblado
حيدر آباد Irán lugar poblado
كوه تخته Irán montaña
يكان كهريز Irán lugar poblado
يكان كهريز Irán lugar poblado
يكان كهريز پائين Irán lugar poblado
يكان علي Irán lugar poblado
چوپانلوی عليا Irán lugar poblado
رودخانۀ زنگ مار Irán arroyo intermitente
وصئ پائين Irán lugar poblado
پتليدر Irán lugar poblado
نوشور Irán lugar poblado
خانقاه Irán lugar poblado
كرهسی Irán lugar poblado
دوراب Irán lugar poblado
دره شان Irán lugar poblado
چينره Irán lugar poblado
چناره Irán lugar poblado
كوه چاله سفيد Irán montaña
طسوج Irán lugar poblado
قره تپۀ پائين Irán lugar poblado
لاك سفلى Irán lugar poblado
ينگجۀ بالا Irán lugar poblado
زنگلان پائين Irán lugar poblado
قره تپه Irán cerro
مراد تپه Irán cerro
نجف آباد Irán lugar poblado
دايلان كندی Irán lugar poblado
مقی طالو Irán lugar poblado
مقيتالو Irán lugar poblado
قير كندی Irán lugar poblado
عزيز كندی Irán lugar poblado
نصرت آباد Irán lugar poblado
تپهسی دليك Irán lugar poblado
غر شغل Irán lugar poblado
قورشاقلو Irán lugar poblado
امیر آباد Irán lugar poblado
قياس بالا Irán lugar poblado
اماماباد قيقچ Irán lugar poblado
قيقاج Irán lugar poblado
نازيك Irán lugar poblado
علی نظر Irán lugar poblado
علی نظر و امارت Irán lugar poblado
قارقالوق بالا Irán lugar poblado
كليد داغی Irán lugar poblado abandonado
شهرك Irán lugar poblado
بيگجان Irán lugar poblado
ارپلر Irán lugar poblado
كوه بی داغ Irán montaña
كوه بی داغ Irán montaña
بيكش Irán lugar poblado
بناويلۀ كهنه Irán lugar poblado
برده رش Irán lugar poblado
كوه تلخاب Irán montaña
كوخ حاجی كريم Irán granja
محمد علی آباد Irán lugar poblado
كتكه Irán lugar poblado
كوه آلمالو Irán montaña
همه رسيد Irán lugar poblado
خجك Irán lugar poblado abandonado
قملو Irán lugar poblado
دركۀ ارس خان Irán lugar poblado
گورخانه Irán lugar poblado
توت آغاج Irán lugar poblado
رحيم بيگلوی بالا Irán lugar poblado
ميراباد بالا Irán lugar poblado
خر خره Irán lugar poblado
كوه شاخه قوره Irán montaña
قاسم كندی Irán lugar poblado
زيويه Irán lugar poblado
درياس Irán lugar poblado
ياريجان بالا Irán lugar poblado
نبيكندی Irán lugar poblado
سهرابلو Irán lugar poblado
چيچوران Irán lugar poblado
پير غنی Irán granja
كور آباد Irán lugar poblado
چم سويناس Irán arroyo
گاوميشان Irán lugar poblado
سويناس Irán lugar poblado
سويناس Irán lugar poblado
شيشوان Irán lugar poblado
خزرلو Irán lugar poblado
خانيان Irán lugar poblado
اجبشهر Irán lugar poblado
مردق چای Irán arroyo
رودخانۀ مردق Irán arroyo
مردی Irán arroyo
داوده Irán choza
ده بكر Irán lugar poblado
سليم ساغول Irán lugar poblado
قوزلوجه Irán lugar poblado
قوزلوچه Irán lugar poblado
گومليان Irán lugar poblado
گومين Irán lugar poblado
حاجی حسن پائين Irán lugar poblado
سنجاق Irán lugar poblado
كپه بابا علی Irán lugar poblado
درياچۀ كپی Irán lago intermitente
قره بلاغ Irán lugar poblado
قره بلاغ Irán lugar poblado
گبازله Irán lugar poblado
شر آباد Irán lugar poblado
هزار خانی Irán lugar poblado
چم قالو Irán arroyo
گگ تپه Irán lugar poblado
دوست علی Irán lugar poblado
داره لك Irán lugar poblado
دارلك Irán lugar poblado
آزاد Irán lugar poblado
خاتوكاس Irán lugar poblado
عثمان آباد Irán lugar poblado
دو سيد Irán lugar poblado
درويشان Irán lugar poblado
گلولان Irán arroyo
سلامت Irán lugar poblado
كانی رش Irán lugar poblado
باشبلاغ Irán lugar poblado
كوه كشك Irán montaña
سيد آباد Irán lugar poblado
حاجی ما ميان Irán lugar poblado
كوه لودروان Irán montaña
باباشكندی Irán lugar poblado
خور خوره Irán lugar poblado
گرده بردان Irán lugar poblado
قزلجۀ سفلى Irán granja abandonada
سماقان Irán lugar poblado
سيسارگ Irán lugar poblado
سورهبان Irán lugar poblado
جلمان Irán área
جزيرۀ اسپر Irán isla
هند آباد Irán lugar poblado
دلك داش Irán lugar poblado
كوخ هلاله ابراهيم Irán granja
گندمان Irán lugar poblado
وزندره عليا Irán lugar poblado
قلئه تپه Irán lugar poblado
باغچه بزرگ Irán lugar poblado
كوه شاه كراش Irán montaña
سه سير Irán lugar poblado
سياه اب Irán arroyo intermitente
سياه آب Irán arroyo intermitente
سياه اب Irán arroyo intermitente
مهر Irán lugar poblado
گلجار Irán lugar poblado
پيام Irán lugar poblado
كوه انجير Irán montaña
الوان Irán lugar poblado
هلغ Irán lugar poblado
داران Irán lugar poblado
درياچۀ شاهی Irán lago
كغك سرای Irán lugar poblado
كشك سرای Irán lugar poblado
كندلج Irán lugar poblado
ديزج حسين بيگ Irán lugar poblado
ديزج حسين بيگ Irán lugar poblado
حسين بيگ ديزه Irán lugar poblado
ارلان Irán lugar poblado
دولت آباد Irán lugar poblado
ديزج اليا Irán lugar poblado
ديزج Irán lugar poblado
بنب Irán lugar poblado
هفت چشمه Irán lugar poblado
محلۀ مجاور حصار Irán lugar poblado
محلۀ مجاور حصار Irán lugar poblado
يستگاه ديزج خليل Irán estación de tren
حسن Irán granja abandonada
فرخ آباد Irán localidad
تيمورلو Irán lugar poblado
ينگجۀ صادات Irán lugar poblado
آغيار Irán lugar poblado
زونوز چای Irán arroyo
كوه معارپ Irán montaña
شبستر Irán lugar poblado
مشنق Irán lugar poblado
كوزه كنان Irán lugar poblado
قاضی جهان Irán lugar poblado
مهدينلو Irán lugar poblado
ممقان Irán lugar poblado
خور خور Irán lugar poblado
داريكوان Irán lugar poblado
بان شيطان Irán lugar poblado abandonado
پردول Irán lugar poblado abandonado
داريان Irán lugar poblado
داريان Irán lugar poblado
دريان Irán lugar poblado
اجی چای Irán arroyo
اجی چای Irán arroyo
گلين قيه Irán lugar poblado
چرچر Irán lugar poblado
آب كانی ملك Irán arroyo intermitente
وچ تپه Irán cerro
هادی شهر Irán sección de un lugar poblado
دره ديز Irán valle
شجاع Irán lugar poblado
كوه سياه آب Irán montaña
راكيبه Irán área
قيطول Irán superficie cultivada
حاجی كندی Irán lugar poblado
هاجی ارش Irán lugar poblado
حاجی ارش Irán lugar poblado
گوگجه قيه Irán lugar poblado
گوجه قيه Irán lugar poblado
ديدر Irán lugar poblado
دايدار پائين Irán lugar poblado
ديدر سفل Irán lugar poblado
دايدار Irán lugar poblado
ديدر Irán lugar poblado
دايدار Irán lugar poblado
يله قارشان Irán lugar poblado abandonado
قشكر Irán lugar poblado abandonado
منداجين Irán lugar poblado
للهلو Irán lugar poblado
نی احمد بيگ Irán lugar poblado
چلجه غسلغ Irán lugar poblado
باغلوجه Irán lugar poblado
اصلانلو Irán lugar poblado
آباجانلو Irán lugar poblado
قره جريان Irán lugar poblado
اورتا بلاغ Irán lugar poblado
ارته بلغ Irán lugar poblado
كجل Irán lugar poblado
قره آقاچ Irán arroyo
ساربانلر Irán lugar poblado
امامزاده قاسم Irán santuario
آقداش Irán lugar poblado
واشور Irán lugar poblado
چلنبر Irán lugar poblado
آب زری Irán lugar poblado
ترزنق Irán lugar poblado
طراقيه Irán lugar poblado
شيرين سو Irán lugar poblado
شيرونسو Irán lugar poblado
ارياد Irán lugar poblado
كهران Irán lugar poblado
كخرن Irán lugar poblado
قهاب Irán lugar poblado
كرد قشلاق Irán lugar poblado
شيرين براد Irán lugar poblado
غتر اغج Irán lugar poblado
قره كهريز Irán lugar poblado
مسجدين Irán lugar poblado
شورجۀ دباغ‌ها Irán granja
كوه ارنی Irán montaña
كوه سيد مزار Irán montaña
قره آغاج Irán lugar poblado
كوه كولتان Irán montaña
جليل آباد Irán lugar poblado
كليجه Irán lugar poblado
باريک آب Irán lugar poblado
توك توك آب Irán lugar poblado
نسر ابد مهربن Irán lugar poblado
مبارک آباد Irán lugar poblado
جين طرا قيه Irán lugar poblado
عبا عمود شقاتی Irán lugar poblado
حسناباد تازه كند Irán lugar poblado
تازه كند حسن آباد Irán lugar poblado
اسفناج Irán lugar poblado
چاله Irán lugar poblado
پشيك تپه Irán lugar poblado
اردهين Irán lugar poblado
اردهن Irán lugar poblado
يستگاه خرم پی Irán estación de tren
كوه يدی قل Irán montaña
هسن غشلغ Irán lugar poblado
گوك تپه Irán lugar poblado
گوك تپه Irán lugar poblado
گلوجه Irán lugar poblado
گنجگاه Irán lugar poblado
كوه چقر قانی Irán montaña
ينگی كند الماس Irán lugar poblado
سخ Irán lugar poblado
س‌ها Irán lugar poblado
چشمه سردۀ سفلى Irán lugar poblado
بخمن Irán lugar poblado
بهمان Irán lugar poblado
عبد اللار Irán lugar poblado
آق كند Irán lugar poblado
آقجه قيه Irán lugar poblado
عربچاه Irán lugar poblado
بر Irán lugar poblado
سلمانلو Irán lugar poblado
سلمن Irán lugar poblado
سلمانو Irán lugar poblado
همايون Irán lugar poblado
دوسران Irán lugar poblado
باغ Irán lugar poblado
ولی محمد Irán lugar poblado
باغبانان سفلى Irán lugar poblado abandonado
باغبانان سفلى Irán lugar poblado abandonado
بگمنر Irán lugar poblado abandonado
ورخنيي بگمنر Irán lugar poblado
اسكوق Irán lugar poblado
آقبلاغ Irán lugar poblado
سعيد آباد Irán lugar poblado
گلابر سفلى Irán lugar poblado
قلابر عليا Irán lugar poblado
قارخوتلی Irán lugar poblado
اوغل بيگ پائين Irán lugar poblado
اغلبك Irán lugar poblado
اوغلی بيگ عليا Irán lugar poblado
توحيدلو Irán lugar poblado
چاپوق Irán lugar poblado
بيد گنه Irán lugar poblado
اندرود سفلى Irán lugar poblado
اندرود سفلا Irán lugar poblado
اندرود عليا Irán lugar poblado
اخمدبد Irán lugar poblado
اسپرين Irán lugar poblado
اسفرين Irán lugar poblado
تولون Irán lugar poblado
سرخه يزار Irán lugar poblado
شتر مل Irán lugar poblado
دربند Irán lugar poblado
وينسار Irán lugar poblado
وينسر Irán lugar poblado
جعفر آباد Irán lugar poblado
امامزاده ابراهيم Irán santuario
دشمان كندی Irán lugar poblado
بياتلار Irán lugar poblado
بلتلر Irán lugar poblado
بياتلر Irán lugar poblado
بايندر Irán lugar poblado
كهبنان Irán lugar poblado
آلادين Irán lugar poblado
كمق Irán lugar poblado
تبريزك Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.