چقاوور - كس نزان - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
چقاوور Irán lugar poblado abandonado
چالاكو Irán lugar poblado
گتان پاكوهی Irán lugar poblado
ديزاچ Irán lugar poblado
سرباران Irán lugar poblado
قدمگاه امام رضا Irán santuario
چهرقان Irán lugar poblado
چزان Irán lugar poblado
چيزان Irán lugar poblado
چخما Irán lugar poblado
چابار Irán lugar poblado
چاه بهار Irán lugar poblado
بياقچی Irán lugar poblado
تخم سفيد Irán lugar poblado
سرنه Irán lugar poblado
فولاد قاسمی Irán lugar poblado
قدمگاه امام موسى Irán santuario
قدمگاه حضرت ابراهيم Irán santuario
جانشينی Irán lugar poblado
آقچه كهريز Irán lugar poblado
آقزيارت Irán lugar poblado
كولق كاشی Irán lugar poblado
دهو Irán lugar poblado
چلو گاوميشی Irán lugar poblado
رودخانه سندرك Irán arroyo
گرو Irán lugar poblado
امير آباد Irán lugar poblado
كوه آغ داغ Irán montaña
سندرگ Irán lugar poblado
سندرك Irán lugar poblado
سندرك Irán lugar poblado
گاو سفيد شمالی Irán lugar poblado
محمد صالحی Irán lugar poblado
خور خياری Irán lugar poblado
دل بودنی Irán lugar poblado
برتون Irán lugar poblado
مسيلۀ بهمنی Irán granja
سر دره Irán lugar poblado
زيزار Irán lugar poblado
كهنو شتری Irán lugar poblado abandonado
توز دواز Irán lugar poblado
هلالی منصوری Irán lugar poblado
شيخين Irán lugar poblado
تمب بسات Irán lugar poblado
سرمست Irán lugar poblado
لرد منجلی Irán lugar poblado
بازياری Irán lugar poblado
شهمرادی Irán lugar poblado
تراب بالا Irán lugar poblado
سر خونی Irán lugar poblado
خيراباد سفلى Irán lugar poblado
كهناب Irán lugar poblado
جولای Irán localidad
زاير Irán lugar poblado
بيبی زليخائی Irán lugar poblado
قلعۀ دژه كوه Irán lugar poblado abandonado
قيام Irán lugar poblado
اشكف دراز Irán chozas
دول برفی Irán lugar poblado abandonado
هدكان Irán lugar poblado
بريكان Irán lugar poblado
دزد كوه Irán montaña
دخاس بالا Irán lugar poblado
سنقر آباد Irán lugar poblado
كردوان سفلى Irán lugar poblado
باغ پير Irán lugar poblado
مرادی Irán lugar poblado
كردوان بالا Irán lugar poblado
كلبيا Irán lugar poblado abandonado
شاهزاده اسماعيل Irán santuario
طوف خیمه Irán lugar poblado
چاه ءسين جمال Irán lugar poblado
برد خون كهنه Irán lugar poblado
چهار راه Irán lugar poblado
بابا Irán lugar poblado
بوای پائين Irán lugar poblado
بيشه Irán lugar poblado
بيشهئی Irán lugar poblado
بلط حصار Irán lugar poblado
احشام عبد الرزا Irán granja
پشت گچ Irán lugar poblado
آب زركه Irán lugar poblado
كوشك Irán lugar poblado
خليفه Irán lugar poblado
زاغه Irán lugar poblado
تازه آباد Irán lugar poblado
كلگه زری Irán lugar poblado
گود بند Irán lugar poblado
شعبانی Irán lugar poblado
قشم Irán lugar poblado
كانی آهنگران Irán lugar poblado abandonado
كاكه جوب Irán lugar poblado
گمه دره Irán lugar poblado
گنب Irán lugar poblado
بگهجان Irán lugar poblado
ليكك Irán lugar poblado
لنده Irán lugar poblado
خوش آب تلخ Irán lugar poblado
شيرين Irán lugar poblado
باغ شور Irán lugar poblado
دولای قارقی Irán lugar poblado
امير آباد Irán granja
مزرعۀ كوه پنگ كوچ خان Irán lugar poblado
گوگلر Irán lugar poblado
يليخ Irán lugar poblado
حاجی بلاغی Irán granja
حاجی آباد Irán granja
حاجی آباد Irán lugar poblado
نو دراز Irán lugar poblado abandonado
چهل زرعی عرب Irán lugar poblado
زكريائی Irán lugar poblado
رود شور Irán arroyo
سمندق Irán granja
جليره Irán lugar poblado
سرخره Irán lugar poblado
سر خره Irán lugar poblado
محمدئ عسكری Irán lugar poblado
ولی آباد Irán granja
شولی Irán granja
خشم حاجی Irán granja
همد Irán lugar poblado
حمود Irán lugar poblado
گرو گزی Irán área
دهداران سفلى Irán lugar poblado
چمنگان Irán lugar poblado
بنار قايدی Irán lugar poblado
بنار قائد Irán lugar poblado
چاه انجير Irán lugar poblado
جزيرۀ مهرق Irán isla
جلالی Irán lugar poblado
خليج هليله Irán bahía
امامزاده Irán lugar poblado
بندر بوشهر Irán lugar poblado
دوزكند Irán lugar poblado
كوه سرخ Irán montaña
كوه قلات Irán cerro
شادی خوار Irán granja
زرديا Irán granja abandonada
زرديا Irán granja abandonada
منصوريه Irán granja abandonada
رستمی Irán lugar poblado
جزيره عباسك Irán isla
اهشم هسن Irán lugar poblado
شاهزاده اسماعيل Irán santuario
وزج Irán lugar poblado abandonado
كوه فيروز Irán montaña
فرادمبه Irán lugar poblado
كوه مور تلخی Irán montaña
لاور شرقی Irán lugar poblado abandonado
لاور پائين Irán lugar poblado
تقی كندی Irán lugar poblado
دهك Irán lugar poblado
قزلجه قشلاق Irán lugar poblado
كوه احمد لر Irán montaña
قره آقاج سفلى Irán lugar poblado
قاليچه بلاغ Irán lugar poblado
كورا Irán lugar poblado
كوه قيچهقا Irán montaña
خر گونه Irán lugar poblado
خر گانه Irán lugar poblado
خان كندی Irán lugar poblado
انجیرلی Irán granja
اينچه سفلى Irán lugar poblado
درياچۀ حوظ سلطان Irán lago salino
استور Irán lugar poblado
ترپاق تپه Irán lugar poblado
قلعۀ فرامرز Irán lugar poblado
حسين آباد Irán lugar poblado
گلستانك Irán urbanización
شنده Irán lugar poblado
عرباباد افشار Irán lugar poblado
شهرك الاهيه Irán lugar poblado
حسيناباد هفشلو Irán lugar poblado
محمداباد اربعه Irán lugar poblado
شهرك طاووسيه Irán lugar poblado
زرين آباد Irán lugar poblado
يحيى آباد Irán lugar poblado
ابراهيم جيل Irán localidad
كشك زر Irán lugar poblado
كشك زر قديم Irán lugar poblado
خوردين Irán lugar poblado
حسين آباد Irán lugar poblado
حسيناباد عليزاده Irán lugar poblado
گرگمبون Irán granja
قشلاق سبز علی Irán lugar poblado
ينگی كهريز Irán lugar poblado
ملك آباد Irán granja
سقانليق Irán lugar poblado
نور علی بگ Irán lugar poblado
لالكان Irán lugar poblado
خشكه رود Irán lugar poblado
كريم آباد Irán lugar poblado
جعفر آباد Irán lugar poblado
فتح آباد Irán lugar poblado
قوشن قشلاق Irán lugar poblado
اسفند آباد Irán lugar poblado
گهار چانك Irán lugar poblado
گوگرچينيك Irán lugar poblado
گورچينك Irán lugar poblado
خورديك آباد Irán granja
اميراباد كهنه Irán lugar poblado
گل زرد Irán granja abandonada
قره توپراق Irán lugar poblado
سياه دره Irán lugar poblado
ورين Irán lugar poblado
حسين آباد Irán lugar poblado
حاجی آباد Irán lugar poblado
آقامير Irán lugar poblado
آهنگران سفلى Irán lugar poblado
كوه زر Irán montaña
دكين Irán granja
دكين Irán granja
پاپولی Irán lugar poblado
پاپلئ ميانی Irán lugar poblado
امرودك Irán campamento
وشته Irán lugar poblado
تالقن رود Irán arroyo
كچلعلی Irán lugar poblado
كچل ال Irán lugar poblado
كچل آلو Irán lugar poblado
حسن آباد Irán lugar poblado
دستجرد عليا Irán lugar poblado
حاجی آباد Irán lugar poblado abandonado
دارامرو Irán lugar poblado
اوان Irán lugar poblado
چهار افشار سفلى Irán lugar poblado
چفته درۀ سفلى Irán lugar poblado
قشلاق آفتابرو Irán lugar poblado
ويدر Irán lugar poblado
خليفه آباد Irán lugar poblado
كاوۀ عليا Irán lugar poblado
دلير سفل Irán lugar poblado
گله ويس Irán lugar poblado
قوزلو Irán lugar poblado
قشلاق جوشالو Irán área
قرقوريك Irán granja
زاغهلو Irán lugar poblado
برون Irán lugar poblado
بيرون Irán lugar poblado
يعقوب آباد Irán lugar poblado
صفر خواجه Irán lugar poblado
قلعه بهرام Irán lugar poblado
آراسنج بالا Irán lugar poblado
كوه سياه Irán montaña
چهاراشپر Irán lugar poblado
وميون Irán lugar poblado
وميون Irán lugar poblado
گنی Irán lugar poblado
باقر باتان Irán granja abandonada
قشقجه Irán lugar poblado
كوه لاوه Irán montaña
قاسم آباد Irán lugar poblado
كوه كوهرو Irán montaña
هكيم آباد Irán lugar poblado
قشلاق حسن آباد Irán lugar poblado
ميان كوه Irán montaña
زعفران Irán lugar poblado
وجيه آباد Irán lugar poblado
محمد علی خان Irán lugar poblado
قلعۀ محمد علی خان Irán lugar poblado
الوند آباد Irán lugar poblado
علی آباد Irán granja
شمس آباد Irán granja
آحمداباد حيدر قويوسی Irán granja
مامجين Irán lugar poblado
زاويه Irán lugar poblado
زاويه Irán lugar poblado
شوره بيگ Irán granja
سيد آباد Irán lugar poblado
مهدی آباد Irán granja
هسار خروان Irán lugar poblado
هسن آباد Irán lugar poblado
كوه آب نگار Irán pico
قلۀ كرناس Irán pico
کوه سرحد Irán montaña
محموديان Irán lugar poblado
انحيلاق Irán lugar poblado
كوه اير Irán montaña
زرشك Irán lugar poblado
سته كش Irán lugar poblado
سبوهين Irán lugar poblado
ومدر كهپيه Irán lugar poblado
خزئن آباد Irán localidad
خطايان Irán lugar poblado
جمشيد آباد Irán lugar poblado
خروزان Irán lugar poblado
سخس آباد Irán lugar poblado
تجارك Irán lugar poblado
عباس آباد Irán lugar poblado
اسكين Irán lugar poblado
دوزج Irán lugar poblado
حاجی عبدل Irán granja
ميمه Irán lugar poblado
دميرچی Irán lugar poblado
آرا قلعه Irán lugar poblado
توحيدلو Irán lugar poblado
تجره Irán lugar poblado
قيلی كند Irán lugar poblado abandonado
مراغه Irán lugar poblado
كرد خورد سفلى Irán lugar poblado
كرد خرد سفل Irán lugar poblado
كرد خورد پائين Irán lugar poblado
كرد خورد عليا Irán lugar poblado
چار حد Irán lugar poblado
كشكبر Irán lugar poblado
صفی آباد Irán lugar poblado
جمالك Irán lugar poblado
دورزان Irán lugar poblado
كوه توفنده Irán montaña
پلنگ آباد Irán lugar poblado
يولداش آباد Irán lugar poblado abandonado
بابائی Irán lugar poblado
بی بی جان آباد Irán lugar poblado
آب ريگون Irán lugar poblado
كوه خنك زرد Irán montaña
خالدين Irán lugar poblado
حسين آباد امينی Irán lugar poblado
كوه گهر Irán montaña
آب گرمو Irán lugar poblado
فزل آباد Irán ruina
فازل آباد Irán ruina
فارسيان Irán lugar poblado
ديزان Irán lugar poblado
باقر آباد Irán lugar poblado
كهكين Irán lugar poblado
آجربنه Irán lugar poblado
قلعه قاسم آباد Irán lugar poblado
سعيد آباد Irán lugar poblado
آخ ماقايه Irán lugar poblado
زلينجه Irán lugar poblado
زرقان Irán lugar poblado
زالنجه Irán lugar poblado
گلزار Irán lugar poblado
بركش Irán lugar poblado
بركش Irán lugar poblado
سفيدان جديد Irán lugar poblado
نگينت Irán lugar poblado
سفيد خانه Irán área
عظيم Irán lugar poblado abandonado
ينگجه Irán lugar poblado
بنيار Irán lugar poblado
ونيار Irán lugar poblado
بنيار Irán lugar poblado
ونيار Irán lugar poblado
تبريز Irán lugar poblado
كوه تاجنری Irán montaña
باسمنج چای Irán arroyo intermitente
بريندژ Irán lugar poblado
بلبن Irán lugar poblado
جوبگوهر سفلى Irán lugar poblado
زرنه كوچك Irán lugar poblado
چاويز Irán lugar poblado
جملوند Irán lugar poblado
ورزگن Irán lugar poblado
ورزگن Irán lugar poblado
كمار بالا Irán lugar poblado
كوه مار Irán lugar poblado
اندرگان Irán lugar poblado
خرگنك Irán lugar poblado
يري عليا Irán lugar poblado
دوكجان Irán lugar poblado
دوكيجان Irán lugar poblado
حاجيلر گونی Irán lugar poblado
يلسون Irán lugar poblado abandonado
اشتوبين Irán lugar poblado
سيه رود Irán lugar poblado
عليار Irán lugar poblado
غلن Irán lugar poblado
لمبران Irán lugar poblado
لمبران Irán lugar poblado
جوشين Irán lugar poblado
بيشك Irán lugar poblado
ايری Irán lugar poblado
كنی ی سراب نو Irán manantial
میر مکان Irán lugar poblado
كوه مانشت Irán montaña
برجعلی Irán lugar poblado
سراب سرنه Irán arroyo
ليزن Irán lugar poblado abandonado
خاليق Irán lugar poblado
چم شاطر Irán lugar poblado
چوار Irán lugar poblado
بان روشان Irán lugar poblado
بان ريشان Irán lugar poblado
شورابه خوران Irán lugar poblado
كيمانه Irán lugar poblado abandonado
كلكجان Irán lugar poblado
قله جم Irán lugar poblado
سپاه Irán lugar poblado
پليه Irán granja abandonada
پلکانه Irán lugar poblado
نهرخان سفلى Irán lugar poblado
اموو Irán lugar poblado
گیلانه Irán lugar poblado
درک Irán lugar poblado
قلعه گور Irán montaña
چقا كبود Irán lugar poblado
كالكه Irán lugar poblado
آواره Irán lugar poblado
كنی رزنه Irán lugar poblado
سر تنگ عليا Irán lugar poblado
خوران Irán lugar poblado
ويسيا Irán lugar poblado
مزار حاجی بابا حازر Irán lugar poblado
حاجی آزر Irán lugar poblado
امامزادۀ حاجی بختيار Irán santuario
چهل گزی Irán lugar poblado
هجرت Irán lugar poblado
ژيوار Irán lugar poblado
ولهژير Irán lugar poblado
ونينۀ سفلى Irán lugar poblado
ونينۀ سفلى Irán lugar poblado
ونينۀ عليا Irán lugar poblado
وننه بالا Irán lugar poblado
ونينه Irán lugar poblado
ونينه Irán lugar poblado
ونينۀ بالا Irán lugar poblado
تفلی Irán lugar poblado
تازهاباد تفلی Irán lugar poblado
سرخ كول Irán lugar poblado
سن Irán lugar poblado
چم شيان Irán arroyo
شهرانی Irán lugar poblado
شهرانه Irán lugar poblado
سولاوه Irán lugar poblado
سرنژمر Irán lugar poblado
سر نژمار Irán lugar poblado
قلعه جه Irán lugar poblado
قلعه قاه Irán lugar poblado
ارمن تخت Irán lugar poblado
نجار Irán lugar poblado
مرك Irán lugar poblado
كره ميانه Irán montaña
قورغان Irán lugar poblado
مير آباد Irán lugar poblado
قلقله Irán lugar poblado
رود پيلو Irán arroyo
كوه تبرسه Irán montaña
زارنجی Irán lugar poblado
تازه آباد Irán lugar poblado
سف پائين Irán lugar poblado
سيف عليا Irán lugar poblado
ساوجی Irán lugar poblado
رشه ده Irán lugar poblado
رشه ده Irán lugar poblado
هنگزال Irán lugar poblado
داب Irán comisaría
چم بيان دره Irán arroyo
قبان كندی Irán lugar poblado
آتا بلاغی Irán lugar poblado
نچی Irán lugar poblado
نتچ Irán lugar poblado
موسك Irán lugar poblado
ميرگدرژ Irán lugar poblado
كيكن Irán lugar poblado
كوه گزن Irán montaña
سفيدار Irán lugar poblado
سال Irán lugar poblado
خطائی Irán lugar poblado
قل خا Irán lugar poblado
خانم گون Irán lugar poblado
خنم كن Irán lugar poblado
جشنی آباد Irán lugar poblado
حسن اوله Irán lugar poblado
دشت قلبی Irán llanura
درزيان Irán lugar poblado
درزيان Irán lugar poblado
كوه پياز Irán montaña
داريان Irán lugar poblado
سيانزار Irán lugar poblado
حيدر آباد Irán lugar poblado
درهوران Irán lugar poblado
چاوك Irán lugar poblado
چاوك Irán lugar poblado
بيله Irán lugar poblado
بيله Irán lugar poblado
بيله Irán lugar poblado
بنوچله Irán lugar poblado
دره Irán lugar poblado
دلامرز Irán lugar poblado
پهلوی دژ Irán lugar poblado
مام سيف الدين Irán lugar poblado
دره زيارت Irán lugar poblado
درگاه سليمان Irán lugar poblado
برقو Irán lugar poblado
بركرو Irán lugar poblado
خوشه دره Irán lugar poblado
كله ينجه Irán lugar poblado
كوه هزار ماله Irán montaña
حسن قره Irán lugar poblado
چم دره آبی Irán arroyo
اسپريز Irán lugar poblado
اسپريز Irán lugar poblado
انجمنه Irán lugar poblado
گرمدول Irán arroyo
حاجی ممدان Irán lugar poblado
کل تپه قورميش Irán lugar poblado
قشلاق صالح بيك Irán lugar poblado
ميتو Irán lugar poblado
كس نزان Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.