جزيرۀ بنی فرور - كوشك دشت - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
جزيرۀ بنی فرور Irán isla
شياس Irán lugar poblado
بندر مغويه Irán lugar poblado
بندر لنگه Irán lugar poblado
استان Irán lugar poblado
بصره Irán lugar poblado
تنگ بستك Irán paso
باغين Irán lugar poblado
بخوان Irán lugar poblado
بند رئيس Irán lugar poblado
گردنۀ بشم Irán montaña
آب شهر Irán lugar poblado
بارجك Irán lugar poblado
ويرانه Irán lugar poblado
اله ملك Irán lugar poblado
الويك Irán lugar poblado
مهرم Irán lugar poblado
مارم Irán lugar poblado
كوه چنگ خروس Irán montañas
قلاتو Irán lugar poblado
لاشه Irán granja abandonada
جله شتری Irán lugar poblado
بر آفتاب Irán lugar poblado
كنار سياه Irán lugar poblado
گچويه Irán lugar poblado
رميله Irán lugar poblado
بتير Irán lugar poblado
بنود Irán lugar poblado abandonado
نچاحيل Irán lugar poblado
علفدان Irán lugar poblado abandonado
بمبری Irán lugar poblado
مرباغ Irán lugar poblado
جبری Irán lugar poblado
غدير Irán lugar poblado
هندرابی Irán lugar poblado
كناردان Irán lugar poblado
كرمستان Irán lugar poblado
رودخانۀ داروسر Irán arroyo
روخ Irán lugar poblado
جگدان Irán lugar poblado
پاهتك Irán lugar poblado
دار پيشين Irán arboleda de palmeras
پرازن Irán lugar poblado
كلنكار Irán granja
درگن Irán lugar poblado
گورت Irán lugar poblado abandonado
جزيرۀ شيخ شعيب Irán isla
بندر مرگام Irán lugar poblado
فرخرج Irán lugar poblado
پشت تنگ Irán lugar poblado
آب محمدی Irán lugar poblado
بركۀ دوكا Irán lugar poblado
كركن Irán lugar poblado
گلروئيه Irán lugar poblado abandonado
جزيره كيش Irán isla
گرزه Irán lugar poblado
ده Irán lugar poblado
كوه برهمال Irán montaña
شهرستان ری Irán división administrativa de segundo orden
شهرستان كرج Irán división administrativa de segundo orden
نسائ پائين Irán lugar poblado
كوه لالهزار Irán montaña
افشار آباد Irán lugar poblado
دهون Irán lugar poblado
خور Irán lugar poblado
كوه گچ Irán montaña
فير ده Irán lugar poblado
جنگل Irán lugar poblado
دراز تنگ Irán área
نصری Irán lugar poblado
برجكان Irán lugar poblado
برجكان Irán lugar poblado
پر كوه Irán montaña
قوچ حصر Irán lugar poblado
بيبی شاهر بن Irán lugar poblado
قالعۀ اسماعيل آباد Irán lugar poblado
اسلاماباد خشكه Irán lugar poblado
دو چناران Irán granja
كوه مازرا Irán montaña
گجگ علی آباد Irán lugar poblado
داهيكن Irán lugar poblado
آل مهتران Irán granja abandonada
گرمونو Irán lugar poblado
گوشكی Irán lugar poblado
رود كرئی Irán arroyo
كرای Irán ruina
كوه پل غار Irán montaña
بغ Irán lugar poblado
گرد مقو كوه Irán cerro
دوستكو Irán lugar poblado
بند معلم Irán lugar poblado
بندر بند معلم Irán lugar poblado
جزيرت التويله Irán isla
دولاب Irán lugar poblado
نقاشه Irán granja abandonada
خماسی Irán lugar poblado
كشر علي Irán lugar poblado
ملكی Irán lugar poblado
تشتكان Irán lugar poblado
بندر گوران Irán lugar poblado
هنگام Irán lugar poblado
جزيرۀ هنگام Irán isla
كهورستان Irán lugar poblado
گوری شيخ Irán lugar poblado
نمردی Irán lugar poblado
گز طهری Irán lugar poblado
بازگير Irán lugar poblado
وسگاه Irán lugar poblado
گرم دره Irán valle
كاب جاليز Irán campo abandonado
ولی آباد Irán granja
تخت يارمين Irán lugar poblado
شهر آباد Irán lugar poblado
نيك جديد Irán lugar poblado
اصلان Irán granja
كوه قره قاچ Irán montañas
پلنگ آواز قاديم Irán lugar poblado abandonado
پلنگ آواز Irán lugar poblado abandonado
پلنگ وار بالا Irán lugar poblado abandonado
ممالوك Irán lugar poblado abandonado
بومهن Irán lugar poblado
تميزيان Irán lugar poblado
مهراهاد Irán lugar poblado
تاهر آباد Irán lugar poblado
تختها Irán granja
يوردشاه پائين Irán lugar poblado
مامالوی غربئ بالا Irán lugar poblado abandonado
سياه رود Irán arroyo
طالب آباد Irán lugar poblado
كوه سياه پلاس Irán montaña
حصار امير Irán lugar poblado
تيرك Irán granja abandonada
كنار رو Irán granja
رهيم آباد Irán ruina
ترقيان Irán lugar poblado
بورزند سفلى Irán granja
تخت چنار Irán granja
كوه اسب كلك Irán montaña
رود لار Irán arroyo
چهل بره Irán montaña
كوه سر سياه غار Irán montaña
فرون آباد Irán lugar poblado
كمر دشت Irán localidad
كوه قراول Irán montaña
شمس آباد Irán granja
رته Irán lugar poblado
نيكنام ده Irán lugar poblado
كند بالا Irán lugar poblado
گرمابدر Irán lugar poblado
پشم Irán lugar poblado
امامه پائين Irán lugar poblado
آبنيك Irán lugar poblado
رودخانۀ لالان Irán arroyo
لجنی Irán granja
راحت آباد Irán lugar poblado
كوه كافر راه Irán montañas
دره ميلارد Irán valle
هنزا Irán granja
كوه جاج رود Irán montaña
درياچۀ فرحناز پهلوی Irán lago
كوه آلون Irán montaña
گندم مجه Irán granja
ناران Irán lugar poblado
نوشانی Irán lugar poblado
تنگ دهك Irán desfiladero
تلو پائين Irán granja
سيستان Irán granja
كوه يال Irán montaña
شمس آباد Irán lugar poblado
سفيد كمر پائين Irán lugar poblado
سرلومان Irán lugar poblado
قلعۀ سادات Irán lugar poblado
پنگاه Irán lugar poblado
كوه ازنه Irán montaña
علياباد خرابه Irán lugar poblado
سيچال Irán montaña
خنجر آباد Irán lugar poblado
غار رودفشان Irán cueva
كوه گنگی Irán montaña
اسماعيل آباد Irán lugar poblado
امامزاده زين العابدين Irán santuario
امامزاده دز علی Irán santuario
دو آب Irán lugar poblado
درۀ قمش Irán valle
چشمه شاه Irán lugar poblado
اكبر آباد Irán lugar poblado
كوه هوره سگ Irán montaña
آنی گور Irán lugar poblado
كوه كهار بزرگ Irán montaña
قلعه دختر Irán lugar poblado
كوه راشنو Irán montaña
صوفی آباد Irán lugar poblado
كوه دونا Irán montaña
سرخدر Irán lugar poblado
پل خواب Irán lugar poblado
معدن ذغال سنگ ارسين Irán mina de carbón
سينا Irán lugar poblado
مافی آباد Irán lugar poblado
مافين آباد Irán lugar poblado
محمد آباد Irán lugar poblado
شوران Irán lugar poblado
فرح رود Irán arroyo
قلعه حسين Irán lugar poblado
بابا يورد Irán lugar poblado
ارو Irán lugar poblado
آبكوه دره Irán valle
كوه صنم Irán montaña
كوه زرشكی Irán montaña
كوه وزم Irán montaña
كهنه ده Irán lugar poblado
شاهزاده محمد زيد Irán lugar poblado
خنار Irán lugar poblado abandonado
دريا بيگ Irán lugar poblado
وشتان Irán lugar poblado
قلعۀ بالا Irán lugar poblado
شاه بك Irán lugar poblado
ليت دم Irán dique
شريف آباد Irán lugar poblado
سديچ Irán lugar poblado
رزك Irán lugar poblado
رودر نيز Irán lugar poblado
پی امبرو Irán lugar poblado
قلعه خاجه Irán lugar poblado
پاي تاوه Irán lugar poblado
پلشت Irán lugar poblado
پل دشت Irán lugar poblado
كوه پيچونو Irán montaña
قرمز تپ Irán lugar poblado
ميستان گره كوه Irán lugar poblado
مير Irán lugar poblado
ملوردو Irán lugar poblado
ملو Irán lugar poblado
اچونك Irán lugar poblado
اوچونك Irán lugar poblado
وچينك Irán lugar poblado
وچونك Irán lugar poblado
محمداباد عرب Irán lugar poblado
خليج مغويه Irán bahía
گردنۀ ليواسچال Irán paso
نووار بالا Irán lugar poblado
مهن Irán lugar poblado
خور ماشه Irán bahía
ماقدون Irán granja
كوه مهرگان Irán montaña
كوه مهركان Irán montaña
مسن Irán lugar poblado
محمود كلاهی Irán lugar poblado
لمپچ Irán lugar poblado
محلاتی Irán lugar poblado
لرده بستو Irán lugar poblado
لارك Irán isla
جزيرت لارك Irán isla
جزيره لارك Irán isla
كرويه Irán lugar poblado
كرداپ Irán lugar poblado
كرپان Irán lugar poblado
درۀ كرمستج Irán valle
هزارتا Irán lugar poblado
حاشمبلم Irán lugar poblado
گدو انجير Irán lugar poblado
ده كاشبركان Irán lugar poblado
قلم Irán lugar poblado
كوه پاشغ Irán montaña
پاكم Irán lugar poblado
ناندر Irán lugar poblado
قدمگاه Irán lugar poblado
جغدر بزرگ Irán lugar poblado
باغان Irán lugar poblado
فرقان Irán lugar poblado
ميان چيلاق Irán lugar poblado
گاب Irán lugar poblado
جوزير Irán lugar poblado
كوه كوردان Irán montaña
بيدان Irán lugar poblado
پیششکی Irán lugar poblado
پتكنوی پائين Irán lugar poblado
پشتوئی Irán lugar poblado
گيشان Irán lugar poblado
رودخانه آب قلمون Irán arroyo intermitente
رودخانه کلم Irán arroyo
دم باريكو Irán lugar poblado
آب كهور Irán granja
ده آب كهو Irán granja
دين آباد كوه Irán montaña
كوه چاه گنده Irán montaña
بيدوئيه Irán lugar poblado
خوشنگان Irán lugar poblado
كوهوۀ عليا Irán lugar poblado
كووه Irán lugar poblado
دمشر خورگو Irán lugar poblado
خرگو Irán lugar poblado
ابشئيه Irán lugar poblado
كلاتو Irán lugar poblado
كهنوج Irán granja
گدار عربو Irán paso
پلهئی Irán lugar poblado
غيش رود Irán arroyo intermitente
نجم آباد Irán lugar poblado
عباسييه Irán granja
پارك شهبانو فره Irán parque
حصار بن Irán lugar poblado
ونك Irán sección de un lugar poblado
كوه دملا Irán montaña
رودخانۀ آهار Irán arroyo
سد تنظيمی Irán dique
كوه بندك Irán montaña
كاخ شاه Irán palacio
معدن گچ مسگار آباد Irán Mina
ماشين سازئ پارس لوكس Irán fábrica
گاودارئ ديبا Irán cortijo
امامزاده شاه حسين Irán lugar poblado
اكبر آباد Irán lugar poblado
كوه پيشچال Irán montaña
كوه هرين Irán montaña
گشنادر Irán lugar poblado
وارنگ رود Irán lugar poblado
گليرد Irán lugar poblado
كاظم آباد Irán lugar poblado
روشن آبدر Irán lugar poblado
كماليه Irán lugar poblado
كلاته Irán lugar poblado
همت آباد Irán lugar poblado
عرب آباد Irán lugar poblado
عباس آباد Irán lugar poblado
عباس آباد Irán lugar poblado
حصارك Irán granja
چنگی Irán lugar poblado
كلارود Irán lugar poblado
دهريز Irán lugar poblado
دوستان تپ Irán sección de un lugar poblado
دوشان تپه Irán sección de un lugar poblado
درنيام Irán lugar poblado
كوه شاه ورس Irán montaña
گنداب Irán lugar poblado
ولين Irán lugar poblado
دبستان كند بالا Irán escuela
گواردان Irán lugar poblado
گوردان Irán lugar poblado
گند گربه Irán lugar poblado
گزه Irán lugar poblado
لواسانات Irán división administrativa
گوهيرت Irán lugar poblado
قاف Irán lugar poblado
اسر Irán lugar poblado
رويدر Irán lugar poblado
كوه باوغ Irán montaña
بهمدی Irán lugar poblado
بياراك Irán lugar poblado
بيازك Irán lugar poblado
بياهی Irán lugar poblado
دبيرستان جام جم Irán escuela
قلعۀ حاجی عسگر Irán lugar poblado
كوه قلعه قرمز Irán montaña
بريسمو Irán lugar poblado
باغ خاص Irán lugar poblado
باغك Irán lugar poblado
كوه مير عباس Irán montaña
آتشه Irán lugar poblado
اغش Irán lugar poblado
رودخانۀ ملكن Irán arroyo
پر كوه Irán lugar poblado
قلمون Irán lugar poblado
بستانو است بنك Irán banco de arena
بيسه Irán lugar poblado
درياچۀ تار Irán lago
كوه دوگوش Irán montaña
بيخكهنوچ Irán lugar poblado
دبستان رضا پهلوی Irán escuela
نرينگان Irán lugar poblado
هيمين Irán lugar poblado
كهج Irán lugar poblado
كوه شاه Irán lugar poblado
كوه يلچی Irán montaña
مهركان Irán lugar poblado
مساوان Irán lugar poblado
حصار پائين و قوردلو Irán lugar poblado
محلۀ نيشابوری‌ها Irán lugar poblado
كوه گرديش سياه Irán montaña
گنبد سرخی Irán lugar poblado
گنبد سرخی Irán lugar poblado
گاو مرده Irán lugar poblado
رودخانه نز Irán arroyo
چاه پز Irán lugar poblado
روتان Irán lugar poblado
قلهاری Irán lugar poblado
كونسيخ جمال احمد بالا Irán lugar poblado
بستانو Irán lugar poblado
بوستانو Irán lugar poblado
كوهستك Irán lugar poblado
كشتاوان Irán lugar poblado
كريان Irán lugar poblado
جمهله Irán lugar poblado
الواهی Irán granja
رودان Irán lugar poblado
مز آباد Irán lugar poblado
كهنشوئيه Irán lugar poblado
قشم Irán lugar poblado
پشت Irán lugar poblado
كوبهئی Irán lugar poblado
كووئی Irán lugar poblado
كوشه Irán lugar poblado
كاروان Irán lugar poblado
گوه Irán lugar poblado
گو ميری Irán lugar poblado
بندر حاج علی Irán lugar poblado
كشار سرگپ Irán lugar poblado
لافت Irán lugar poblado
كوربندين Irán lugar poblado
ديرستان Irán lugar poblado
صادق آباد Irán granja
فرخ آباد Irán granja
حسناباد كوه گچ Irán lugar poblado
محلۀ پائين شهرو Irán lugar poblado
ابراهيم آباد Irán granja
محسن آباد Irán granja
نخل نودا Irán lugar poblado
هرمز Irán lugar poblado
فخر آباد Irán granja
كريم آباد Irán granja
رودخانۀ كرج Irán arroyo
جواد آباد Irán lugar poblado
دوازده امام Irán granja
حيدر آباد Irán granja abandonada
پازرد Irán lugar poblado
كنارو Irán lugar poblado
كردر Irán lugar poblado
جنگجنگو Irán lugar poblado
جنجنگو Irán lugar poblado
جنجنگو Irán lugar poblado
جانگان Irán lugar poblado
گدو Irán lugar poblado
كوره Irán lugar poblado
گوان Irán lugar poblado
گروق Irán lugar poblado
گرو Irán lugar poblado
بنوبند Irán lugar poblado
دو دران Irán lugar poblado
بانداران Irán lugar poblado
بند گرمان Irán lugar poblado
كوه انجير Irán montaña
كوه مبارك Irán localidad
ماشهران Irán lugar poblado
كلاهی Irán lugar poblado
جوزان Irán lugar poblado
رودخانه چلپی Irán arroyo
بنجی Irán lugar poblado
مازابی Irán arroyo
خر حشير Irán lugar poblado
خر خشين Irán lugar poblado
رودخانۀ گرو Irán arroyo
چاهنن Irán lugar poblado
قلعۀ قازی Irán lugar poblado
پشت كه Irán lugar poblado
پشتۀ سيدان Irán choza
پشته سيد Irán choza
جلاء Irán lugar poblado
كم ملك Irán lugar poblado
دهنو Irán lugar poblado
كاهنوج بالا Irán lugar poblado
پگو Irán lugar poblado
قلعۀ كوشكی Irán lugar poblado
گوجك Irán lugar poblado
فارياب Irán lugar poblado
جزيرہ جنوبی Irán lugar poblado
چنارك Irán granja
اغشت Irán lugar poblado
علاقبند Irán lugar poblado
حسن آباد Irán localidad
چگينی Irán lugar poblado
اسماعيل آباد Irán lugar poblado
طاليان Irán lugar poblado
سرهه Irán lugar poblado
رزكان نو Irán lugar poblado
آران Irán lugar poblado
حسيناباد قنبر آباد Irán lugar poblado
باغبان كلاچه Irán lugar poblado
بوجعفر Irán lugar poblado
احمد آباد Irán lugar poblado
يستگاه راه آهن هشتگرد Irán estación de tren
قليچ آباد Irán lugar poblado
مرغدارئ تليمرغ Irán área industrial
كوشكك Irán lugar poblado
قشلاق مهرچين Irán lugar poblado
نو كند Irán lugar poblado
قلعۀ بالا Irán lugar poblado
حصار شالپوش Irán lugar poblado
چهار باغ Irán lugar poblado
قنبر آباد Irán lugar poblado
قلعۀ آذری Irán lugar poblado
عبدل آباد Irán lugar poblado
عباساباد كوچك Irán lugar poblado
نكوجار Irán lugar poblado
قلعه شيخ Irán granja
ولياباد صفر خواجه Irán granja
رودخانۀ سرود Irán arroyo
پراچان Irán lugar poblado
خچيره Irán lugar poblado
وانك Irán lugar poblado
دوز عنبر Irán lugar poblado
كوشك دشت Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.