سوشتارين - كبگان - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
سوشتارين Irán lugar poblado
سبزوار Irán lugar poblado
يارولی Irán lugar poblado
ترك امير Irán lugar poblado
وشكمروی بالا Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
نصرتاباد لكلك Irán lugar poblado
منور تپه Irán lugar poblado
قوری چای Irán lugar poblado
قزل آقاج Irán lugar poblado
نادری Irán lugar poblado
مقوله Irán lugar poblado abandonado
رستم كندی Irán lugar poblado
نور آباد Irán lugar poblado
مموله Irán lugar poblado
هاجی آباد Irán lugar poblado abandonado
گزل قايه Irán lugar poblado
لك لك Irán lugar poblado
كاظم آباد Irán lugar poblado abandonado
كوانج Irán lugar poblado
كلوچه Irán lugar poblado
كولچاه Irán lugar poblado
خور خوره Irán lugar poblado
خورخوره Irán lugar poblado
جوربندی Irán lugar poblado
جوروندی Irán lugar poblado
جبرائيل Irán lugar poblado
قلعه جوق سياه منصور Irán lugar poblado
پشت دربند Irán lugar poblado abandonado
كرگان عليا Irán lugar poblado
كچی گرد Irán lugar poblado
گچی گرد Irán lugar poblado
ديزه Irán lugar poblado
دزج Irán lugar poblado
ديركلو Irán lugar poblado
ديلبران Irán lugar poblado
دلبران Irán lugar poblado
دلك Irán lugar poblado
ده لو Irán lugar poblado
چامگولی Irán lugar poblado
قلالو خان Irán lugar poblado
دار قيس Irán lugar poblado
چشمۀ خليل Irán lugar poblado
چشمه كوره Irán lugar poblado
گردكانه Irán lugar poblado
بالوانه Irán lugar poblado
اشابجو Irán lugar poblado
آرزند Irán lugar poblado
گنجه Irán lugar poblado
حسيناباد كليائی Irán lugar poblado
بيجار Irán lugar poblado
بابا رشانی Irán lugar poblado
اهكند بال Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
كوه سياه Irán montaña
علی بدل Irán lugar poblado
آل كبود Irán lugar poblado
رودخانه گورانی Irán arroyo
حسين آباد Irán lugar poblado
چم ميهم Irán arroyo
كوه پريشان Irán montaña
پريوه Irán lugar poblado
چهار چشمه Irán lugar poblado
كوه چشمه Irán montaña
چهار طاق Irán lugar poblado
چالاب Irán lugar poblado
سركل Irán lugar poblado
سرقل Irán lugar poblado
قمچقای Irán lugar poblado
مچينه Irán lugar poblado
لخرود Irán granja abandonada
امامزاده عبد الله Irán santuario
آزاد ويس سفلى Irán lugar poblado
آزاد ويس عليا Irán lugar poblado
كوه ابراهيم عطار Irán montaña
كوه باش Irán montaña
امامزاده حيدر Irán santuario
تخت عليا Irán lugar poblado
آغجه گنبد Irán lugar poblado
امامزاده حسين Irán santuario
عسگر آباد Irán lugar poblado abandonado
امامزاده پير مجنون Irán ruina
قره دربند Irán lugar poblado
اند آباد سفلى Irán lugar poblado
ينگيجه Irán lugar poblado
كنارسی Irán granja
چشمه Irán granja
امامزادۀ سبز پوشان Irán santuario
مظفری جنوبی Irán lugar poblado
مالكی Irán granja abandonada
لولك آباد Irán lugar poblado
كوه كوشكار Irán montaña
ليلتين Irán lugar poblado
حسن آباد Irán lugar poblado
گاهدر Irán lugar poblado
گزك Irán lugar poblado
عشرت آباد Irán lugar poblado
انگوران Irán lugar poblado
بن احمدون Irán lugar poblado
بينك Irán lugar poblado
اباری Irán arroyo
دره گپ Irán arroyo
بنه خاطر Irán lugar poblado
بندر ديلم Irán lugar poblado
سياه مكان سفلى Irán lugar poblado
شيخ عبد اله Irán lugar poblado
شاه ابو شاه Irán lugar poblado
قشلاق ملك كندی Irán lugar poblado
شركت بهمنشير Irán fábrica
قره قانلوی وسطى Irán lugar poblado
خياو Irán lugar poblado
مشگين شهر Irán lugar poblado
احمد آباد Irán lugar poblado
حاجی بيجانلو Irán lugar poblado
حاج محمد خان Irán lugar poblado
حاجی يمان كندئ عليا Irán lugar poblado
سنگر Irán lugar poblado abandonado
دوهچی Irán lugar poblado
چارق داش Irán lugar poblado
بران سفلى Irán lugar poblado
آق قباق سفلى Irán lugar poblado
آقا محمد بيگلو Irán lugar poblado
سر چم Irán lugar poblado
رجئين Irán lugar poblado
سامبغاجی Irán lugar poblado
لكراباد عليا Irán lugar poblado
تك وان Irán lugar poblado
كلوجه خالسه Irán lugar poblado
مزرعه Irán lugar poblado
كلوجه Irán lugar poblado
كهلبك بلاغی Irán lugar poblado
برزند چای Irán arroyo intermitente
گونی كندی Irán lugar poblado
اسماعيل كندی Irán lugar poblado
چقونگنش Irán lugar poblado
بال داغی Irán lugar poblado
يلسوئی Irán lugar poblado
پاره قشلاق Irán lugar poblado
پاره قشلاق عليا Irán lugar poblado
بيوک خانلو Irán lugar poblado
اغلانداغ Irán montaña
منصورلو Irán lugar poblado
پارا قشلاق Irán lugar poblado
پارس آباد Irán lugar poblado
فارس آباد Irán lugar poblado
ايران آباد Irán lugar poblado
قرخ بلاغ Irán lugar poblado
قره تپه Irán lugar poblado
وت باشا Irán lugar poblado
تك دام Irán lugar poblado
دمولی Irán lugar poblado
قوری چای Irán lugar poblado
قلعه برزند Irán lugar poblado
مجيد آباد Irán lugar poblado
شورگل Irán lugar poblado
شاهكرم Irán lugar poblado
سواره Irán lugar poblado
داشبلاغ Irán lugar poblado
آيران درهسی Irán lugar poblado
قلی اوغلی Irán lugar poblado
شرفه Irán lugar poblado
قشلاق حاجی پاشا خان Irán lugar poblado
ميدانجيق Irán lugar poblado
شيخ عظيمو Irán lugar poblado
سر خانه Irán lugar poblado
قشلاق حاجی بايندر Irán lugar poblado
قشلاق تومار Irán lugar poblado abandonado
قشلاق احمد خان Irán lugar poblado
پتلی كندی Irán lugar poblado
مجمير Irán lugar poblado
يدهلو Irán lugar poblado
گوگرجين Irán lugar poblado
لای Irán lugar poblado
ملالو Irán lugar poblado
مردان Irán lugar poblado
علی محمدلو Irán lugar poblado
اغميون Irán lugar poblado
آغميون Irán lugar poblado
جمال آباد Irán lugar poblado
خرم آباد Irán lugar poblado
ميكائيل درسی Irán lugar poblado
ارجغ Irán lugar poblado
عباس علی لو Irán lugar poblado
عالی قاپو Irán lugar poblado
شهمار بيگلو Irán lugar poblado
اجيرلو Irán lugar poblado
ديزو Irán lugar poblado
سليمان قشلاقی Irán lugar poblado
ابراهيم كندئ عليا Irán lugar poblado
انار Irán lugar poblado
مويل Irán lugar poblado
گيلاوند Irán lugar poblado
كوه بابا حر Irán montaña
علياباد بيگ رزا Irán lugar poblado
اكبراباد عليا Irán lugar poblado
احمد آباد Irán lugar poblado
آب بيد Irán lugar poblado
ريگ سفيد Irán lugar poblado
امامزاده نيكون واسک Irán santuario
ایستگاه چم سنگر Irán estación de tren
كوه بنه Irán cerro
احمد آباد Irán lugar poblado
سر تپه Irán lugar poblado
سر تنگ Irán lugar poblado
كلجوب Irán lugar poblado
كله جوب عليا Irán lugar poblado
سياه گل شاه عباس Irán lugar poblado
شمس آباد Irán lugar poblado
خايان Irán lugar poblado
كوه خرگلان Irán montaña
خليلان بالا Irán lugar poblado
بيناف Irán lugar poblado abandonado
آب پسيل Irán arroyo
آب پسير Irán arroyo
كيان عليا Irán lugar poblado
چم خشكه Irán lugar poblado abandonado
قلعه كاسيان Irán lugar poblado
كی كم در Irán lugar poblado
خان آباد Irán lugar poblado
جمشيد آباد Irán lugar poblado
حميد آباد Irán lugar poblado
يروند Irán lugar poblado
گرمابلۀ عليا Irán lugar poblado
كركیخان Irán lugar poblado
كركين خان Irán lugar poblado
كارخانۀ حكيم Irán lugar poblado
فخراباد بالا Irán lugar poblado
هيه Irán lugar poblado abandonado
آب گوركش Irán arroyo
ده سفيد مطهری Irán lugar poblado
كارخانۀ سفيد كن Irán lugar poblado
کوه مقابل گیر Irán montaña
آب سرده Irán lugar poblado
بند جوب شمره يك Irán lugar poblado
زرشگاه Irán lugar poblado
كپر جودكی Irán lugar poblado
پيلهگاه Irán lugar poblado abandonado
رنگرزان وسطی Irán lugar poblado
زرين خانه Irán lugar poblado
يزجرد Irán lugar poblado
وروندی Irán lugar poblado
ورازون جم Irán lugar poblado
ورازون چم Irán lugar poblado
كمره سفلى Irán lugar poblado abandonado
هاجی آباد Irán lugar poblado
مرگه سر Irán lugar poblado
كواينه Irán lugar poblado
توزازن Irán lugar poblado
تپه گچی Irán lugar poblado
تخت صادق Irán localidad
گوشه پل Irán lugar poblado
چول Irán lugar poblado abandonado
آبگرمك عليا Irán lugar poblado abandonado
تكانه Irán lugar poblado
سين آباد Irán lugar poblado
شيروان چقا Irán granja abandonada
شيرين چيغ Irán granja abandonada
تيطر خان Irán lugar poblado
شهيد شمس اد دين امانی Irán lugar poblado
شاه بداغ Irán lugar poblado
سر تپه عليا Irán lugar poblado
سرگرفتۀ سفلى Irán lugar poblado
سر گرفتۀ سفلى Irán lugar poblado
سر گرفتۀ بالا Irán lugar poblado abandonado
پری مرده Irán lugar poblado
سندركان Irán lugar poblado
رابند عليا Irán lugar poblado
سر چقا Irán lugar poblado
سراب ميركۀ پائين Irán lugar poblado abandonado
سراب دارائی Irán lugar poblado
گيجالئ سفلى Irán lugar poblado
ده سفيد Irán lugar poblado
موراز موسى Irán lugar poblado abandonado
كوله خر سفلى Irán lugar poblado
كاسيان پائين Irán lugar poblado
قلعۀ شمشاه Irán lugar poblado
قلعه سمر خان Irán lugar poblado
قلعه کريم آباد Irán lugar poblado
كبودس Irán lugar poblado
ده نو مقدس Irán lugar poblado
وزمستان Irán lugar poblado
ديگه قاديان Irán lugar poblado abandonado
قلعۀ حاجی رحمت الله Irán lugar poblado
قلعه علی Irán lugar poblado
قلعه قنبر Irán lugar poblado
قلعه نو فلكد دين Irán lugar poblado
كبودۀ دهجو Irán lugar poblado
گونستان Irán lugar poblado
گونستان Irán lugar poblado
چم سنگر Irán lugar poblado abandonado
پاراه پونه Irán lugar poblado
نلخاص عليا Irán lugar poblado
جنبلاق Irán lugar poblado
جان بلاغ Irán lugar poblado
گاراژ پل Irán lugar poblado
آب زز Irán arroyo
زاغۀ عليا Irán lugar poblado
زاغۀ بالا Irán lugar poblado
رازان Irán lugar poblado
سرب موسى ولدی Irán lugar poblado
مير احمدی Irán lugar poblado
هلون دشت Irán lugar poblado
هلن دشت Irán lugar poblado
شبن در Irán lugar poblado
كوه رنجه Irán montaña
كوه راجيمه Irán montaña
قلعه نوی حكيم Irán lugar poblado
پيوستۀ پائين Irán lugar poblado abandonado
كوه سرزنجه Irán montaña
سرتنگ برزه Irán lugar poblado abandonado
دره بيداد Irán lugar poblado abandonado
كوه باهر Irán montaña
ايوشان Irán lugar poblado
كر دره Irán lugar poblado
گالش داغی Irán montaña
كوه آرموت Irán montaña
ماماهان Irán lugar poblado
خالق آباد Irán lugar poblado
كرز Irán lugar poblado
جامشلو Irán lugar poblado
حصار Irán lugar poblado
گندوز Irán lugar poblado
قينرجه Irán lugar poblado
حصار Irán lugar poblado
گوزل دره Irán lugar poblado
كلمكان Irán lugar poblado
كل مكان Irán lugar poblado
درۀ ساكی Irán lugar poblado
درۀ چپی Irán lugar poblado
رودخانه دمق Irán arroyo
چرمغ سردرد Irán lugar poblado
چين سردرد Irán lugar poblado
چابوغ Irán lugar poblado
چالبوغ Irán lugar poblado
بزنجرد Irán lugar poblado
دوراخلو Irán lugar poblado
كوه بزرگ Irán montaña
چاه دره Irán lugar poblado
جنكور Irán lugar poblado
زاج كند Irán lugar poblado abandonado
دائی چی Irán lugar poblado
چغروند Irán lugar poblado
آغ كند Irán lugar poblado
آق كن Irán lugar poblado
انجير باغی Irán lugar poblado
شاهزاده حسين Irán santuario
بولاماجی Irán lugar poblado
ارجين Irán lugar poblado
آقچه قيه Irán lugar poblado
آق بلاغ Irán lugar poblado
شندستان Irán lugar poblado
چقاب دار Irán lugar poblado
بز ازنا Irán lugar poblado
بوزازناه Irán lugar poblado
توزلو Irán lugar poblado
تزلو Irán lugar poblado
شرور Irán lugar poblado
سرين Irán lugar poblado
الگزير Irán lugar poblado
آبی Irán lugar poblado
سانسوز Irán lugar poblado
قوزلجا Irán lugar poblado
قاضی بلاغ Irán lugar poblado
قره تپه Irán lugar poblado
پرول كرول Irán paso
رودخانۀ بياتون Irán arroyo
بياتان Irán lugar poblado
قجور Irán lugar poblado
قرا محمد Irán lugar poblado
قانقانلو Irán lugar poblado
ناصر آباد Irán lugar poblado abandonado
باقلا كوه Irán lugar poblado
بند جوب Irán lugar poblado
ساری بلاغ Irán lugar poblado abandonado
وكتخت آملج Irán lugar poblado
اجغ Irán lugar poblado
نر ابد Irán lugar poblado
لجامگير Irán lugar poblado
خان چای Irán lugar poblado
اراوون Irán lugar poblado
آقائی Irán lugar poblado
كهله آباد Irán lugar poblado
كهناب Irán lugar poblado
جفتان Irán lugar poblado
جزلا Irán lugar poblado
حسن عبدال Irán lugar poblado
خرنبد Irán lugar poblado
افراونده Irán lugar poblado
كوه مهربان دوغان Irán montaña
غلام ويس Irán lugar poblado
كونلو Irán lugar poblado
طهماس آباد Irán lugar poblado
عباس آباد Irán lugar poblado abandonado
زرقان Irán lugar poblado
زاج كندی چای Irán arroyo
گلجه Irán lugar poblado
گليجه Irán lugar poblado
گليجه Irán lugar poblado
دهنه Irán lugar poblado
خلعت آباد Irán lugar poblado
چپلو Irán lugar poblado
چنگوره Irán lugar poblado
دلخان داغ Irán montaña
زرين گل Irán lugar poblado
دگا Irán lugar poblado
چورناب Irán lugar poblado
چله خانه Irán montañas
چم رود Irán lugar poblado
چلپن Irán lugar poblado
حاتم آباد Irán lugar poblado
اردالند Irán lugar poblado
آقچۀ خرابه Irán lugar poblado
ولی آباد Irán lugar poblado abandonado
ازد Irán lugar poblado
اردين Irán lugar poblado
حسن آباد Irán lugar poblado
سيامان Irán lugar poblado
شيخلر Irán lugar poblado
استاكل Irán lugar poblado
كوه بنارود Irán montañas
شريعت آباد Irán lugar poblado abandonado
سهر ستان Irán lugar poblado
سعيديه Irán lugar poblado
كوه دره داشی Irán montaña
كوه قلی آباد Irán montaña
كوه قاضيان Irán montaña
قر تپ Irán cerro
قره بلاغ Irán lugar poblado
قانلی Irán lugar poblado
غريلر Irán lugar poblado
قلعۀ ديدار Irán lugar poblado
پابند Irán lugar poblado
نعلبندان Irán lugar poblado
نهروان Irán lugar poblado
نيروبان Irán lugar poblado
كوه قره داش سندستان Irán montaña
قباق تپه Irán lugar poblado
قبق تپ Irán lugar poblado
پليجين Irán lugar poblado
پيلی جين Irán lugar poblado
نينج Irán lugar poblado
کلویم Irán lugar poblado
كلوئيم Irán lugar poblado
يوجقاز بالا Irán centro vacacional
امامزاده حمزه Irán santuario
ملءستن Irán lugar poblado
مورستان Irán lugar poblado
بفراجرد Irán lugar poblado
شاهرود Irán arroyo
قلعه سرن Irán lugar poblado
قلعه سرن Irán lugar poblado
كله سيران Irán lugar poblado
كله سران Irán lugar poblado
اسپا Irán lugar poblado
آغ داغ Irán montaña
تازه كند Irán lugar poblado
خيمس Irán lugar poblado
خنگ Irán lugar poblado
هر آباد Irán lugar poblado
هرو آباد Irán lugar poblado
سرخ آباد Irán lugar poblado
سياه ورود Irán lugar poblado
ييلاق سفيد دشت Irán centro vacacional
پلنگسر Irán centro vacacional
الكش Irán lugar poblado
نكن Irán lugar poblado
نوكيان Irán lugar poblado
موين Irán lugar poblado abandonado
ميان رودان Irán lugar poblado
برد Irán lugar poblado
كلتان Irán lugar poblado
قلعه تان Irán lugar poblado
جزراندشت Irán lugar poblado
بندرگخ Irán lugar poblado
اسگستان Irán lugar poblado
انزر Irán lugar poblado abandonado
اندد Irán lugar poblado
كوه وناو Irán montaña
آل هاشم سفلى Irán lugar poblado
كورامار Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
سفيد دشت Irán lugar poblado abandonado
كوه چالان Irán montaña
كرن بزرگ Irán lugar poblado
نساز Irán lugar poblado
پازكی Irán lugar poblado
خمام Irán centro vacacional
گله جار Irán lugar poblado
گلزار Irán lugar poblado
سراب ايوان Irán lugar poblado
پاسگاه ژاندرمری چاه چغوك Irán comisaría
تل امان الله Irán lugar poblado
سركانه Irán lugar poblado
سر ميدان Irán lugar poblado
تل بالا Irán lugar poblado
چلكش Irán lugar poblado
بروسی Irán lugar poblado
برد بران Irán lugar poblado
كزاربند Irán lugar poblado
كبگان Irán arroyoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.