عمر آباد - وسيع سر - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
عمر آباد Irán lugar poblado
نير Irán lugar poblado
امامزاده اطهر Irán santuario
كور طل Irán lugar poblado
خواجه حصار Irán lugar poblado
كوه خرزنت Irán montaña
خيگان Irán lugar poblado
قره تپه Irán lugar poblado
پلس Irán lugar poblado
کوه نمک Irán montaña
بلوار Irán granja abandonada
خانگه Irán granja abandonada
خلخانه Irán lugar poblado
كلنگرز Irán lugar poblado
چرندك Irán lugar poblado
سكيزناب Irán lugar poblado
يانبولغ Irán paso
آق دره Irán granja abandonada
ديزه جين Irán lugar poblado
ديزجين Irán lugar poblado
حسين آباد Irán lugar poblado
حسيناباد جرندق Irán lugar poblado
حيدريه Irán lugar poblado
حصار قاجار Irán lugar poblado
غنچه خوران Irán centro vacacional
سوار داره Irán lugar poblado
كوه قاپلخ Irán montaña
خراسانلو Irán lugar poblado
خليفه علی Irán lugar poblado
این جل این Irán lugar poblado
انجلين Irán lugar poblado
الءوند Irán lugar poblado
بيالدوز Irán lugar poblado
چيلان كشه Irán lugar poblado
برودژ Irán lugar poblado
فيلهورين Irán lugar poblado
فارسيجين Irán lugar poblado
فارسجين Irán lugar poblado
پلح Irán lugar poblado
اذنو Irán lugar poblado
ايونك Irán lugar poblado
اسپاس Irán lugar poblado
درسجين Irán lugar poblado
چاوان Irán granja abandonada
كوه پنجه انگشت Irán montaña
خنداب Irán lugar poblado
امير آباد Irán lugar poblado
آمد Irán lugar poblado abandonado
آلتين كش Irán lugar poblado
آقجه قشلاق Irán lugar poblado
اسد آباد Irán lugar poblado
كوه دوزكمر Irán montaña
داسجين Irán lugar poblado
اسد آباد Irán lugar poblado
آب دره Irán lugar poblado
امامزاده حليمه خاطون Irán santuario
يولچی Irán lugar poblado abandonado
ميمونك Irán lugar poblado
وروق Irán lugar poblado
ورسه Irán lugar poblado
وركا رود Irán lugar poblado
وهنه Irán lugar poblado
قونش آباد Irán lugar poblado
سنك Irán lugar poblado
شرب Irán lugar poblado
شيزر Irán lugar poblado
شنين Irán lugar poblado
شيرين Irán lugar poblado
كوه قلعه پره Irán montaña
كوه فوشون Irán montaña
كوه خانه خل Irán montaña
كوه كمر سياه Irán montaña
امامزاده فيضله Irán santuario
ساچ Irán lugar poblado
سنج Irán lugar poblado
ساقران سفلى Irán lugar poblado
قينرجه Irán lugar poblado
غر غرخن Irán lugar poblado
قراقرقان Irán lugar poblado
ورنه Irán lugar poblado
نيرج Irán lugar poblado
نوهوم Irán lugar poblado
نهب Irán lugar poblado abandonado
منك Irán lugar poblado
سد سفيد رود Irán dique
سد سفید رود Irán dique
سورشان Irán lugar poblado
كلنجين Irán lugar poblado
هرائين Irán lugar poblado
خرس دره Irán lugar poblado
چلمبه Irán lugar poblado
سازن Irán lugar poblado
سنگان Irán lugar poblado
امين آباد Irán lugar poblado abandonado
سلاقائی Irán lugar poblado
گيروانرا Irán lugar poblado
الدا Irán lugar poblado
هلدر Irán lugar poblado
گويك Irán lugar poblado
شهيد آباد Irán lugar poblado
گويل Irán lugar poblado
ساختمان Irán granja abandonada
قره تيكان پائين Irán lugar poblado abandonado
چوزه Irán lugar poblado
بگلر Irán lugar poblado
بيگلر Irán lugar poblado
بی آب Irán lugar poblado
آوه پس Irán paso
آسيان Irán lugar poblado
كوه خدا آفرين Irán montaña
پچويه Irán lugar poblado
نيريك Irán lugar poblado
كوه سلطان پير Irán montaña
زاچگان سفلى Irán lugar poblado
زاجكان بالا Irán lugar poblado
زاچگان عليا Irán lugar poblado
يوزباشی چای Irán granja abandonada
يوزباش چاهی Irán granja abandonada
ارچن Irán lugar poblado
آق داغ Irán montaña
يلدرچين Irán lugar poblado
كوه فشم Irán montaña
مامالان Irán lugar poblado
پرچم Irán lugar poblado
کلهر Irán lugar poblado
سو كاريز Irán lugar poblado
سماق Irán lugar poblado
سياه سره Irán paso
شيرين سو Irán localidad
شناسفند Irán lugar poblado
چنسبند Irán lugar poblado
سندان داغ Irán montañas
سرين پسر Irán paso
رودبر Irán lugar poblado
قوهيجين Irán lugar poblado
قوهيجين Irán lugar poblado
قشلاق بالاخان Irán lugar poblado
تخت جان Irán arroyo
كوه بنان Irán montaña
الان عباسی Irán lugar poblado
كوه يم Irán montaña
كوه شريفه Irán montaña
رئيس كوه Irán montaña
كوهای هزارلا Irán montañas
چشمه كوزان Irán lugar poblado
كوه سبحانلاه Irán montaña
كوه خوشواش Irán montaña
كوه سغلچی Irán montaña
باری كوه Irán montaña
كوه دمون Irán montaña
امامزاده قاسم Irán lugar poblado
كوه بی خير Irán montaña
كوه سرخلد Irán montaña
ليتنگان Irán lugar poblado
پاكبود Irán lugar poblado
كوه پلهكش Irán montaña
كوه زرد سياهلت Irán montaña
گل كوه Irán lugar poblado
اردوگاه وزارت نفت Irán centro comunitario
كوه نمك Irán montaña
كوه دهنه Irán montaña
كوه املا Irán montaña
كوه كچب Irán montaña
كرسنك Irán lugar poblado
سنگ وارث Irán lugar poblado
بديع خيل Irán lugar poblado
كوه پشند Irán montaña
كوه دوناسی Irán montaña
لكايرد Irán lugar poblado
معدن رنگاوجان Irán Mina
كليك Irán lugar poblado
اشرف آباد Irán lugar poblado
كوه لتسی Irán montaña
حسين آباد Irán lugar poblado
بند بن Irán lugar poblado
قتليلوم Irán lugar poblado
سنگ سر Irán lugar poblado
چماز چال Irán lugar poblado
لبند Irán lugar poblado
كوه درستانه Irán montaña
كلاگر محله Irán lugar poblado
سور كلا Irán lugar poblado
نهار دشت Irán lugar poblado
پله پشت Irán lugar poblado
ينجدان Irán lugar poblado
كت كلا Irán lugar poblado
اسمو كلا Irán lugar poblado
زنگلی Irán lugar poblado
ويه Irán lugar poblado
رودبار پنجسير Irán lugar poblado
حاجی ده Irán lugar poblado
كردی كلا Irán lugar poblado
گاوان كلا Irán lugar poblado
نائی كلا Irán lugar poblado
كوه كمر پشت Irán montaña
كوه كوا Irán montaña
غار ديوخانه Irán lugar poblado
اقتلت Irán lugar poblado
چشمه بلبل Irán lugar poblado
قزل بابای Irán lugar poblado
خوزشيد كلا Irán lugar poblado
سنگياب سر Irán lugar poblado
كوه برما Irán montaña
يچين Irán lugar poblado
ولاشيد Irán lugar poblado
شيلات امير آباد Irán lugar poblado
سنته Irán lugar poblado
گلهدون Irán lugar poblado
سليم شيخ Irán lugar poblado
آب بندان سر Irán lugar poblado
لموك Irán lugar poblado
سنگريزه Irán lugar poblado
نرگسی كتی Irán lugar poblado
ميرگلاب Irán lugar poblado
بادكی Irán lugar poblado
هوشولی Irán lugar poblado
كوه امرود Irán montaña
آلكه Irán lugar poblado
كوه چشمه آقائی Irán montaña
كوه سلطان احمد Irán montaña
گرميدر Irán lugar poblado
كوه تركت Irán montaña
علی آباد Irán lugar poblado
هواس بيك Irán lugar poblado
دره ويان Irán lugar poblado
سيازخ Irán lugar poblado
مءدن عمارت Irán lugar poblado
گردنۀ مميجار Irán paso
كوخ كانی گويز Irán lugar poblado
تركمن صحرا Irán área
نهر مغرف Irán arroyo
نهر كندو Irán arroyo
قره سو Irán arroyo
ناوستان Irán lugar poblado
نهر هيزمی Irán arroyo
دبستان سلمان احمد آباد Irán escuela
منجم Irán lugar poblado
لف افرا Irán lugar poblado
كرم آباد Irán lugar poblado
نهر صبری Irán arroyo
اقچی Irán lugar poblado
بسيشانه Irán lugar poblado
كوه زيره Irán montaña
كلائی Irán lugar poblado
كوه چهل دختر Irán montaña
كوه گرده پشته ميان جفت Irán montaña
كوه دو شاخ Irán montaña
رود چناشك Irán arroyo
مشو Irán lugar poblado
كوه كمر Irán montaña
كوه خوش انگور Irán montaña
صيدگاه خواجه نفس Irán lugar poblado
كوه زيارتگاه Irán montaña
حسن آباد Irán lugar poblado
كلال گرسنگ Irán arroyo
دميان Irán lugar poblado
شخ خرد Irán lugar poblado
سفيد سنگ Irán granja
دره گرمه Irán lugar poblado
درگ برزبان Irán lugar poblado
قلقلی Irán lugar poblado
كوه آسياب Irán montaña
بيارجمند Irán división administrativa
قالالان Irán área
يان چشمه Irán granja
كوه آخران Irán montaña
افراتخته Irán manantial
اصغر حاجی Irán lugar poblado
ميله چاه Irán lugar poblado
رود جناشك Irán manantial
كوه جمشيری Irán montaña
امامزاده محمد Irán lugar poblado
چاه سعادت Irán pozo
امامزاده عبد الله Irán lugar poblado
چمن Irán lugar poblado
چم سورك Irán arroyo
كوه چكبوره Irán montaña
بوزه چميلان Irán lugar poblado
كوه قلعه جق Irán montaña
كوه كمر زرگ Irán montaña
قره قاشلئ كوچك Irán lugar poblado
قره چلو Irán lugar poblado
الوان Irán lugar poblado
اگروچ Irán área
كوه كلوت Irán montaña
كوه نيلته Irán montaña
يستگاه ابريشم Irán lugar poblado
بستانك Irán lugar poblado
سجيدر Irán lugar poblado
كوه كرسر Irán montaña
كان حاجی Irán lugar poblado
كمه گول Irán lugar poblado
قلعتين Irán lugar poblado
قره بابا Irán lugar poblado
امين آباد Irán lugar poblado
دانيا Irán lugar poblado
ديزر كلا Irán lugar poblado
چورن Irán lugar poblado
چارز Irán lugar poblado
گنار Irán lugar poblado
گوئی دره Irán valle
كوه گره سره Irán montaña
گلند رود Irán arroyo
كوه دايجك Irán montaña
كلاتۀ مطهری Irán lugar poblado
جعفر آباد Irán lugar poblado
ولشت Irán lugar poblado
تلارم Irán lugar poblado
تنه رز Irán lugar poblado
تجنك Irán lugar poblado
كلارك Irán lugar poblado
كاظم كلا Irán lugar poblado
رقن Irán lugar poblado
كوه نور Irán montaña
شب خسكاج Irán lugar poblado
آشنارون Irán lugar poblado
آسياب رود Irán arroyo
پس پرس Irán lugar poblado
پردمه Irán lugar poblado
الرپ Irán lugar poblado
پائين سالده Irán lugar poblado
نو آباد Irán lugar poblado
نوكرس Irán lugar poblado
ناصر آباد Irán lugar poblado
نعل تازه آباد Irán lugar poblado
طائب كلا Irán lugar poblado
برم شرنگ رنگ Irán embalse
بلوطك Irán lugar poblado
حسيناباد سردشت Irán lugar poblado
قشلاق تكقوءئ قره پيران حضرت قلی Irán lugar poblado
سوروتلی Irán lugar poblado
قشلاق امير خانلوی قره سقال Irán lugar poblado
قشلاق ايوب رئيس بيگلو Irán lugar poblado
اليوردی Irán lugar poblado
خرالی Irán lugar poblado
دوز قشلاق Irán lugar poblado
علملی قشلاق Irán lugar poblado
آقا بابا Irán lugar poblado
تازه آباد Irán lugar poblado
قلعه گونی Irán lugar poblado
قشلاق مغانلوی باقر سفلى Irán lugar poblado
قشلاق گل احمد سروی Irán lugar poblado
قشلاق قره قيه Irán lugar poblado
قشلاق حسين آقا نريمانی Irán lugar poblado
حاجی نصرت قشلاق Irán lugar poblado
هاوار كندی قشلاقی Irán lugar poblado
تك قوئی قشلاقی Irán lugar poblado
قلعه لر Irán lugar poblado
كره قشلاق حاج يمان Irán lugar poblado
بهيصفر Irán lugar poblado
باشادامی Irán lugar poblado
حصار باباگنجه Irán lugar poblado
گيرج جان Irán lugar poblado
نو حصار Irán lugar poblado
ساروزن پائين Irán lugar poblado
قلات Irán lugar poblado
رزگه Irán lugar poblado
بهنك Irán lugar poblado
تنگه ماراب Irán paso
كوه گل رودبار Irán montaña
كوه سفيد لت سنگر Irán montaña
امامزاده قاسم Irán lugar poblado
كوه اروان بيگ Irán montaña
كوه يوريم Irán montaña
ارفه كوه Irán montaña
موتا Irán lugar poblado
سيام رود Irán lugar poblado
كوه سفيد لد Irán montaña
كوه پرچنان Irán montaña
كتوزان Irán lugar poblado
كتوزان Irán lugar poblado
كوه تلمه سنگ Irán montaña
كوه عباس آباد Irán montaña
سياه رودبار Irán lugar poblado
حينگ Irán lugar poblado
كوه كند دره Irán montaña
كوه عرشه Irán montaña
حسين آباد Irán lugar poblado
كردوان Irán granja
علی آباد Irán granja
ابوذر Irán lugar poblado
عباس آباد Irán lugar poblado
ميلگرد Irán lugar poblado
يستگاه راه آهن دسته Irán estación de tren
باغ زرين كف Irán lugar poblado
خانقاه گيلوان Irán lugar poblado
قشلاق ماجلان Irán lugar poblado
اندره Irán lugar poblado
چبد Irán lugar poblado
نصير آباد Irán lugar poblado
دره بيد Irán lugar poblado
چمن گلی Irán lugar poblado
اسلام آباد Irán lugar poblado
كوه برات Irán montaña
بنچران Irán lugar poblado
سروۀ پائين Irán lugar poblado
معدن شهر آباد Irán Mina
حقوردی Irán lugar poblado
شاه مار Irán lugar poblado
حاج محمد Irán lugar poblado
حاج محمد Irán lugar poblado
مزرعۀ سرخه Irán granja
نونوسی Irán lugar poblado
سيدلر سفلى Irán lugar poblado
چای كندی Irán lugar poblado
گلی قوزی Irán lugar poblado
قطور سو Irán manantial
گوك تپه Irán lugar poblado
امامزاده زبيده Irán santuario
كوه قره قورقان Irán montaña
كوه اصانلو Irán montaña
ده سفيد Irán lugar poblado
قصابه Irán lugar poblado
سيلمال كنداب Irán manantial
ايوان آباد Irán lugar poblado
امير آباد Irán lugar poblado
كوچك پائين Irán lugar poblado
درياچۀ نمك Irán lago salino
كوه بر آفتاب Irán montaña
درۀ شمشير باز Irán manantial
كوه حلالان Irán montaña
كوه حاج قلی Irán montaña
آب ترودبار Irán manantial
آب نمداری Irán manantial
يمر محمد Irán lugar poblado
ميرزا علئ يلقی Irán lugar poblado
ميرزا علئ يلفی Irán lugar poblado
كوه وروری Irán montaña
كوه كركسی Irán montaña
مزعل Irán granja
قلعۀ محمد رضا خان Irán granja
چاه بهرامو Irán pozo
تقی آباد Irán granja
پيره كوه Irán montaña
مجيد آباد Irán lugar poblado
غاچ Irán lugar poblado
شاه رودخانه Irán arroyo
رزگر Irán lugar poblado
گلن تاريكی Irán lugar poblado
قلی آباد Irán lugar poblado
قلعۀ حاجی گلدی خان Irán lugar poblado
قرنجيك قربان آخوند Irán lugar poblado
دورك غاچ Irán lugar poblado
درۀ آكسی Irán manantial
رودخانۀ آستانه Irán manantial
حاجياباد رضوه Irán lugar poblado
قوجقلر Irán lugar poblado
قره قوزئ بالا Irán lugar poblado
قرخ قز Irán lugar poblado
فراقچی Irán lugar poblado
عرب سرنگ Irán lugar poblado
طالقانی تپه Irán lugar poblado
فتح آباد Irán lugar poblado
حاجياباد موسويان Irán lugar poblado
چهار خانوار Irán lugar poblado
دمدل Irán lugar poblado
كوه دوران Irán montaña
خوجملی Irán lugar poblado
بيدر آباد Irán lugar poblado
لنكه درق Irán lugar poblado
كرد عليلو Irán lugar poblado
دولت آباد Irán lugar poblado
دامنۀ قلعه نو Irán lugar poblado
كوه بيدر Irán montaña
كوقلی Irán lugar poblado
لماكان Irán granja
عطا آباد Irán lugar poblado
آبادئ حاج محمد قلی Irán lugar poblado
ده نو ماندنی Irán lugar poblado
حاجيلر قلعه Irán lugar poblado
اسماعيل آباد Irán lugar poblado
تلدستان Irán lugar poblado
عطالر Irán lugar poblado
شجاع آباد Irán lugar poblado
حكيم آباد Irán lugar poblado
عباس آباد Irán lugar poblado
ساربانان Irán lugar poblado
توتلئ كوچك Irán lugar poblado
تقه Irán lugar poblado
چشمه آدم Irán manantial
حاجی كرد Irán lugar poblado
كوه پلنگه Irán montaña
ازدار تپه Irán lugar poblado
نارلالی Irán lugar poblado
حوض بالا Irán embalse
كروی Irán lugar poblado
كنهكران Irán lugar poblado
عظيم آباد Irán lugar poblado
نور آباد Irán lugar poblado
همتاباد سيستانی‌ها Irán lugar poblado
صوفی شيخ داز Irán lugar poblado
قره صحنه Irán lugar poblado
بهلكه Irán lugar poblado
ممی زيتنلی Irán lugar poblado
كوه هفت چشمه Irán montaña
چنار قشلاق Irán lugar poblado
جهاناباد پائين Irán lugar poblado
ميراجين Irán lugar poblado
طاوير Irán lugar poblado
وسيع سر Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.