آب كهور - مهمد آباد - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
آب كهور Irán manantial
چاه مرجانی Irán pozo
اسپيدان كوه Irán montaña
كوه امامزاده اسماعيل Irán montaña
گردنۀ ندن Irán paso
چاه موسى Irán pozo
مورتان Irán paso
دمن شمسان Irán lugar poblado
شهرستان دامغان Irán división administrativa
دمغان Irán división administrativa
دخمه Irán lugar poblado
مر شهر كوه Irán montañas
مارد العما Irán canal
منصور آباد Irán lugar poblado
شند گسك Irán pozo
شند بلوچ Irán pozo
شمس آباد Irán lugar poblado
چشمۀ موكيك Irán manantial
مودانوم Irán lugar poblado
كال چپ Irán manantial
داگل Irán lugar poblado
داب گزان Irán pozos
سركل نهر Irán arroyo
نوديك Irán lugar poblado
كل Irán lugar poblado
كوه كلهر Irán montaña
كلامرد Irán lugar poblado
ده خانه Irán lugar poblado
سر بيدان Irán manantial
سر دره Irán lugar poblado
رود سردبند Irán arroyo
سربير Irán lugar poblado
سراوان Irán división administrativa
گدار بادام Irán paso
باب ترش Irán lugar poblado
ازيز Irán lugar poblado
آتش كوه Irán montaña
باشو Irán lugar poblado
تنگ برفت Irán arroyo
برد گپ Irán lugar poblado
بونگردان Irán lugar poblado
حوض بهرام Irán depósito de agua
بهمن شير Irán lugar poblado
رود باغستان Irán arroyo
باغ شاه Irán lugar poblado
باغ رباط Irán lugar poblado
باغ خشك Irán lugar poblado
حوض بند Irán depósito de agua
اشكوئيه Irán lugar poblado
رود بالا بند Irán arroyo
چاه ورزنگ Irán pozo
اره كوه Irán montaña
شهرستان ارسباران Irán división administrativa
چشمۀ انذردون Irán manantial
علی آب Irán lugar poblado
چاه علی Irán pozo
كوه اخوره Irán montaña
كوه اخوره Irán montaña
اهمد رز Irán lugar poblado
احمد Irán lugar poblado
كوه الاهی Irán montaña
چاه عليمك Irán pozo
خور العبد Irán brazo de mar
شط العباس Irán arroyo
تنگ آب Irán paso
گردنۀ آب Irán paso
چلات Irán lugar poblado
صيادی Irán lugar poblado
رود شور گز Irán arroyo
تشمنلو Irán lugar poblado
سرخون Irán arroyo
آب سرخون Irán arroyo
كوه سر خان Irán lugar poblado
ربيع آباد Irán lugar poblado
سنجوزان Irán lugar poblado
سنجگان Irán lugar poblado
سينج Irán lugar poblado
سانيج آباد Irán lugar poblado
شوق آباد Irán lugar poblado
سه Irán lugar poblado
رودخانۀ ساگوچگ Irán arroyo
رءس شاوری Irán punta
رءس الشاوری Irán punta
شطه Irán lugar poblado
شاهاباد گاماسب Irán lugar poblado
شاه آباد Irán lugar poblado
شربد Irán lugar poblado
ساقند Irán lugar poblado
سفين Irán lugar poblado
ريحن سفلى Irán lugar poblado
ريهن سفل Irán lugar poblado
ريهان Irán lugar poblado
ريحان عليا Irán lugar poblado
شواز Irán lugar poblado
شاه آباد Irán lugar poblado
سه كچكه Irán lugar poblado
سه كيله Irán lugar poblado
سه كيله Irán lugar poblado
كوه سفد Irán montaña
قويريق Irán lugar poblado
شورو Irán lugar poblado
شتر خان Irán lugar poblado
سراب چكه Irán lugar poblado
برم شرنگ رنگ Irán charca
شرب العين Irán lugar poblado
شاپور آباد Irán lugar poblado
صفی آباد Irán lugar poblado
رءس الشياس Irán cabo
شمی Irán lugar poblado
شنبه Irán lugar poblado
چينيزند Irán lugar poblado
صفر آباد Irán lugar poblado
ابوذر آباد Irán lugar poblado
كوه شاه نشين بزرگ Irán montaña
سد شهناز Irán dique
شادين زهی Irán lugar poblado
ريگك Irán lugar poblado
سبتك Irán lugar poblado
شادمانه Irán lugar poblado
سفيد خانی Irán lugar poblado
سفيد خانه Irán lugar poblado
سدران Irán lugar poblado
جبه رود Irán arroyo
نيروئيه Irán lugar poblado
ريز كان Irán lugar poblado
شورك عليا Irán lugar poblado
ساق Irán lugar poblado
شكرائی Irán lugar poblado
شريف آباد Irán lugar poblado
شريف آباد Irán lugar poblado
شريف آباد Irán lugar poblado
سرای حمام Irán lugar poblado
صدراباد بالا Irán lugar poblado
صدر آباد Irán lugar poblado
رودخانۀ سديچ Irán arroyo
رءس سديچ Irán punta
كوه سفيدی Irán montaña
سفيد خوشاب Irán montaña
شاهابيه Irán lugar poblado
كاروانسرای شاه عباسی Irán casa de descanso
كاروانسرای شاه عباسی Irán casa de descanso
رضا آباد Irán lugar poblado
ساير Irán lugar poblado
ريواسيجان Irán lugar poblado
خور القفير Irán brazo de mar
شورابه Irán lugar poblado
شله Irán lugar poblado
كوه رگ آبزا Irán montaña
رعد آباد Irán lugar poblado
رستم آباد Irán lugar poblado
راهزان Irán lugar poblado
قلعۀ مير آخوند Irán lugar poblado
قلعۀ ممكا Irán lugar poblado
سگزن كهبنن Irán lugar poblado
سر دوران Irán lugar poblado
سر درون Irán lugar poblado
كوه ساردوئيه Irán cresta
رحمت آباد Irán lugar poblado
كوه سر دره Irán montaña
پشتۀ پاگر Irán lugar poblado
پشته Irán lugar poblado
پرپای بالا Irán lugar poblado
كوه پرگز Irán montaña
سندگان Irán lugar poblado
سكزنب Irán lugar poblado
ركن آباد Irán lugar poblado
رحمت آباد Irán lugar poblado
غزنوی Irán lugar poblado
سرك Irán lugar poblado
راميان Irán lugar poblado
رحمت آباد Irán lugar poblado
سنگ سفيد Irán lugar poblado
سعدت Irán lugar poblado
صندك Irán lugar poblado
سناجان Irán lugar poblado
سنا Irán lugar poblado
سر چشمه Irán lugar poblado abandonado
سر چشمه Irán lugar poblado abandonado
سر آستانه Irán granja
سر آسياب Irán lugar poblado
رودخانۀ سبز كوه Irán arroyo
صمصم آباد Irán lugar poblado
سعيد آباد Irán lugar poblado
رزيلان Irán lugar poblado
كندرود Irán lugar poblado
سركان Irán lugar poblado
كوه راسك Irán montaña
رودخانۀ روباه Irán arroyo
رمه رن Irán lugar poblado
كوه تاوه رمهچر Irán montaña
رباط شورين Irán lugar poblado
رباط ميل Irán lugar poblado
رشك Irán lugar poblado
رشك پائين Irán lugar poblado
رشت كلا Irán lugar poblado
سنگ چال Irán lugar poblado
كوه سنگای Irán montaña
رودخانۀ زوات سرداب رود Irán arroyo
رودخانۀ سرداب رود Irán arroyo
سرد ابرد Irán lugar poblado
سبوری Irán lugar poblado
پر جفت Irán lugar poblado
روگرو چاه Irán pozo
سلاق يلقی Irán lugar poblado
رءس صلخ Irán punta
گردنۀ سلمبر Irán paso
صلاح الدين كلای سفلى Irán lugar poblado
قاسم آباد Irán lugar poblado
گردنۀ رازان Irán paso
سر گدارو Irán paso
رستم رود Irán lugar poblado
رستم كولا Irán lugar poblado
قلعه بردی Irán lugar poblado
غلئه بب Irán lugar poblado
بهاراب Irán lugar poblado
قهفرخ Irán lugar poblado
قافلهجا Irán arroyo
قلعۀ دولتی Irán fuerte
قلعه درويش Irán lugar poblado
قلعۀ چشمه Irán ruina
چمشك Irán lugar poblado
قلعه نو روز Irán lugar poblado
قلعۀ نو Irán lugar poblado
قلعه Irán lugar poblado
قلعۀ موسى خان Irán lugar poblado
پلۀ بابا حسين Irán lugar poblado
پيش كمر Irán lugar poblado
پندر جان Irán lugar poblado
كوه پير جريب Irán montaña
كوه پير غريب Irán montaña
كوه پازنی Irán montaña
كايدو Irán lugar poblado
قپان سفلى Irán lugar poblado
قانياروق پائين Irán lugar poblado
قانياروق عليا Irán lugar poblado
قنجق شهرك Irán lugar poblado
قرتپ Irán lugar poblado
رود قره سو Irán arroyo
چاه قباد Irán pozo
كوه قنبره Irán cerro
خر كده Irán lugar poblado
قر شابان Irán lugar poblado
قر شابان Irán lugar poblado
سيت Irán lugar poblado
كراغاچ Irán lugar poblado
قرا آقاج Irán lugar poblado
قلعۀ جعفر بيگ Irán lugar poblado
قلعۀ آقابگ Irán lugar poblado
پر خور Irán lugar poblado
قشلاق وليله Irán lugar poblado
قشلاق شاهوردی Irán lugar poblado
پرچم Irán lugar poblado
يستگاه پرندنك Irán estación de tren
ينگی كند Irán lugar poblado
قشلاق گمار Irán lugar poblado
امامزاده قاسم Irán santuario
قر كل Irán cerro
قره قلعه Irán cerro
قزل دره Irán lugar poblado
قزلجۀ آق امام Irán lugar poblado
قنات ملك Irán lugar poblado
كهنو ملك Irán lugar poblado
كوه قره قا Irán montaña
قره ماخر Irán lugar poblado
قره ماخور Irán lugar poblado
قر خن Irán cerro
قلعۀ عبد رضا Irán lugar poblado
قلعۀ عبد الرزا Irán lugar poblado
كوه قراولخانه Irán montaña
كمر قراول خانه Irán cerro
قلندران Irán lugar poblado
قلندری Irán lugar poblado
قلبن Irán lugar poblado
قلعۀ گوشت Irán fuerte
غلعه تك Irán lugar poblado
قجر آب پائين Irán lugar poblado
قائيد طاهر Irán lugar poblado
پلور Irán lugar poblado
پير ماهی Irán lugar poblado
قريخلر Irán montaña
بشوراده Irán lugar poblado
قيز قيز Irán lugar poblado
پنج كوه Irán montaña
قمشلی Irán lugar poblado
رودخانۀ تويسركان Irán arroyo
قياپا Irán lugar poblado
كوه قزلر دره Irán montaña
قزا قلی Irán lugar poblado
ميم رود Irán arroyo
قالنك Irán lugar poblado
قالوك Irán lugar poblado
نمكه Irán lugar poblado
نيستان Irán lugar poblado
رودخانۀ ناهوگان Irán arroyo
ضربهعلی Irán lugar poblado
قلعۀ مرادئ سفلى Irán lugar poblado
ملا شريفی Irán lugar poblado
پرنك Irán lugar poblado
پرنك Irán lugar poblado
پرگن Irán lugar poblado
پوراز Irán lugar poblado
نارنجبن Irán lugar poblado
ملا ده Irán lugar poblado
راس الموتف Irán punta
تپۀ مرگاريس Irán cerro
مرادلوی وسطی Irán lugar poblado
مبارك آباد Irán lugar poblado
موباريكبد Irán lugar poblado
پائين آب Irán arroyo
كيرخلر Irán lugar poblado
مير ءبده Irán lugar poblado
نصرتاباد بهراز Irán lugar poblado
نصرت آباد Irán lugar poblado
نيچ كوه Irán lugar poblado
علی نقی خان Irán lugar poblado
نصترتباد Irán lugar poblado
نصرت آباد Irán lugar poblado
نسرت آباد Irán lugar poblado
نصرت آباد Irán lugar poblado
نوسمه Irán lugar poblado
نخيلو Irán isla
نجم آباد Irán lugar poblado
قادير آباد Irán lugar poblado
نصير آباد Irán lugar poblado
مكاش Irán pico
ملامدر Irán lugar poblado
مصطفى آباد Irán lugar poblado
مشكك Irán lugar poblado
مراداباد ميقان Irán lugar poblado
مراد ميغان Irán lugar poblado
پهناور كرد احمد Irán lugar poblado
فهن Irán lugar poblado
بيشن Irán lugar poblado
يستگاه پاگنده Irán estación de tren
پاگنده Irán granja
بيا جيك Irán lugar poblado
مينو دشت Irán lugar poblado
نيگن Irán lugar poblado
قلعه ريسی Irán lugar poblado
قلعه قوزان Irán lugar poblado
قلعۀ قلت Irán lugar poblado
كوه نمبل Irán montaña
نگارمن Irán lugar poblado
نكارمن Irán lugar poblado
نهندر Irán lugar poblado
نجف آباد Irán lugar poblado
نجف آباد Irán lugar poblado
قدمگاه علی Irán granja
نوگدی يوخاری Irán lugar poblado
كوه نرمدر Irán montaña
نام نيك Irán lugar poblado
ناركان Irán granja
كوه مند Irán montaña
ارگن Irán lugar poblado
قتلی Irán lugar poblado
قلعه نو Irán lugar poblado
قلعۀ نو روز Irán lugar poblado
نو ده Irán lugar poblado
نو ده خاندوز Irán lugar poblado
رودخانۀ نيروان Irán arroyo
نيله Irán lugar poblado
ممسنی Irán lugar poblado
ممسنئ بال Irán lugar poblado
ملك آباد Irán lugar poblado
ملك آباد Irán lugar poblado
يستگاه موت آباد Irán estación de tren
موشله Irán lugar poblado
موئيجين Irán lugar poblado
ليرو Irán lugar poblado
لير تحرك Irán lugar poblado
لير ترك Irán lugar poblado
كوه ليراك Irán montaña
ليقناب Irán lugar poblado
محمد آباد Irán lugar poblado
محمد آباد Irán lugar poblado
حمد آباد Irán lugar poblado
همود آباد Irán lugar poblado
مد آباد Irán lugar poblado
لطيف Irán lugar poblado
كوه پت Irán lugar poblado
كوهپر Irán lugar poblado
كن سفيد Irán lugar poblado
كهنه سفيد Irán lugar poblado
مباركين Irán arroyo
مبركه بفغ Irán lugar poblado
ام الصخله Irán lugar poblado
نظر آباد Irán lugar poblado
نسر آباد Irán lugar poblado
ناسر آباد Irán lugar poblado
مگاس Irán lugar poblado
مال خاست Irán lugar poblado
نشانه Irán lugar poblado
نسار كارزان سفلى Irán lugar poblado
نهار خوران Irán lugar poblado
تنگ ناياب Irán barranco
موسی Irán campamento
موسى Irán campamento
نشتا رود Irán lugar poblado
مزگان Irán lugar poblado
ملهوسان Irán lugar poblado
مليسر Irán lugar poblado
ملهذان Irán lugar poblado
خور ليلتين Irán brazo de mar
ناغان سفلى Irán lugar poblado
لنده Irán lugar poblado
لوهك Irán lugar poblado
لردگان Irán lugar poblado
لردجان Irán lugar poblado
لردگان Irán lugar poblado
اجكسر Irán lugar poblado
مازه كز Irán lugar poblado
اسكو محله Irán lugar poblado
نور عين Irán lugar poblado
مزرعه شور Irán lugar poblado
مزرعۀ سفيد Irán lugar poblado
نيمهل Irán lugar poblado
نافچ Irán lugar poblado
موردل Irán lugar poblado
مزرعۀ قاسم Irán granja
مزرعۀ نو Irán lugar poblado
مزرعۀ نو پيشكوه Irán granja
ملك باغی Irán lugar poblado
ندنگ پائين Irán lugar poblado
ندن بالا Irán lugar poblado
كوه مورد Irán montaña
مورچگان Irán lugar poblado
مونه Irán lugar poblado
معموره Irán lugar poblado
مامور Irán lugar poblado
لك شورو Irán montaña
چشمۀ كولاك Irán manantial
اشتر مل Irán lugar poblado
اشترجين Irán lugar poblado
مغ گه Irán lugar poblado
ليوان Irán lugar poblado
ليشتر پائين Irán sección de un lugar poblado
كوه سرك Irán lugar poblado
اردودار Irán lugar poblado
نور آباد Irán lugar poblado
نصريان پائين Irán sección de un lugar poblado
خور گز Irán lugar poblado
كره Irán lugar poblado
عادل آباد Irán lugar poblado
نازمكان Irán lugar poblado
سيد جمال الدين Irán lugar poblado
نصريان Irán lugar poblado
نصريان Irán lugar poblado
مهدی آباد Irán lugar poblado
مهدی آباد Irán lugar poblado
خنجر خان Irán lugar poblado
ماشمی Irán lugar poblado
مجديان Irán lugar poblado
مركده پائين Irán lugar poblado
كته باشت Irán lugar poblado
كتا Irán lugar poblado
لار Irán lugar poblado
كوه لپو پياده Irán cerro
گوجر Irán lugar poblado
گوهجهر Irán lugar poblado
مياندشت Irán lugar poblado
تنگ ميان باشی Irán desfiladero
كد لكفه Irán banco de arena
لكان Irán lugar poblado
لجران Irán lugar poblado
لجانی Irán lugar poblado
ميبران Irán lugar poblado
ملك كوه Irán lugar poblado
مسن Irán lugar poblado
مسن Irán lugar poblado
مرزگيران Irán lugar poblado
مرزی گران Irán lugar poblado
مرزی كلا Irán lugar poblado
مرزون آباد Irán lugar poblado
مشگ عنبر Irán lugar poblado
منصور خواجه Irán lugar poblado
مهنين Irán lugar poblado
شوراب محمودوند Irán lugar poblado
مرغو خرابه Irán ruina
ماركو Irán ruina
مرغ ملك Irán lugar poblado
مرنو Irán granja
محموداباد پائين Irán lugar poblado
محموداباد عليا Irán lugar poblado
كوه مادن Irán montaña
گردن مچكه Irán paso
ميلاغاردان Irán lugar poblado
گردنۀ ميخ Irán paso
ميان گاله Irán lugar poblado
ميان دهان Irán lugar poblado
مله باريكو Irán granja
مشتان Irán lugar poblado
مكرن Irán costa
سواحل مكران Irán costa
مكی آباد Irán lugar poblado
مروس Irán lugar poblado
مهدی آباد Irán lugar poblado
مهدی آباد Irán lugar poblado
منصور آباد Irán lugar poblado
درۀ لاش Irán barranco
مهمد آباد Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.