راهزان - كردانش - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
راهزان Irán lugar poblado
سر گزان Irán lugar poblado
رنگ جان Irán lugar poblado
سودرون Irán lugar poblado
رحمت آباد Irán lugar poblado
كوكبيه Irán lugar poblado
پشته زنگ Irán lugar poblado
پشته زنگ Irán lugar poblado
سعادت آباد Irán lugar poblado
سلحچين Irán lugar poblado
صلاح Irán lugar poblado
ساكی Irán lugar poblado
كوه ساكی سوخته Irán montaña
رانسر Irán lugar poblado
سكزناب Irán lugar poblado
رويان قنات Irán lugar poblado
رويان Irán lugar poblado
كوه راواس Irán montaña
ساری داش Irán edificio
ساری Irán lugar poblado
سادات Irán lugar poblado
سناجان Irán lugar poblado
ثنا Irán lugar poblado
رود سر چشمه Irán arroyo
سر چشمه Irán lugar poblado
سر چشمه Irán lugar poblado
سر چنار Irán lugar poblado
صيد آباد Irán lugar poblado
صالح كوتاه Irán lugar poblado
صالح آباد Irán lugar poblado
صالح آباد Irán lugar poblado
درودخانه Irán arroyo
سعيد آباد Irán lugar poblado
رباطك Irán lugar poblado
رجی آباد Irán lugar poblado
رضى آباد Irán lugar poblado
راستاب Irán lugar poblado
كوه راش Irán montaña
تنگ رشم Irán paso
رودخانۀ روبه Irán arroyo
كوه رمه چر Irán montaña
رباط سفلى Irán lugar poblado
ربات سفلى Irán lugar poblado
سارجنكو Irán lugar poblado
رشك سفلى Irán lugar poblado
رشكلا Irán lugar poblado
سر يزد Irán lugar poblado
راك Irán lugar poblado
پودنو Irán lugar poblado
گردنۀ سنگر Irán paso
سر راه بند Irán lugar poblado
سرد آب Irán arroyo
امامزاده سام‌ها Irán santuario
رودسمه Irán lugar poblado
كوه رودخانۀ اشلومی Irán montañas
سلم رود Irán lugar poblado
راس سالخ Irán punta
سر گدار Irán paso
قاراب پائين Irán lugar poblado
قلعه امير خان Irán lugar poblado
قلعۀ اسكندر Irán ruina
قلعۀ چسمن Irán ruina
قره داغ Irán montaña
گونسبان Irán lugar poblado
چهارده Irán lugar poblado
چارده Irán lugar poblado
پل Irán estación de tren
آب زنگاون Irán arroyo
رود پيونان Irán arroyo
غلعه مس خن Irán lugar poblado
قلعه موسى خان Irán lugar poblado
پلۀ بب هسين Irán lugar poblado
پنبه در Irán lugar poblado
پير اشكان Irán lugar poblado
پير اشكفت Irán área
كوه پر آب گندی Irán montañas
كوه پردی Irán montaña
پر دراز Irán montaña
تپۀ پنرو Irán cerro
كوه قله دختر Irán montaña
قلی لالۀ پائين Irán lugar poblado
ميدن Irán lugar poblado
قشلاق كسب Irán lugar poblado
غسلغ كسب Irán lugar poblado
قنيارق بالا Irán lugar poblado
كنجيك Irán lugar poblado
قانجق Irán lugar poblado
قرا تگينه Irán lugar poblado
قره سو Irán arroyo
سياه آب Irán arroyo
كوه قيز يوردی Irán montaña
قلعۀ كنتك Irán lugar poblado
غره شءبن Irán lugar poblado
قره سعيد Irán lugar poblado
قلعۀ بختيار Irán lugar poblado
قره آغاج Irán lugar poblado
قلعۀ عجلی Irán ruina
قلعۀ آقا علی Irán ruina
كوه قلعۀ اندرون Irán montaña
قلعۀ علی مراد Irán lugar poblado
پر خر Irán lugar poblado
پر خور Irán lugar poblado
پير شمس الدين Irán lugar poblado
پير شاهوردی Irán lugar poblado
پيربلوت Irán lugar poblado
پير بلوط Irán lugar poblado
پا ورود Irán lugar poblado
قشلاق شيرازی Irán lugar poblado
قشلاق قباد Irán lugar poblado
قشلاق پير حياتی Irán lugar poblado
كوه پرخين Irán montaña
قزل اتوءارب Irán lugar poblado
غزل خربه Irán lugar poblado
قزلجه Irán lugar poblado
قشلاق Irán lugar poblado
قشلاق آب هندی Irán lugar poblado
قشلاق خير آباد Irán lugar poblado
قره قلعه Irán cerro
غنت ملك Irán lugar poblado
كاساهسن Irán lugar poblado
گارو Irán lugar poblado
غره ماكلهر Irán lugar poblado
قر خن Irán cerro
قلعۀ عبد الرضا Irán lugar poblado
غلندر Irán lugar poblado
قلعۀ حاجی اسماعيل Irán lugar poblado
قلعۀ هاجی علی Irán lugar poblado
قلعۀ حاج علی Irán lugar poblado
قلعۀ هاجی علی Irán lugar poblado
قلعه تك Irán lugar poblado
قلعه Irán lugar poblado
قلعۀ فتاحی Irán lugar poblado
قجر آب Irán lugar poblado
قجراب Irán lugar poblado
پل شكسته Irán lugar poblado
امامزاده پير محمد Irán santuario
پاطاوه Irán lugar poblado
گر كرخلر Irán montaña
بش وشتا Irán lugar poblado
بش يوسقه Irán lugar poblado
كوه قم كوشك Irán montaña
قز قلعه Irán lugar poblado
قزل شمالی Irán lugar poblado
قازقلی Irán lugar poblado
قلته Irán lugar poblado
قالی كوه Irán montaña
قرغلی Irán lugar poblado
قره ده Irán lugar poblado
نمكرود سر Irán lugar poblado
تپۀ نمك Irán cerro
كوه نمك Irán montaña
پوت فوت Irán lugar poblado
نوبهار Irán lugar poblado
نارنج بن Irán lugar poblado
چاه نهروان Irán pozo
نهرن خراب Irán lugar poblado
پر كن Irán lugar poblado
پرز Irán lugar poblado
نارنجك بن Irán lugar poblado
نردين Irán lugar poblado
ساقيكلايه Irán lugar poblado
دماغۀ مطاف Irán punta
رءس الموتل Irán punta
تپۀ مر گاريس Irán cerro
تپۀ مرگاريس Irán cerro
مراوه Irán lugar poblado
مروه تپه Irán lugar poblado
مرادلی وست Irán lugar poblado
مردلی سفل Irán lugar poblado
پچم Irán lugar poblado
كوه بايلر كونی Irán montaña
رودخانۀ قشلاق Irán arroyo
رود قشلاق Irán arroyo
قشلاق Irán lugar poblado
پائين احمد چاله پی Irán lugar poblado
آب نيل Irán manantial
قرخلر Irán lugar poblado
نو گنبد Irán fuerte
مير عبده Irán lugar poblado
نو ده خاندوز Irán lugar poblado
حسرت آباد Irán lugar poblado
نقوشن Irán lugar poblado
كوه نخجير جوكار Irán montaña
نصير آباد Irán lugar poblado abandonado
ملهمدر Irán lugar poblado
ملهمدره Irán lugar poblado
مخنتون Irán lugar poblado
مخدان Irán lugar poblado
پهنا Irán lugar poblado
فهن Irán lugar poblado
قازئ بالا Irán lugar poblado
مصف Irán lugar poblado
كوه ميشو Irán montaña
ميشجان پاين Irán lugar poblado
بيشين Irán lugar poblado
قلعۀ سر Irán lugar poblado
مينودشت Irán lugar poblado
هيال Irán lugar poblado
نياكان Irán lugar poblado
نياكان Irán lugar poblado
غلعه رئيسی Irán lugar poblado
قلعه قوزان Irán lugar poblado
قلعه قوزان Irán lugar poblado
نو كن Irán lugar poblado
نگاريمان Irán lugar poblado
نچ Irán lugar poblado
نوجه ده Irán lugar poblado
نوجه ده كريمی Irán lugar poblado
نانين Irán lugar poblado
نام نيك Irán lugar poblado
امامزاده محسن Irán santuario
مهرۀ علی آباد Irán lugar poblado
كوه پوزه سياه Irán montaña
نمك كور Irán lugar poblado
منج Irán lugar poblado
مونج Irán lugar poblado
آب منگره Irán arroyo
رودخانۀ منگره Irán arroyo
مهره غم بالا Irán lugar poblado
اوزنان Irán lugar poblado
قواماباد بالا Irán lugar poblado
ارتا كندی Irán lugar poblado
اورگان Irán lugar poblado
قتصرمه Irán lugar poblado
مير سعيدی Irán lugar poblado
رود ميرجاوه Irán arroyo
ميله باريكو Irán lugar poblado
شهيد رجائی Irán lugar poblado
نيوك Irán lugar poblado
ماما زيناب Irán lugar poblado
موسی آباد Irán lugar poblado
ميشله Irán lugar poblado
ميشل Irán lugar poblado
ملوس Irán lugar poblado
لير ترك Irán lugar poblado
ليرك Irán lugar poblado
ليلاس Irán lugar poblado
كوه ليله Irán montaña
كوه ليله Irán montaña
لقوند برافتاب Irán lugar poblado
آب كوهرنگ Irán arroyo
محمد آباد Irán lugar poblado
مهمد ابد شرب Irán lugar poblado
پاده Irán lugar poblado
ام صخله Irán lugar poblado
مزرعۀ آخوند پيشكوه Irán granja
نويس Irán lugar poblado
نازی Irán lugar poblado
نازيه Irán lugar poblado
ناسر آباد Irán lugar poblado
مزرعه Irán lugar poblado
مال خواست Irán lugar poblado
نهاوند Irán lugar poblado
مورو Irán lugar poblado
نشترد Irán lugar poblado
مزقان Irán lugar poblado
مژگن Irán lugar poblado
مزجان Irán lugar poblado
مال خليفه Irán lugar poblado
مال خليفه Irán lugar poblado
مالچه Irán lugar poblado
مليان Irán lugar poblado
نفيس آباد Irán lugar poblado
نفيس Irán lugar poblado
محمد آباد Irán lugar poblado
رودخانۀ لوداب Irán arroyo
لشتر Irán lugar poblado
لمراسك Irán lugar poblado
محمد گپ سفلى Irán lugar poblado
محمديه سفلى Irán lugar poblado
مهمد كب سفل Irán lugar poblado
محمد آباد Irán lugar poblado
لردگان Irán lugar poblado
كوه نر سينا Irán cerro
امير آباد Irán lugar poblado
نسار بالا Irán lugar poblado
نور عين Irán lugar poblado
آب ناياب Irán arroyo
نی آب Irán lugar poblado
مزرعۀ تق Irán lugar poblado
رود مزاواد Irán arroyo
ملكه Irán lugar poblado
ملگه Irán lugar poblado
نرسه Irán lugar poblado
نفه Irán lugar poblado
نتكوه Irán lugar poblado
نوزين Irán lugar poblado
نوا Irán lugar poblado
مزرعه نو Irán lugar poblado
مزرعۀ خسرو Irán lugar poblado
مزرعۀ هشتكوه Irán lugar poblado
ده خليف Irán lugar poblado
رود موردان Irán arroyo
چاه مورر Irán pozo
منجر موئی Irán lugar poblado
مامور Irán lugar poblado
لرير Irán lugar poblado
دره لكو Irán barranco
كوخ Irán lugar poblado
مغ گاه Irán lugar poblado
ليتوان Irán lugar poblado
رود كريه Irán arroyo
استان دوم Irán división administrativa de primer orden
مزندرن Irán división administrativa de primer orden
نور آباد Irán granja
مايان Irán lugar poblado
ملك الوس Irán lugar poblado
نازمكان بالا Irán lugar poblado
نازمكان عليا Irán lugar poblado
ناسيريان Irán arroyo
نصيريان Irán lugar poblado
نسر ابد همه Irán lugar poblado
نصراباد پيشكوه Irán lugar poblado
مهدی آباد Irán lugar poblado
مهدی آباد Irán lugar poblado
مرئين Irán lugar poblado
منجن Irán lugar poblado
منجان Irán lugar poblado
خندژلخن Irán lugar poblado
مشهد بازرجان Irán lugar poblado
مشهدی بزرجن Irán lugar poblado
ماركوبن Irán lugar poblado
كته Irán lugar poblado
كت Irán lugar poblado
مريك Irán lugar poblado
مقصودلو Irán lugar poblado
عزيز آباد Irán lugar poblado
كلواری Irán lugar poblado
كلده Irán lugar poblado
لبلپو Irán lugar poblado
تنگ محمود Irán arroyo
مد مليل Irán lugar poblado
كوجور Irán lugar poblado
مرز Irán lugar poblado
مياندشت Irán lugar poblado
ميان دره Irán lugar poblado
كوه لك جارو Irán cerro
كوه لك Irán montaña
معصوم آباد Irán lugar poblado
مهر آباد Irán lugar poblado
ميهر آباد Irán lugar poblado
مهر ابد ابرغ Irán lugar poblado
مهر آباد Irán lugar poblado
ملك Irán lugar poblado
مل اشر Irán lugar poblado
رود ملاير Irán arroyo
رودخانۀ ملاير Irán arroyo
مسن Irán lugar poblado
مرز جران Irán lugar poblado
مرزيجران Irán lugar poblado
مرجان Irán lugar poblado
مله Irán lugar poblado
مشگ عنبر Irán lugar poblado
مشك عنبر Irán lugar poblado
منصور كوه Irán lugar poblado
منسر خجه Irán lugar poblado
ماهنيان Irán lugar poblado
ماهيان Irán lugar poblado
مانيان Irán lugar poblado
محمودوند Irán lugar poblado
مرغه ملك Irán lugar poblado
مرر Irán granja
مر نو Irán granja
مهره نو Irán granja
منصيري Irán lugar poblado
محموداباد بالا Irán lugar poblado
مهود آباد نو Irán lugar poblado
لارقون Irán lugar poblado
لمس Irán lugar poblado
مهان Irán lugar poblado
كمر معدر Irán cerro
ميل آغازدان Irán lugar poblado
ميلاب Irán lugar poblado
لله يادگار Irán lugar poblado
ميان كوه Irán montaña
محلۀ آسياب Irán lugar poblado
محلات Irán lugar poblado
مهلات بال Irán lugar poblado
مسيله Irán depresión
ميان دهان عليا Irán lugar poblado
ميان دوهان عليا Irán lugar poblado
حوز لب رودخانه Irán depósito de agua
قلعۀ خشك Irán lugar poblado
قلعۀ كوشك Irán lugar poblado
بر آفتاب Irán lugar poblado
قلعه كوشك Irán lugar poblado
سواحل مكران Irán costa
مرور Irán lugar poblado
مهرزی Irán lugar poblado
مهريان سفلى Irán lugar poblado
مهريان Irán lugar poblado
مكرد Irán lugar poblado
تنگ لاش Irán paso
منصور Irán lugar poblado
مهمد ابد Irán lugar poblado
محمود آباد Irán lugar poblado
مران Irán lugar poblado
گردنۀ منگاوی Irán paso
ميان تنگان Irán lugar poblado
للين Irán lugar poblado
كوه مغر Irán montaña
كری چهار بنيچه Irán lugar poblado
مشهد ميقان Irán lugar poblado
ميغان Irán lugar poblado
كوه كته رش Irán montaña
كوته رش Irán montaña
كسب Irán lugar poblado
كسب Irán lugar poblado
كتك عليا Irán lugar poblado
خان احمد وسط Irán lugar poblado
خان آباد Irán lugar poblado
كوه سفيد Irán lugar poblado
كورزان Irán lugar poblado
كروك Irán lugar poblado
كران Irán lugar poblado
كرسنك Irán lugar poblado
كوه چل خاگك Irán montaña
خونگان Irán lugar poblado
خونگاه Irán lugar poblado
قلعۀ سرمد Irán lugar poblado
قدمگاه ابو الفضل Irán santuario
زره كان Irán lugar poblado
سر گز بالا Irán lugar poblado
سر گز پائين Irán lugar poblado
موروئيه Irán lugar poblado
خراءئ پائين Irán lugar poblado
خرائی بالا Irán lugar poblado
چاه مير Irán corral
رودخانه نساء Irán arroyo intermitente
موردوئيه Irán arboleda de palmeras
مرغاب Irán lugar poblado
محمد آباد Irán lugar poblado
كندر Irán lugar poblado
دهنه شور Irán localidad
چاه نوری Irán lugar poblado
سرگسك بالا Irán lugar poblado
سر گشت عليا Irán lugar poblado
سر گست Irán lugar poblado
اسپيری Irán lugar poblado
خوشكوه Irán montaña
سرزه Irán lugar poblado
سلوبلم Irán lugar poblado
سرزه Irán lugar poblado
كوه نيسه Irán montaña
باغ چنار Irán montaña
سرزه پائين Irán lugar poblado
سياه تكان پائين Irán lugar poblado
گرو سياه Irán lugar poblado
فولادی Irán granja
زيرت الی Irán lugar poblado
رودخانه سرو Irán arroyo
سياه تكان بالا Irán granja
سياه مغان بالا Irán lugar poblado
درۀ خر زهره Irán valle
گرازوئيه Irán lugar poblado
قدمگاه مرتضى علی Irán santuario
دبستان هاشمی Irán lugar poblado
لخسا Irán lugar poblado
شيخ آباد Irán lugar poblado
هلات آباد Irán granja
پيته نو Irán lugar poblado
مزرعه كمال Irán granja
تقی آباد Irán lugar poblado
يزد Irán campo de aviación
دبيرستان كيخسروی Irán escuela
مسجد برخوردار Irán mezquita
مسجد ثبات Irán mezquita
اكبر آباد Irán granja
سيد آباد Irán área
خالق آباد Irán granja
تلخاب Irán lugar poblado
پوزه كوه خليل Irán montaña
كوه پيشخانه Irán estribación
داشلی برون Irán área
مزرعۀ مكسونه Irán granja
آشوری Irán lugar poblado
ارباب Irán lugar poblado
آب ترش Irán lugar poblado
شرلق Irán lugar poblado
چاتال Irán lugar poblado
كريم يشان Irán lugar poblado
قرناوه Irán lugar poblado
يامپی Irán lugar poblado
سليون Irán arroyo
كوه تر Irán montaña
رويان Irán lugar poblado
كوه كمانسون Irán cerro
قواماباد عليا Irán granja
بدره Irán área
زرين آباد Irán área
طامهر Irán lugar poblado
چاه شيرين Irán pozo
بائی كلا Irán lugar poblado
باءل كلا Irán lugar poblado
هراز Irán lugar poblado
كوه اكولی Irán montaña
طالو Irán lugar poblado
مزرعۀ شريف Irán granja
مزرعۀ هاشم آباد Irán granja
كردانش Irán granjaNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.