ساله آباد - فارم دو - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
ساله آباد Irán lugar poblado
همزه آباد Irán localidad
فرودگاه قلعه مرگی Irán aeropuerto
قاسم آباد Irán instalaciones
چپ دره Irán granja
چاه گار Irán lugar poblado
آل مهتريان Irán granja abandonada
قادهار Irán área
ننگ بالا Irán lugar poblado
كرهئی Irán ruina
كرئی Irán ruina
بيريزگ Irán lugar poblado
كنار سياه Irán lugar poblado
كنار سياه Irán lugar poblado
آب گرم گنو Irán lugar poblado
گرد مقو كوه Irán cerro
دوستكوه Irán lugar poblado
چاهو غربی Irán lugar poblado
غشم Irán isla
جزيره قشم Irán isla
ابدرهمن Irán lugar poblado
گمران Irán lugar poblado
جزيرت هنجام Irán isla
غيل Irán lugar poblado
خليج ديرستان Irán bahía
گری شيخ Irán lugar poblado
ميشی Irán lugar poblado
گارندهو Irán lugar poblado
گناری Irán lugar poblado
گز Irán arroyo
بازگر Irán lugar poblado
گلدره Irán lugar poblado
امامزاده بی بی زبيده Irán santuario
حمامک Irán lugar poblado
رودهن Irán lugar poblado
رودخانه دماوند Irán arroyo
بوم هند Irán lugar poblado
خورين Irán lugar poblado
شهرك خاور شهر Irán lugar poblado
كاخ فيروزه Irán lugar poblado
قصر فيروزه Irán lugar poblado
حصار امير Irán lugar poblado
خانی آباد Irán lugar poblado
كوه تپه Irán montaña
كوه اشكريزه Irán montaña
علائين Irán lugar poblado
امامزاده حمزه Irán santuario
لواسان بزرگ Irán lugar poblado
آب الی Irán granja
محموداباد شرق Irán lugar poblado
كوه ولار Irán montaña
فرون آباد Irán lugar poblado
گل تنگه Irán campo abandonado
شنكزار Irán granja
گردنۀ قوچك Irán paso
سوهانك Irán lugar poblado
فشم Irán lugar poblado
برگ جهان Irán lugar poblado
رودخانۀ سيروندی Irán arroyo
كوه چمن Irán montaña
امامه بالا Irán lugar poblado
كوه مرق سر Irán montaña
كند پائين Irán lugar poblado
خسرو آباد Irán lugar poblado
عباساباد جاجرود Irán lugar poblado
نظام آباد Irán ruina
سينك Irán lugar poblado
كوه ورجين Irán montaña
قنات كوثر Irán localidad
سنگ دروازه Irán lugar poblado
قلعۀ آقاباس Irán lugar poblado
كوه پيراجی Irán montaña
نرده كوه Irán montaña
كوه عاشق ريز Irán montaña
كوه زيركچال Irán montaña
كوه پهنه Irán montaña
مهدی آباد Irán lugar poblado
كلنگه Irán lugar poblado
خاتون بارگاه Irán lugar poblado
هومند Irán lugar poblado
فتح آباد Irán lugar poblado
امامزاده هاشم Irán lugar poblado
دوم Irán lugar poblado
دره ديمه Irán valle
برنه هشت Irán lugar poblado
آبزن Irán lugar poblado
تنگه كسيل Irán lugar poblado
سرخه دره Irán lugar poblado
كوه گردنگاه Irán montaña
كونيك Irán lugar poblado
ركن آباد Irán lugar poblado
دراپی Irán lugar poblado
گچ بزرگ Irán montaña
درۀ بارو Irán valle
قلعه كهنه Irán lugar poblado
شهرك آزاديه Irán lugar poblado
ارمبو Irán lugar poblado
ريحان آباد Irán lugar poblado
قمی آباد Irán lugar poblado
قلعه نو Irán lugar poblado
محمداباد پازوكی Irán lugar poblado
محمود آباد Irán lugar poblado
محموداباد پازوكی Irán lugar poblado
تخت جنگی Irán área
خشكه Irán lugar poblado
كوه ورسان Irán montaña
سرخر Irán lugar poblado
روستای سفيدار Irán lugar poblado
اوره Irán lugar poblado
كوه ناهی Irán montaña
نيمرود Irán arroyo
رودخانۀ هبله رود Irán arroyo
تلی جاره Irán lugar poblado
سرانژا Irán lugar poblado
وركلو Irán manantial
كوه چريان Irán montaña
كوه نردبان Irán montaña
كوه آب باريك Irán montaña
سلمان Irán lugar poblado
كوه شكان سر Irán montaña
فرح آباد Irán lugar poblado
كوه پشته Irán montaña
نهر آباد Irán lugar poblado
كوه آخوری نواس Irán montaña
رامشهر Irán lugar poblado
لم آباد Irán lugar poblado
شمشك بالا Irán lugar poblado
شميران Irán división administrativa
سادويج Irán lugar poblado
كوه قوچ Irán montaña
رودبار Irán lugar poblado
رامه پائين Irán lugar poblado
صخرۀ صدفی Irán roca
سله بن Irán lugar poblado
پشتم Irán lugar poblado
امامزاده جعفر Irán lugar poblado
پيشيان Irán lugar poblado
پيشوه Irán lugar poblado
پير هريره Irán lugar poblado
قلعۀ خواجه Irán lugar poblado
پشته Irán lugar poblado
پاتاوه Irán lugar poblado
ميستان گره كوه Irán lugar poblado
نيكان Irán lugar poblado
نخل مير Irán lugar poblado
رشاب در Irán lugar poblado
كوه پوزه Irán montaña
كوه ترنجه Irán montaña
پراهو Irán lugar poblado
لير Irán lugar poblado
لاور Irán lugar poblado
لز Irán lugar poblado
ليرهئی Irán lugar poblado
لمزان Irán lugar poblado
كولگ Irán lugar poblado
مغ مالوم Irán lugar poblado
مغ مالوم Irán lugar poblado
رءس ميدانل Irán punta
دماغۀ ميدانی Irán punta
ميدانی Irán lugar poblado
جنه Irán arroyo
مهران Irán arroyo
كوه منگورن Irán montaña
لارك كوهی Irán lugar poblado
كوه ميان رود Irán montañas
كوتك Irán lugar poblado
كويك Irán lugar poblado
كشته Irán lugar poblado
آب آقا Irán jardín
رودخانه چيل Irán arroyo
بنگلايان Irán lugar poblado
بنگلان Irán lugar poblado
كوه كافری Irán montaña
فرغويه Irán arboleda de palmeras
رائيز Irán lugar poblado
اشكاره Irán lugar poblado
نيس Irán lugar poblado
بندی كوه Irán montaña
مزاگرد Irán lugar poblado
كلوچان Irán lugar poblado
قلعه دژ Irán lugar poblado
عزيز آباد Irán lugar poblado
آب دنو Irán lugar poblado
رودخانه مشاری Irán arroyo
گجگ پشتكوه Irán lugar poblado
چاه مرغ Irán lugar poblado
بيده Irán lugar poblado
بيدو Irán lugar poblado
كوه گيشان Irán montaña
كوه Irán lugar poblado
كوه خورگو Irán montaña
كوه بی بی شهر بانو Irán montaña
آقاسين Irán lugar poblado
گلمان بالا Irán lugar poblado
گلشوار Irán lugar poblado
ابر دژ Irán lugar poblado
محمود آباد Irán ruina
رودخانۀ كرج Irán arroyo
احمد آباد Irán lugar poblado
هوی Irán arroyo
كوه نسام Irán montaña
كمالابد Irán ruina
الياباد قيصرييه Irán lugar poblado
حكيمه Irán lugar poblado
ندراب Irán lugar poblado
مرج خونی Irán lugar poblado
خزكدر Irán lugar poblado
بيجين پائين Irán lugar poblado
قره چك Irán lugar poblado
كوه چهلدر Irán montaña
كوه استرچال Irán montaña
معين آباد Irán lugar poblado
كوه شنك Irán montaña
وارنگه رود Irán lugar poblado
قره آقاج Irán lugar poblado
رودخانۀ اليكا Irán arroyo
اردكان Irán lugar poblado
آسياب Irán lugar poblado
امين آباد Irán lugar poblado
كوه در Irán montaña
شهرستان فيروزكوه Irán división administrativa de segundo orden
گز Irán lugar poblado
دركاه Irán lugar poblado
سياه سنگ Irán lugar poblado
سياه سنگ قديم Irán lugar poblado
گهرت Irán lugar poblado
گوهرت Irán lugar poblado
دريابيك Irán lugar poblado
بی بشك Irán lugar poblado
بياسك Irán lugar poblado
پی بشك Irán lugar poblado
روي در Irán lugar poblado
غلت Irán lugar poblado
بست قلات Irán lugar poblado
شكن كلك Irán lugar poblado
سرحدان پئين Irán lugar poblado
كوه آراد Irán montaña
كوه ارده Irán montaña
سنارك Irán lugar poblado
كوه سياه چال Irán montaña
بغرسون Irán lugar poblado
خوش كلا Irán lugar poblado
بارو Irán lugar poblado
كوه رخ Irán montaña
كوه پوهال خمير Irán montaña
مقانك Irán lugar poblado
بنريز Irán lugar poblado
داور آباد Irán lugar poblado
كرن Irán lugar poblado
هيمن Irán lugar poblado
كوه گوهرت Irán montaña
مرغدارئ حشم دار Irán lugar poblado
صومعۀ كردان Irán lugar poblado
مهرگان بالا Irán lugar poblado
مهرگان پائين Irán lugar poblado
مهركان Irán lugar poblado
امامزاده سكينه بانو Irán santuario
افغان آباد Irán lugar poblado
جواديه Irán sección de un lugar poblado
ءارسين Irán lugar poblado
شاه آباد Irán lugar poblado
كنچی Irán lugar poblado
كناران Irán lugar poblado
گردو Irán lugar poblado
مهمانی Irán lugar poblado
روتان Irán lugar poblado
قلباری Irán lugar poblado
كهتك Irán lugar poblado
گورانی Irán lugar poblado
روگن Irán lugar poblado
قلعۀ ده بارز Irán lugar poblado
پشتچ مئز آباد Irán lugar poblado
دوم شهر Irán lugar poblado
بيكاه Irán lugar poblado
كوشاه Irán lugar poblado
كابلی Irán lugar poblado
دفوری Irán lugar poblado
بركه خلف Irán lugar poblado
باغو Irán lugar poblado
باغ بالا Irán lugar poblado
مغ احمد Irán lugar poblado
انگرن Irán lugar poblado
خور خاران Irán lugar poblado
طاهر آباد Irán lugar poblado
كريم آباد Irán granja
حصار كوچك Irán lugar poblado
حسن آباد Irán lugar poblado
هاجياباد عرب Irán lugar poblado
شهر Irán lugar poblado
مهدی آباد Irán granja
دولت آباد Irán granja
حسين آباد Irán granja
كوهای گنو Irán montaña
كوه گنو Irán montaña
طغان Irán lugar poblado
رود كرج Irán arroyo
دروازۀ امام Irán granja
بند عليخان Irán granja
كوه كمبی Irán cerro
مهرغان Irán chozas
كوه خاكو Irán montaña
حاجی خادمی Irán lugar poblado
گلشوار Irán lugar poblado
گروك Irán lugar poblado
دو دران Irán lugar poblado
بنداران Irán lugar poblado
بند گرمان Irán lugar poblado
ده وسطى Irán lugar poblado
ميناب رود Irán arroyo
دلالن Irán lugar poblado
بونجی Irán lugar poblado
بنذرك نو Irán lugar poblado
احمد آباد Irán lugar poblado
لور Irán lugar poblado
گجك Irán lugar poblado
گوجك Irán lugar poblado
رودخانه داوری Irán arroyo intermitente
چاهنن Irán lugar poblado
بندر Irán lugar poblado
رودخانۀ آرنگو Irán arroyo
كهور كلاغی Irán lugar poblado
رودخانۀ گدو Irán arroyo intermitente
پری تقی Irán lugar poblado
نظر آباد Irán granja
مهدی آباد Irán lugar poblado
حاجی آباد Irán lugar poblado
ايقر بلاغ Irán lugar poblado
ولی آباد Irán lugar poblado
هشتجرد Irán lugar poblado
مهرچين Irán granja
بكه Irán lugar poblado
مصطفى آباد Irán localidad
قبچاق Irán lugar poblado
ارغش آباد Irán lugar poblado
علی سيد Irán lugar poblado
احمدآباد مصدق Irán lugar poblado
آحمداباد كاشانی Irán lugar poblado
قشلاق حسينخانی Irán lugar poblado abandonado
ولی آباد Irán lugar poblado abandonado
يك لنگ Irán granja
توچال يستگاه Irán lugar poblado
حسنك در Irán lugar poblado
نويز Irán lugar poblado
نساء Irán lugar poblado
موچان Irán lugar poblado
بزج Irán lugar poblado
خسبان Irán arroyo
خيكان Irán lugar poblado
عالم زمين Irán lugar poblado
فيشان Irán lugar poblado
جزن Irán lugar poblado
كوه زرچگانی Irán montaña
شهرك ناز Irán lugar poblado
شهرك كورش Irán lugar poblado
گزل دره Irán granja
سهرابيه Irán lugar poblado
دهكدۀ طالقانی Irán lugar poblado
دامدارئ ملارد Irán lugar poblado
اسماعيل آباد شور قلعۀ پائين Irán lugar poblado
كرمران Irán lugar poblado
خنميد Irán lugar poblado
خميده Irán lugar poblado
رود شور Irán arroyo
رودخانۀ كهناب Irán arroyo
خرين Irán lugar poblado
يچ Irán lugar poblado
كهريزك Irán lugar poblado
جيحون Irán lugar poblado
جاسك كهنه Irán lugar poblado
خليج غربئ جاسك Irán bahía
رءس خارگو Irán cabo
كوه كوار Irán montaña
كنار اسماعيل Irán lugar poblado
رودخنۀ خور Irán arroyo
بندر كافرغان Irán lugar poblado
كندال Irán lugar poblado
كنار زرد Irán lugar poblado
كنار زرد Irán lugar poblado
رودخانۀ حيمن Irán arroyo
رودخانۀ هيمن Irán arroyo
هلارو Irán arroyo
كچو Irán lugar poblado
فرامرزان Irán lugar poblado
جگين Irán lugar poblado
رودخانۀ جغين Irán arroyo
كن رود Irán arroyo
هيرو Irán lugar poblado
جاجرود Irán arroyo
رود جاجرود Irán arroyo
جهلو Irán lugar poblado
گتاب Irán lugar poblado
گتاب Irán lugar poblado
هوير Irán lugar poblado
گريان Irán lugar poblado
حصار Irán lugar poblado
حزرت امير Irán santuario
گود گز Irán lugar poblado
كوه استين Irán montaña
گزيره Irán lugar poblado
گيگن Irán lugar poblado
گيگن Irán lugar poblado
كوه گلبك Irán montaña
فيل زمين Irán mina de carbón
فخر آباد Irán lugar poblado
گروه بزين كوه Irán montaña
كوه گواسمند Irán montaña
گ رود Irán arroyo
فرور شل Irán banco de arena
گيشی Irán lugar poblado
گيس Irán lugar poblado
ده رودخانه جغدر Irán lugar poblado
رودخانۀ درهمان Irán arroyo
درهمن كوه Irán montaña
دشگون Irán lugar poblado
داربست Irán lugar poblado
بیدو Irán lugar poblado
گوشنويه Irán lugar poblado
حسین آباد Irán lugar poblado
باكن Irán lugar poblado
باغ Irán lugar poblado abandonado
منوچهر آباد Irán lugar poblado
رودخانۀ خيز رودبار Irán arroyo
لومان Irán lugar poblado
كوه سر سلطان Irán montaña
كل كوه Irán montaña
كوه تلخاب Irán montaña
ضياء آباد Irán lugar poblado
قشلاق شمس آباد Irán lugar poblado
قلعه نو Irán lugar poblado
صالح آباد Irán lugar poblado
امامزاده عبد الله Irán santuario
پلنگ درۀ بالا Irán lugar poblado
خير آباد Irán lugar poblado
امامزاده زبيده Irán santuario
ترپاق قلعه Irán lugar poblado
بير داغلان Irán lugar poblado
قلعۀ هفت تپه Irán lugar poblado abandonado
سلمان آباد Irán lugar poblado
شهريار Irán lugar poblado
حاجی آباد Irán lugar poblado abandonado
وثوق آباد Irán lugar poblado abandonado
هوشنگ آباد Irán granja
ابراهيم آباد Irán lugar poblado
بهبودی Irán lugar poblado
محمد آباد Irán granja
كلين Irán lugar poblado
خمار آباد Irán lugar poblado
کیقباد Irán ruina
كلاك Irán lugar poblado
سربسی Irán lugar poblado
توچال Irán pico
كوه تو چال Irán pico
شهرستانك Irán lugar poblado
كن Irán lugar poblado
هسره Irán lugar poblado
دزاشيب Irán sección de un lugar poblado
باغ گل Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
اسد آباد Irán lugar poblado
شهرك صادقيه Irán lugar poblado
آب پشكنك Irán arroyo
حصارك Irán lugar poblado
چاور چالون Irán granja
دينار آباد Irán lugar poblado
كوه باند حصار Irán montaña
كوه باند عيش Irán montaña
باشگاه كوهنوردان يران Irán edificio
قلعه هسن Irán lugar poblado
كرد امير Irán lugar poblado
قلعۀ پائين ده شاه Irán lugar poblado
ده مويز Irán lugar poblado
شهريار Irán lugar poblado
كوه نسامدار Irán montaña
رضی آباد پائين Irán lugar poblado
خوارس Irán lugar poblado abandonado
حسناباد خالصه Irán lugar poblado
نمرك Irán granja
نصير آباد Irán lugar poblado
كوشك بال Irán granja
ورديج Irán lugar poblado
سرودار Irán lugar poblado
سرودار پائين Irán lugar poblado
توجان Irán lugar poblado
آدران Irán lugar poblado
گرم دره Irán lugar poblado
كوه سيوك Irán montaña
جی Irán lugar poblado
كوه ليچه Irán montaña
بصن Irán granja
شهر وليعهد Irán localidad
عبدل آباد Irán sección de un lugar poblado
خانياباد نو Irán localidad
دبستان اميری Irán escuela
مسجد شاه Irán mezquita
خير آباد Irán lugar poblado
گاودارئ اسد Irán granja
خيابان شاه رز Irán carretera
فارم يك Irán granja
فارم پنج Irán granja
فارم دو Irán granjaNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.