مزرعۀ حسن - مهدی آباد - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
مزرعۀ حسن Irán lugar poblado
مزرعۀ علی Irán lugar poblado
كوه فردوس Irán montañas
كوه نرمه Irán montaña
رود نمكزار Irán arroyo
كوه دره ريز Irán cerro
دورگاب Irán lugar poblado
گردنۀ مزار Irán paso
گردنۀ گيل خان كتل Irán paso
چاه شور Irán pozo
چشمۀ شتران Irán manantial
چاه شغال Irán pozo
كرچن كوه Irán montaña
جلالات Irán lugar poblado
كنخك جنوب Irán lugar poblado
كوه سنگان Irán montaña
سونقان Irán lugar poblado
چشمۀ سنگ Irán manantial
سم سمل كوه Irán montaña
چشمۀ سالات Irán manantial
رود محمد آباد Irán arroyo
چشمۀ گورو Irán lugar poblado
چشمه سفيد Irán paso
رود ام السخر Irán arroyo
اجنگ Irán pozo
دير Irán lugar poblado
دين محمد Irán lugar poblado
دهناش Irán lugar poblado
دينارون Irán lugar poblado
كوه دهو Irán montaña
گردنۀ ميشی Irán paso
درۀ روی گاه Irán arroyo
چشمۀ رود رخش Irán pozo
رود روبيات Irán arroyo
نوج Irán cerro
چاه خان Irán pozo
خلخال Irán división administrativa
خلف Irán arroyo
حسن آباد Irán lugar poblado
شاه نشين Irán lugar poblado
شاهكوه Irán montañas
شهرستان شاهی Irán división administrativa
مير هاشم Irán granja
مير عباس Irán lugar poblado
رود رنيشك Irán arroyo
رك رانگه Irán montañas
ريوند Irán lugar de descanso
رباط ريباند Irán lugar de descanso
رباط ريوند Irán lugar de descanso
خاخ Irán lugar poblado
كرمانشاه Irán división administrativa
شفيع محمد Irán lugar poblado
سيد عبود Irán tumba
امامزاده راه والی Irán tumba
سعيد آباد Irán lugar poblado
بخش كلار دشت Irán división administrativa de tercer orden
گلنزو Irán lugar poblado
مارگيل Irán lugar poblado
استنده Irán lugar poblado
اسپرجان Irán lugar poblado
امامزاده عبد الله Irán lugar poblado
رود امامزاده Irán arroyo
نكنه Irán lugar poblado
گردنۀ نگبان Irán paso
كوه دماغ Irán montaña
دخيمه Irán lugar poblado
دخمه Irán lugar poblado
دهانۀ تنگك Irán lugar poblado
مرك رود Irán arroyo
رود شمسان Irán arroyo
مودانم Irán lugar poblado
قلۀ كمر گيل Irán montaña
كوه كمر گز Irán montaña
كال شور Irán arroyo
حوض دهانۀ قلو Irán depósito de agua
داگلاه Irán lugar poblado
دغال مردار Irán lago
دفت آباد Irán manantial
سرهومند Irán montaña
حوض غزال Irán lugar poblado
دشت حوض سنگين Irán llanura
يستگاه حوض داغ Irán estación de tren
حسين آباد Irán lugar poblado
شاخه رود Irán arroyo
شاهرود Irán división administrativa
شهرستان شاهرود Irán división administrativa
شهرير Irán división administrativa de tercer orden
كل چات Irán pozo
كلاتو Irán lugar poblado
كوه دهنگان Irán montaña
چشمۀ بدك Irán manantial
شهرستان بابل Irán división administrativa
چاه بابا Irán pozo
يستگاه ازنا Irán estación de tren
كوه اوالستان Irán montaña
آشتيان Irán división administrativa de tercer orden
كوه اشنيز Irán montaña
بشاگرد Irán montañas
كوه برفخانه Irán montaña
چاه بنگی Irán pozo
باجيگان Irán lugar poblado
چاه بنه Irán pozo
باغشاه Irán lugar poblado
باغ ناصر Irán lugar poblado
بد نار Irán lugar poblado
لنگه Irán división administrativa
قلۀ بلوچ Irán cerro
قلعه بلوش Irán cerro
چهار مهال Irán división administrativa
اره كوه Irán montaña
رود انجول Irán arroyo
چشمه انجيره Irán manantial
چشمه انجير Irán manantial
رود عكس رستم Irán arroyo
چشمۀ اجوق Irán manantial
كوه انحران Irán montaña
انده Irán arroyo
املاك Irán lugar poblado
كوه عليجوق Irán montaña
آب چك Irán lugar poblado
عباساباد قوشه Irán lugar poblado
عباس آباد Irán lugar poblado
آب انبار Irán lugar poblado
آب امبار Irán lugar poblado
صيادی Irán lugar poblado
كوه سهكوله Irán montaña
شورجه بالا Irán lugar poblado
شورگز رود Irán arroyo
توتك Irán granja
كوه سر سيو Irán montaña
سر سيد Irán lugar poblado
آقا سيد Irán lugar poblado
آب سر خون Irán arroyo
سر خور بالا Irán lugar poblado
آب انبار ربيع Irán embalse
كوه رابرك Irán montaña
سرفجكن Irán lugar poblado
سنجوزان Irán lugar poblado
سنجی Irán granja
سنجگان Irán lugar poblado
سنگ تراشان Irán lugar poblado
شهنيز Irán lugar poblado
كوه شاردو Irán montaña
شاربند Irán lugar poblado
سيكوند Irán lugar poblado
صادق آباد Irán lugar poblado
راس الشت Irán espolón
سادات محله Irán lugar poblado
رودخانۀ ريهان Irán arroyo
شاه حسينی Irán lugar poblado
شاه عوز Irán lugar poblado
سه كران Irán lugar poblado
سر جوی Irán lugar poblado
كوه سفيد Irán montaña
كوه سفيد Irán montaña
ساطه Irán lugar poblado
قوزلوجه Irán lugar poblado
قوزلوجه Irán lugar poblado
سه چشمه Irán lugar poblado
كوه سفيد Irán montaña
كوه سفيد Irán montaña
رود شور آب Irán arroyo
كوه شو Irán montaña
قوريلجه Irán lugar poblado
شوركا Irán lugar poblado
سد شاپور اول Irán dique
سرا Irán lugar poblado
رءس شناس Irán cabo
شمشی بالائی Irán lugar poblado
شمی Irán lugar poblado
خليج شرقئ جاسك Irán bahía
شمب Irán lugar poblado
شنازند Irán lugar poblado
شاه قلندر Irán lugar poblado
شاه نجف Irán lugar poblado
شغين Irán lugar poblado
سخنگ Irán lugar poblado
سعدويه Irán lugar poblado
تپۀ ريگ Irán cerro
شاه بلاغ Irán lugar poblado
سادمان Irán lugar poblado
كال شور سبزوار Irán arroyo
كوه رزه Irán montaña
گدار شور Irán paso
چشمۀ شور Irán manantial
چشمه شور Irán manantial
آب شور Irán arroyo
رحيم آباد Irán lugar poblado
ساغين Irán lugar poblado
ساقين Irán lugar poblado
سقاوه Irán lugar poblado
شكراب Irán lugar poblado
شريف آباد Irán lugar poblado
شريف آباد Irán lugar poblado
سراب تاوۀ بالا Irán lugar poblado
سراب شهرك Irán lugar poblado
سراب مير بيگ Irán lugar poblado
صدر آباد پائين Irán lugar poblado
رود ساديچ Irán arroyo
رودخانۀ سديچ Irán arroyo
شاه بهرام Irán lugar poblado
قريۀ شهنشاه Irán lugar poblado
سراب داود Irán lugar poblado
رءس سديچ Irán punta
شاه كندی Irán lugar poblado
اسلام آباد Irán lugar poblado
سهل Irán lugar poblado
صاحبی Irán lugar poblado
صاحب آباد Irán lugar poblado
رزا آباد Irán lugar poblado
سفيد دشت Irán lugar poblado
كوه سفيد بار Irán montaña
خور القصير Irán brazo de mar
شول آباد Irán lugar poblado
شوله Irán lugar poblado
شوبكلا Irán lugar poblado
كوه رگ آبزه Irán montaña
قلعۀ ميله خور Irán lugar poblado
قلعۀ مير آخوند Irán lugar poblado
قلعۀ مهربان Irán ruina
سرفراش عليا Irán lugar poblado
تاريكۀ رنگرزان Irán lugar poblado
كوه سردوفون Irán montaña
كوه سنگاب Irán montaña
پسته Irán lugar poblado
كوه پرگز Irán montaña
سندگان سفلى Irán lugar poblado
سلياكتی Irán lugar poblado
سال صغير Irán lugar poblado
ساكی بالا Irán lugar poblado
سخت سر Irán lugar poblado
رامسر Irán lugar poblado
سكزناب Irán lugar poblado
سكيزناب Irán lugar poblado
سلئ كوچك Irán lugar poblado
راوند وسطى Irán lugar poblado
روان Irán lugar poblado
رودبار Irán lugar poblado
قوز دوی Irán lugar poblado
قوزدوی Irán lugar poblado
قوزان Irán lugar poblado
قوشه دگرمان Irán lugar poblado
ارتفاعات سنگی داغی Irán montañas
سنگ سياه Irán lugar poblado
سريك Irán lugar poblado
سندلی Irán lugar poblado
سر آسياب Irán lugar poblado
سعيد آباد Irán lugar poblado
سيد آباد Irán lugar poblado
رود ريش Irán lugar poblado
صالح كوتاه Irán lugar poblado
صالح آباد Irán lugar poblado
ساليه آباد Irán lugar poblado
قلعۀ امان الله Irán lugar poblado
قلعۀ امان الله Irán lugar poblado
رش كوه Irán montaña
رباط شورين Irán lugar poblado
رباط عليا Irán lugar poblado
رماضی Irán lugar poblado
پشت تنگ Irán lugar poblado
سنگايی كوه Irán montaña
سراهبند Irán lugar poblado
سردب رود Irán lugar poblado
پر كوه Irán lugar poblado
صبور Irán lugar poblado
ثبلوئيه Irán lugar poblado
سمنگان Irán estación de tren
سابق محله Irán lugar poblado
رود سمه Irán lugar poblado
سلمبر پس Irán paso
قاسم آباد Irán lugar poblado
رزان Irán lugar poblado
رستم كلا Irán lugar poblado
كوه قلعه Irán montaña
قلعۀ تبرك Irán lugar poblado
قره داغ Irán montaña
قره داغ Irán montaña
قلعه رفيع Irán lugar poblado
قلعه Irán lugar poblado
قلعه نو Irán lugar poblado
قلعه نو گونسبان Irán lugar poblado
قلعه نو خرگان Irán lugar poblado
قائمشهر Irán lugar poblado
پير حمزه Irán santuario
كوه پير غيب Irán montaña
پشرت Irán lugar poblado
پلولی Irán lugar poblado
پلۀ بابا حسين Irán lugar poblado
پيل Irán lugar poblado
پس ريش Irán lugar poblado
پس پشته Irán lugar poblado
پندرجان Irán lugar poblado
كوه پير غريب Irán montaña
پير اشكفت Irán lugar poblado
قزل آغاج Irán cresta
قيدر Irán lugar poblado
وردنجان Irán lugar poblado
پرچهكوه Irán lugar poblado
پرچكوه Irán lugar poblado
پناهكوه Irán granja
كوه دختر Irán montaña
قلی لاله Irán lugar poblado
قلی كندی Irán lugar poblado
قشلاق تيل Irán lugar poblado
تيل Irán lugar poblado
قپان پائين Irán lugar poblado
قانياروق سفلى Irán lugar poblado
قنياروق علي Irán lugar poblado
قره تگينی Irán lugar poblado
قره تگينی Irán lugar poblado
آب سياه Irán arroyo
كاروانسرا Irán casa de descanso
قره قوزي دو Irán lugar poblado
قره آقاج Irán lugar poblado
قراقاچ Irán lugar poblado
رود قلعه موره Irán arroyo
قلعه جين بزرگ Irán lugar poblado
كوه قلعه اندرون Irán montaña
قلندری Irán lugar poblado
پاوه رود Irán lugar poblado
قشلاق Irán lugar poblado
قيزيلگش Irán lugar poblado
قزلی Irán lugar poblado
قشلاق Irán lugar poblado
قشلاق دهپول Irán lugar poblado
قر قوش Irán lugar poblado
قزل دره Irán lugar poblado
قارون Irán lugar poblado
قره قاچ Irán lugar poblado
كوه قره خان Irán cerro
كوه قراولخانه Irán montaña
كوه قراول Irán estribación
كن بنهچی كود علی Irán lugar poblado
قلعه گل Irán lugar poblado
قلعه تك Irán lugar poblado
غلعه تك Irán lugar poblado
قلعه جيق Irán lugar poblado
قلعه فريدن Irán lugar poblado
قلئه فريدون Irán lugar poblado
قلعۀ فريدون Irán lugar poblado
قجراب علي Irán lugar poblado
فولواری Irán lugar poblado
پير نساء Irán lugar poblado
قلعه چائی Irán lugar poblado
پيلان گرگ Irán lugar poblado
رودخانۀ پيچاب Irán arroyo
پاتاوه Irán lugar poblado
پا تپه Irán lugar poblado
قلقل رود Irán arroyo
تويسركان Irán arroyo
قزل تپۀ علی قلی Irán lugar poblado
كيزيلتپخ Irán lugar poblado
رودخانۀ قزقان چای Irán arroyo
غلته Irán lugar poblado
قلته Irán lugar poblado
قره دين Irán lugar poblado
نيم دور Irán lugar poblado
نمكه Irán lugar poblado
پرنك Irán lugar poblado
پوراز Irán lugar poblado
مور سياه Irán montaña
موربيد Irán lugar poblado
درۀ مرغ خان Irán desfiladero
حوز ملا Irán embalse
متل قو Irán lugar poblado
معتمد آباد Irán lugar poblado
رعس المطاف Irán punta
مروهتپ Irán lugar poblado
مرادلی وست Irán lugar poblado
مردلی سفل Irán lugar poblado
پاچی Irán lugar poblado
پشمك Irán lugar poblado
بيشك تپه Irán lugar poblado
پشك تپه Irán lugar poblado
آب قشلاق Irán arroyo
ميرنده Irán lugar poblado
نيكنام ده Irán lugar poblado
غشلغ Irán lugar poblado
غشلغ Irán mina de carbón
قشلاق Irán mina de carbón
قهوه خانۀ قرخلار Irán lugar poblado
سيلوار Irán lugar poblado
تنگ موجان Irán paso
نو دۀ علی نقی خان Irán lugar poblado
نوده Irán lugar poblado
نوده Irán lugar poblado
نصرت آباد Irán lugar poblado
نسمه Irán lugar poblado
ناصری Irán lugar poblado
نسر ابد Irán lugar poblado
شاهزاده ناصر Irán santuario
ناندل Irán lugar poblado
ملهم دره Irán lugar poblado
مختابادی Irán lugar poblado
مخلسن Irán lugar poblado
مخلصون Irán lugar poblado
موخليس آباد Irán lugar poblado
فشام Irán lugar poblado abandonado
پاشا كلا Irán lugar poblado
مراد آباد Irán lugar poblado
سنگ پائين Irán lugar poblado
پسندو Irán granja
درۀ گازی كوچك Irán barranco
كوه ميشو Irán montañas
كوه ميشو Irán montañas
پا گنده Irán granja
پگاجك Irán lugar poblado
پرچ Irán lugar poblado
ميقان Irán lugar poblado
ميقان Irán lugar poblado
غلئه غبد Irán lugar poblado
قلعۀ قباد Irán lugar poblado
نمل Irán lugar poblado
نوكن Irán lugar poblado
قلعۀ پست جان Irán lugar poblado
نوجه دۀ كريمی Irán lugar poblado
نر كوه Irán montaña
نام نيك Irán lugar poblado
نجف آباد Irán lugar poblado
معين آباد Irán granja
محسن آباد Irán lugar poblado
پروز Irán lugar poblado
نمك كوير Irán lugar poblado
رودخانۀ منج Irán arroyo
مر سبز Irán lugar poblado
كوه مرغ زرد Irán montaña
ميرزا حكيم Irán granja
ارگن Irán lugar poblado
اوليائی Irán lugar poblado
كوه نيزار Irán montaña
كوه قاطر لنگ Irán montaña
كوه ميل خرما Irán montaña
ميل كبود Irán manantial
ميلاس Irán lugar poblado
نو ده حاجيلر Irán lugar poblado
ممسنی عليا Irán lugar poblado
ملك آباد Irán lugar poblado
مشله Irán lugar poblado
موشكيه Irán lugar poblado
موشكيه Irán lugar poblado
موجرد Irán lugar poblado
موجان Irán lugar poblado
ماليون Irán lugar poblado
ليرسر Irán lugar poblado
لير سر Irán lugar poblado
ليقناب Irán lugar poblado
ليند Irán lugar poblado
ليل بحرينی Irán lugar poblado
ليليان Irán lugar poblado
لتوند Irán lugar poblado
كوه پر پائين Irán lugar poblado
مباركه Irán lugar poblado
مباركه Irán lugar poblado
مبارك آباد ويله Irán lugar poblado
كوه كورم Irán montaña
پده بلند Irán lugar poblado
دبيرستان نوشيروان Irán escuela
مزرعه دشتگاه Irán lugar poblado
مزرعه Irán lugar poblado
نی بند Irán comisaría
نسن Irán lugar poblado
كوه نثار تنگ Irán montaña
تنگ نايب Irán barranco
مزيه Irán lugar poblado
مالچ Irán lugar poblado
ميسر Irán lugar poblado
مهلهزان Irán lugar poblado
ماتازان Irán lugar poblado
ليو بالا Irán lugar poblado
ناغون پائين Irán lugar poblado
كوه لشان Irán montaña
لنده Irán lugar poblado
لرستان Irán división administrativa de primer orden
اسكو محله Irán lugar poblado
نساء Irán lugar poblado
نورين Irán lugar poblado
مزرعۀ شير آباد Irán lugar poblado
شيخ علی شاه Irán lugar poblado
مزرعه سه دنگ Irán lugar poblado
مزارعی Irán lugar poblado
نيمه حيل Irán lugar poblado
نيمهل Irán lugar poblado
نافچ Irán lugar poblado
نوازن Irán lugar poblado
مزرعه مل پيشكوه Irán lugar poblado
ده خليف Irán lugar poblado
نده Irán lugar poblado
چاه مره Irán pozo
مومج خيل Irán lugar poblado
كوه لكه نمك Irán montaña
كوكه Irán lugar poblado
كوه زره Irán lugar poblado
محمد آباد Irán lugar poblado
محمد آباد Irán lugar poblado
كوريان Irán lugar poblado
كوه سترك Irán lugar poblado
سه آب Irán túnel
ارتگل Irán lugar poblado
خوره گز Irán lugar poblado
مهدی آباد Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.