دم سرخ - وشاچ - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
دم سرخ Irán cerro
دم سرخ Irán cerro
دم دره Irán lugar poblado
دگل Irán estación de tren
يستگاه دوگل Irán estación de tren
كوه دو دلو Irán montaña
كوه چشمه كره Irán montaña
دمنالو Irán lugar poblado
چشمه بور Irán manantial
دبرال Irán lugar poblado
دوبراله Irán lugar poblado
دو براله Irán lugar poblado
بنه سردار Irán lugar poblado
بن اناش Irán manantial
بردون Irán lugar poblado
بن زرد سفلى Irán lugar poblado
كوه بربال Irán montaña
حسيناباد چقهاسی Irán lugar poblado
چولك Irán lugar poblado
چوب تراش Irán lugar poblado
بهادور بگ Irán lugar poblado
مالك اشتر Irán lugar poblado
دگرمان چای Irán lugar poblado
داديار احمد شريف Irán lugar poblado
كوه چلته Irán montaña
چلبتن Irán lugar poblado
چلندر Irán lugar poblado
رودخانۀ چله خانه Irán arroyo
چليچه Irán lugar poblado
چله گه Irán lugar poblado
چت اترك Irán lugar poblado
چلچر داغ Irán montaña
چلچر داغ Irán montaña
كوه چالاب Irán montaña
طسوج Irán lugar poblado
چشمه ابدال Irán lugar poblado
كوه دخمه Irán montaña
دكاموند عليا Irán lugar poblado
كوه ده مرده Irán montaña
دهله صوفيان Irán lugar poblado
چشمه Irán lugar poblado
چمن بيد Irán lugar poblado
چمن بيد ريگ Irán lugar poblado
چره Irán lugar poblado
چوره Irán lugar poblado
چوله دان Irán lugar poblado
چگا سيف الدين Irán lugar poblado
چقهاد زرد Irán cerros
استان بوشهر Irán división administrativa de primer orden
چنار برم بالا Irán lugar poblado
چاكری Irán lugar poblado
كوه چهل دختر Irán montaña
برغ Irán lugar poblado
كوه چه مگو Irán montaña
برجن Irán lugar poblado
بروجان Irán lugar poblado
كوه برم Irán montaña
بهمن آباد Irán lugar poblado
چركين Irán lugar poblado
دهنه Irán lugar poblado
رودخانۀ باهارك Irán arroyo
چقا صراحی Irán lugar poblado
چقا صراحی Irán lugar poblado
گردنۀ چناران Irán paso
آب چنار Irán arroyo
چناران Irán lugar poblado
دهغان Irán lugar poblado
آوردگان Irán lugar poblado
چاه چهل زری Irán granja
چاۀ چهل گزی Irán granja
چقا خور Irán lugar poblado
چقا كبود Irán lugar poblado
آورزمان Irán lugar poblado
برنجستانك بالا Irán lugar poblado
چاه برن Irán pozo
سيده Irán lugar poblado
برد بل Irán lugar poblado
بناتك Irán lugar poblado
دم آب Irán lugar poblado
بزيجان Irán lugar poblado
كوه بز گير Irán montaña
كوه بزبی Irán estribación
برجكی Irán lugar poblado
برجك Irán lugar poblado
بكران Irán lugar poblado
عزدين Irán lugar poblado
بغ ختن Irán lugar poblado
بند آب مرجم Irán montañas
رود بابل Irán arroyo
باب كهنوج Irán lugar poblado
ازيز آباد Irán lugar poblado
باغ كاج Irán lugar poblado
بادوك Irán lugar poblado
بيد اخابيت Irán lugar poblado
بيدل Irán lugar poblado
اشنيز Irán lugar poblado
اشنخر Irán lugar poblado
نيزار و علفزار كتك Irán pantano
عطاری Irán lugar poblado
به نمير Irán lugar poblado
بيباناك Irán lugar poblado
بيازيه Irán lugar poblado
بياتان Irán lugar poblado
برزيه Irán lugar poblado
برزيان Irán lugar poblado
برزيان Irán lugar poblado
بار انداز سر نمك Irán lugar de descanso
بهلكۀ دشلی Irán lugar poblado
به چين Irán lugar poblado
مه آباد Irán lugar poblado
بگشتو Irán lugar poblado
تركان Irán lugar poblado
بر افتاب ميلاس Irán lugar poblado
بندر گز Irán lugar poblado
بابا پير علی Irán lugar poblado
بغ سهراب Irán lugar poblado
باغ سورو Irán lugar poblado
باغ دره Irán lugar poblado
بغدادی Irán lugar poblado
بادنگون عليا Irán lugar poblado
آستان كرود Irán lugar poblado
كوه بيخی Irán montañas
بيد گرديه Irán lugar poblado
آلميرز Irán lugar poblado
اسلمرز Irán lugar poblado
كوه براليكسو Irán montaña
بدشت Irán lugar poblado
برسه Irán lugar poblado
آب بازفت Irán arroyo
بازنه Irán lugar poblado
بسطام Irán lugar poblado
بنار Irán lugar poblado
كوه بر آفتاب Irán montaña
برابر Irán lugar poblado
بنای هادی Irán lugar poblado
هشمت آباد Irán lugar poblado
بند كك Irán lugar poblado
پام Irán lugar poblado
بابا دينه Irán lugar poblado
بابا علی Irán lugar poblado
باغ مل Irán lugar poblado
باغ مهچار Irán lugar poblado
باغ لطفيان Irán lugar poblado
بداف Irán lugar poblado
بادابسر Irán lugar poblado
بيراهگان Irán lugar poblado
آسيابك Irán lugar poblado
آسيا بك Irán lugar poblado
آشورادۀ كوچك Irán lugar poblado
برخوردار Irán lugar poblado
كوه بن Irán montaña
بن Irán lugar poblado
بليلوند Irán lugar poblado
بازار Irán lugar poblado
رودخانۀ بشت Irán arroyo
بلده Irán lugar poblado
بلدۀ بالا Irán lugar poblado
بلادرجان Irán lugar poblado
بلاورجان Irán lugar poblado
بهور Irán lugar poblado
باقر آباد Irán lugar poblado
بايوه Irán lugar poblado
بامكان Irán lugar poblado
كوه بهرو Irán montaña
كوه بهر Irán montaña
آهو دشت Irán lugar poblado
احمد آباد Irán lugar poblado
رشتۀ آگديرگك Irán montañas
چاه افشار Irán pozo
چشمۀ ابو الحيه Irán manantial
ابو الفتح آباد Irán lugar poblado
اسد كوه Irán lugar poblado
ابد الله آباد Irán lugar poblado
عنبرته Irán lugar poblado
انبار الم Irán lugar poblado
علياباد انقلاب Irán lugar poblado
آق بلاق Irán lugar poblado
كوه انجيره Irán cerro
دهنۀ علی عسكری Irán paso
علی آباد Irán lugar poblado
علياباد زيراب Irán lugar poblado
توتستان Irán lugar poblado
رودخانۀ آفرينه Irán arroyo
عزيز آباد Irán lugar poblado
كوه احمد ليوه Irán montaña
آهنگران Irán lugar poblado
استان چاهارم Irán división administrativa de primer orden
استان آذربايجان باختری Irán división administrativa de primer orden
بياتان عليا Irán lugar poblado
احمداباد گل تپه Irán lugar poblado
آب باريك Irán lugar poblado
آبدون Irán lugar poblado
اسد آباد Irán lugar poblado
درشگفت Irán lugar poblado
آقجه خرابه Irán lugar poblado
وج خرابه Irán lugar poblado
عباس كلپت Irán lugar poblado
انجراوند Irán lugar poblado
برد شمشير Irán lugar poblado
اغدره Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
برسوز Irán lugar poblado
بهرگان سر Irán yacimiento petrolífero
كوه علی پا Irán estribación
امامزاده علی نعير Irán santuario
آب زير Irán lugar poblado
آبريز Irán lugar poblado
آزادمون Irán lugar poblado
ازدمن Irán lugar poblado
آزاد بخت كره پای اوليا Irán lugar poblado
سر تنگ آب زا Irán lugar poblado
احمد آباد Irán lugar poblado
عبد الله كوه Irán lugar poblado
عبدل آباد Irán lugar poblado
گدوك آغيز Irán montaña
كوه قلی تاش Irán montaña
اكيشلی Irán lugar poblado
آرومند Irán lugar poblado
ارتك Irán lugar poblado
عباساباد نيمداد Irán lugar poblado
عباس آباد Irán lugar poblado
عباساباد خان Irán lugar poblado
امروان Irán lugar poblado
بردله Irán lugar poblado
انگوران Irán lugar poblado
انگاس Irán lugar poblado
بهرام آباد Irán lugar poblado
بهرام آباد Irán lugar poblado
علمدار پائين Irán lugar poblado
علمدار Irán lugar poblado
آق تقۀ جديد Irán lugar poblado
آقتوگه Irán lugar poblado
اميری عليا Irán lugar poblado
رس Irán arroyo
ارس رود Irán arroyo
امين آباد Irán lugar poblado
آله دره بالا Irán lugar poblado
اميران عليا Irán lugar poblado
آكند Irán lugar poblado
كوه علائی Irán montaña
ابو اسحاق Irán lugar poblado
ابو اسحق Irán lugar poblado
عكس آباد Irán lugar poblado
كوه آبنهر Irán montaña
آب مورد Irán lugar poblado
ارمنی بلاغی Irán lugar poblado
ارمان Irán lugar poblado
ارمان Irán lugar poblado
آبكوت عليا Irán lugar poblado
آب كت بالا Irán lugar poblado
آبخوری Irán lugar poblado
ارجنو Irán lugar poblado
ارجنك Irán lugar poblado
ارجنك Irán lugar poblado
ارجنان Irán lugar poblado
اردل Irán lugar poblado
امار ميانرود Irán lugar poblado
قشلاق امير آباد Irán lugar poblado
الوان كمر بالا Irán lugar poblado
كوه الوند Irán montañas
الفاوت Irán lugar poblado
حوز آخوند Irán depósito de agua
جبال البرز Irán montañas
رشتۀ كوهای البرز Irán montañas
آبكش Irán lugar poblado
آبكش Irán lugar poblado
درۀ آبسر Irán barranco
ارنجك Irán lugar poblado
آبهندو Irán lugar poblado
ابهر چای Irán arroyo
آرند Irán lugar poblado
آريكان Irán lugar poblado
اركس Irán lugar poblado
علويه Irán lugar poblado
آب باريك بالا Irán lugar poblado
آبزر Irán lugar poblado
ابردژ Irán lugar poblado
آباده Irán lugar poblado
حسين آباد Irán lugar poblado
کوه وانمان Irán montaña
سرگز Irán lugar poblado abandonado
چشمۀ عرب Irán lugar poblado abandonado
جزيرۀ ابو موسى Irán isla
صفيه Irán lugar poblado
كوه بز Irán montaña
كوه زاد محمود Irán montaña
نایندی Irán lugar poblado abandonado
هاله Irán lugar poblado
چشمه سفید آب Irán manantial
چاه لور Irán pozo
نخل تقی Irán lugar poblado
رودخانه شور Irán arroyo
شاه نظر Irán santuario
شهر پوم Irán lugar poblado
حوض قیلوقه Irán charca
شكرويه Irán lugar poblado
چشمۀ كراكی Irán manantial
چشمۀ توله Irán manantial
گرو Irán huerto
پيش باريك Irán granja
سر شم Irán granja
بائينی Irán lugar poblado
رودخانۀ در مرخ Irán arroyo
تچک Irán lugar poblado
قدمگاه حسين Irán santuario
نان خور Irán lugar poblado
کوه سیبا Irán montaña
تيريچ Irán granja
جزيرۀ شيتوار Irán isla
سرو Irán lugar poblado
سروباش Irán lugar poblado
بندو Irán lugar poblado
سر دهنه ميمند Irán lugar poblado
سيخران عليا Irán lugar poblado
سق Irán lugar poblado abandonado
سيريئيه Irán lugar poblado
امامزاده علی Irán santuario
تل گردو Irán lugar poblado
سفين Irán lugar poblado
تسكات Irán lugar poblado
طاسكوئيه Irán lugar poblado
توشكويه Irán lugar poblado
مدن ريز Irán lugar poblado
نم نت كنون Irán arroyo
امير المءمنين Irán santuario
ابراهيماباد بيگ زاده Irán lugar poblado
رود خليفه Irán arroyo
دره سرد Irán valle
كوه آوشتن Irán montaña
رودخانۀ خان و قوم Irán arroyo
سهنه Irán lugar poblado
جعفر آباد Irán lugar poblado
توقلی جوق Irán lugar poblado
قره داغ Irán lugar poblado
چاه چهل زری Irán santuario
رود شالغاه Irán arroyo
كال شور Irán arroyo intermitente
شهرستان مينودشت Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان بيله سوار Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان نير Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان سلسله Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان گناوه Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان بابلسر Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان جويبار Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان جاجرم Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان رزن Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان كامياران Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان مهريز Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان اروميه Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان پيرانشهر Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان سردشت Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان اليگودرز Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان بروجرد Irán división administrativa de segundo orden
طالقانی Irán lugar poblado
دپرنظری Irán lugar poblado
فرك Irán lugar poblado
چغات چاه حسين Irán cerro
دبستان عباسی Irán escuela
احمد آباد Irán lugar poblado
امير آباد Irán lugar poblado
سوتكاله Irán lugar poblado
كلاتۀ علی محمد Irán lugar poblado
نميده Irán lugar poblado
شاله شوری Irán lugar poblado
سراب شوهان Irán lugar poblado
خزيم Irán granja
بوره Irán granja
كاور Irán lugar poblado
گردنۀ كندگ كودامی Irán paso
چرم قلندر Irán lugar poblado
رودخانه پل Irán lugar poblado
سپستان Irán arroyo
رودخانۀ شب ليز Irán arroyo
كوه كاهدان Irán montaña
برزنه Irán lugar poblado
خان مهد Irán lugar poblado
كلاته اهمد Irán lugar poblado
امامزاده اسماعيل Irán lugar poblado
تازه كند Irán lugar poblado
شهرياری Irán lugar poblado
گوسوت Irán lugar poblado
حاجی آباد Irán lugar poblado
چنگائی Irán lugar poblado
بداغ سرا Irán lugar poblado
كوه ده رپ Irán montaña
رود كل ماهرخ Irán arroyo
رودخانۀ تقار Irán arroyo intermitente
سنجد Irán lugar poblado
گل زرد Irán lugar poblado
سنگ سفيد Irán lugar poblado
دو راه Irán lugar poblado
چهار ده Irán lugar poblado
شهرستان تنگستان Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان سواد كوه Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان نوشهر Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان زنجان Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان تكاب Irán división administrativa de segundo orden
تير بوئيه Irán lugar poblado
آقل كم Irán arroyo
كوه آخور Irán montaña
چاه اهمد Irán pozo
سرتشنيز Irán lugar poblado
سر مور Irán lugar poblado
شيخ هابيل Irán lugar poblado
قلعه گلاب Irán lugar poblado
ابراهيم آباد Irán lugar poblado
دم سيه Irán lugar poblado
ده پياز Irán lugar poblado
ده پياز Irán lugar poblado
تاران كشور Irán lugar poblado
هلور Irán lugar poblado
بی كلا Irán lugar poblado
گيلاپی Irán lugar poblado
كولئ بايندر Irán lugar poblado
گركيان Irán lugar poblado
ادهری رود Irán arroyo
درۀ گرگ Irán lugar poblado
يونكی Irán lugar poblado
توسكستان Irán lugar poblado
دوزهير Irán lugar poblado
دهوئيه Irán lugar poblado
ده نو اسد الله خان Irán lugar poblado
ده نو Irán lugar poblado
دری كنده Irán lugar poblado
برماد آباد Irán lugar poblado
كوه ميانرو Irán montaña
دراستو Irán lugar poblado
بند مهدی Irán granja
بيمارستان صريا Irán hospital
سر Irán lugar poblado
كوه زال Irán montaña
سيلارستان سفلى Irán lugar poblado
گروس Irán lugar poblado
گروس Irán lugar poblado
گاوبر پائين Irán lugar poblado
ده چقاسی Irán lugar poblado
ده نو Irán lugar poblado
چقاول Irán lugar poblado
چغابل Irán lugar poblado
چنار بن Irán lugar poblado
سوخانيان Irán lugar poblado
يستگاه جيلان Irán lugar poblado
امامزاده جمشيد Irán lugar poblado
آغوز كله Irán lugar poblado
رود اسكان Irán arroyo
چهار موران Irán lugar poblado
چهار موران Irán lugar poblado
چشمۀ خواجه Irán lugar poblado
چشمه خواجه Irán lugar poblado
چماز كلا Irán lugar poblado
استخر سر Irán lugar poblado
كنسی Irán lugar poblado
چناربن Irán lugar poblado
تقی آباد Irán lugar poblado
سرخ بيد بالا Irán lugar poblado
رودخانۀ گارچيدان Irán arroyo
دولتشاهی Irán lugar poblado
رود بار Irán lugar poblado
شرامتان Irán lugar poblado
سيد كلای پائين Irán lugar poblado
اريم Irán lugar poblado
گوكيا Irán lugar poblado
عليش آباد قشلاقيش آباد Irán lugar poblado
كوشك پائين Irán lugar poblado
سياه كمر Irán lugar poblado
فيروز كلا Irán lugar poblado
شاطر آباد Irán lugar poblado
حجت آباد Irán granja
ياغی كلا Irán lugar poblado
منگلاب Irán lugar poblado
كوه يزدو Irán montaña
كوه رباط Irán montaña
قوری چای Irán lugar poblado
شرك Irán lugar poblado
اسماعيل محمودی Irán lugar poblado
ميرورزان Irán lugar poblado
ترك محله Irán lugar poblado
قشلاق ساريقويا Irán lugar poblado
تلرئ عليا Irán lugar poblado
شاهكوه پاين Irán lugar poblado
شار كوه پائين Irán lugar poblado
سهل آباد Irán lugar poblado
ده نو Irán lugar poblado
مريم آباد Irán lugar poblado
هندی سگ Irán lugar poblado
وردنگون Irán lugar poblado
امام دشت Irán lugar poblado
چاه پلنگ Irán pozo
سركه Irán lugar poblado
كوه گو چال Irán estribación
رود گرگان Irán arroyo
گندهجين Irán lugar poblado
پاچنار شمالی Irán lugar poblado
سنگ آباد Irán lugar poblado
رود ملگانزال Irán arroyo
كالاته سبز Irán lugar poblado
كلاتۀ نعمت Irán lugar poblado
خر كيش Irán arroyo
وشاچ Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.